T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .

SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY . HT012 TRANSMITTER

Page 1 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 2 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 3 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 4 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 5 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 6 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 7 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 8 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 9 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 10 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 11 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 12 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 13 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 14 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 15 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Page 16 of T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .

®
X4 JET:H123D
HT012 TRANSMITTER:HT012
)%2VJDL4UBSU(VJEF 7FSTJPO
Disclaimer & Warning
All users must read product operating instructions as well as this liability disclaimer before using
any Hubsan product. By using a Hubsan product(s), users are accepting the terms and
conditions of Hubsan liability and operational guidelines. This product is not suitable for minors
under 14 years of age. While operating a Hubsan product(s), users also accept all liability and
responsibility for their own behavior, actions as well as any consequences resulting thereof while
using a Hubsan product(s). These products may only be used for purposes that are proper and in
accordance with local regulations, terms and any applicable policies/guidelines Hubsan may
make available. Users agree to comply with these terms and conditions, along with any and all
relevant policies/guidelines set forth by Hubsan.
Instructions
Some product flight functions are restricted in certain areas. Once you use this product, you are
deemed to have read carefully the relevant ICAO regulations, local airspace control provisions
and the regulations governing UAVs. You assume all liability for any non-compliance with the
foregoing, are responsible for the consequences for your actions as well as any indirect and/or
direct liability that arises as a result of these limitations.
Flight environment requirements
(1) Select an open environment devoid of high rise buildings and tall obstructions (such as trees
and poles). Near buildings and obstacles, flight control signals and GPS signals can be severely
weakened; GPS functions such as GPS mode and Return to Home may not function properly.
(2) Do not fly in bad weather conditions (such as in wind, rain or fog).
(3) Fly the drone in ambient temperatures of 0-40 ℃.
(4) When flying, please stay away from obstructions, crowds, high voltage lines, trees, water,
etc.
(5) To avoid remote control signal interference, do not fly in complex electromagnetic
environments (such as venues with radio stations, power plants and towers).
(6) The aircraft cannot be used in or near the Arctic circle or Antarctica.
(7) Do not fly in no fly zones.
(8) Do not operate the aircraft near high pressure lines, airports or areas with severe magnetic
interference.
01
:.+,/89:,2/-.: )54,/-;8':/54 
'/8)8',:.::8'493/: :+8
9:+6 (/4*/4-:.+'/8)8',:'4*:8'493/::+8
6[RRGTJNURJZNKZNXUZZRKZUOZYRU]KYZVUYOZOUT
9OS[RZGTKU[YR_NURJZNK6NUZUQK_GTJVU]KXUTZNKZXGTYSOZZKX:NK
ZXGTYSOZZKX Y2+*]ORRLRGYNXKJ!VU]KXUTZNKGOXIXGLZ6RKGYKJUTUZVXKYYUXZU[IN
GT_UZNKXQK_YH[ZZUTYUXYZOIQY]NORKZNOYVXUIKYYOYUTMUOTMUXZNKGOXIXGLZ
SOMNZK^NOHOZOTYZGHOROZ_J[XOTMLROMNZ=NKTZNKHOTJOYY[IIKYYL[RZNKHOTJOTM
YZGZ[Y2+*]ORRZ[XTMXKKT
:NKYOJKLOM[XKYGTJGHU\K
OTLUXSGZOUTGYY[SKOTYZX[IZOUTOT
3UJK'SKXOIGTNGTJ
9:+6 .58/@54:'2)'2/(8':/54
.UXO`UTZGR IGROHXGZOUT OY XKW[OXKJ ]NKT ZNK GOXIXGLZ JXOLZY UT ZNK NUXO`UTZGR VRGTK
J[XOTMLROMNZ=NKTZNOYNGVVKTYRGTJZNKGOXIXGLZGTJJOYGXSOZYSUZUXY,URRU]ZNK
HKRU]YZKVYZUJUGNUXO`UTZGRM_XUIGROHXGZOUT
6RGIKZNKGOXIXGLZUTGIUSVRKZKR_LRGZY[XLGIKGTJZNKTLURRU]ZNKHKRU]IGROHXG
ZOUTVXUIKJ[XK.URJZNKZNXUZZRKZUZNKXOMNZYOJKULOZYYUIQKZ8GVOJR_GTJIUTZOT[
U[YR_ ]OMMRK ZNK TUTZNXUZZRK YZOIQ RKLZ GTJ XOMNZ [TZOR ZNK XKGX XKJ 2+*9 LRGYN
GRZKXTGZKR_
)GROHXGZOUTOYIUSVRKZK]NKTZNK2+*OTJOIGZUXYYZUVLRGYNOTM/ZOYXKIUSSKTJKJ
ZNGZ[YKXY]GOZLUXYKIUTJYGLZKXZNKIGROHXGZOUTOYIUSVRKZKJHKLUXKLR_OTM
GMGOT
.URJZNKZNXUZZRKZUZNK
XOMNZYOJKULOZYYUIQKZ
9ZGXZ
8GVOJR_GTJIUTZOT[U[YR_
]OMMRKZNKTUTZNXUZZRKYZOIQ
RKLZGTJXOMNZ[TZORZNKXKGX
2+*9LRGYNGRZKXTGZKR_
)GROHXGZOUT
IUSVRKZK
(KLUXK VKXLUXSOTM G .UXO`UTZGR IGROHXGZOUT VRKGYK SGQK Y[XK ZNGZ GRR
SUZUXYGXKIUSVRKZKR_JOYGXSKJGTJZNGZZNKGOXIXGLZOYUTGIUSVRKZKR_
LRGZY[XLGIK
9:+6 :'1/4-5,,'4*2'4*/4:GQKULL
9OS[RZGTKU[YR_ V[RR ZNK ZXGTYSOZZKX PU_YZOIQY JOGMUTGRR_ JU]TU[Z ZU GXS ZNK
SUZUXYGYYNU]TOTZNKHKRU]LOM[XK6[RRZNKZNXUZZRK[V]GXJYZUZGQKULL
'XSSUZUXY
:GQKULL
2GTJOTM
9RU]R_GTJMKTZR_V[RRZNKZNXUZZRKPU_YZOIQJU]T[TZORZNKIUVZKXNGYIUSVRKZKJOZY
JKYIKTZ UT ZNK MXU[TJ 9OS[RZGTKU[YR_ V[RR ZNK ZXGTYSOZZKX PU_YZOIQY JOGMUTGRR_
JU]TU[Z ZU JOYGXS ZNK SUZUXY 'LZKX GRR SUZUXY NG\K IUSK ZU GIUSVRKZK YZUV
XKRKGYKZNKPU_YZOIQY
2GTJ
*OYGXSSUZUXY
: N K Y K I UT J L R O MN Z IUTLOM [X GZ OU T 
'OXIXGLZ.::XGTYSOZZKX
9:+6 (/4*/4-:.+'/8)8',:'4*:8'493/::+8
6[RRGTJNURJZNKZNXUZZRKZUOZYRU]KYZVUYOZOUT
 9OS[RZGTKU[YR_ NURJ ZNK HOTJOTM H[ZZUT GTJ VU]KX UT ZNK ZXGTYSOZZKX
6U]KXUTZNKGOXIXGLZ6RKGYKJUTUZVXKYYUXZU[INGT_UZNKXQK_YH[ZZUTY
UXYZOIQY]NORKZNOYVXUIKYYOYUTMUOTMUXZNKGOXIXGLZSOMNZK^NOHOZOTYZGHORO
Z_J[XOTMLROMNZ
:NKGHU\KLOM[XKYGTJOTLUXSGZOUTGYY[SKOTYZX[IZOUTOT3UJK'SKXOIGTNGTJ
9:+6 .58/@54:'2)'2/(8':/54
.UXO`UTZGRIGROHXGZOUTOYXKW[OXKJ]NKTZNKGOXIXGLZJXOLZYUTZNKNUXO`UTZGRVRGTK
J[XOTMLROMNZ=NKTZNOYNGVVKTYRGTJZNKGOXIXGLZGTJJOYGXSOZYSUZUXY,URRU]
ZNKHKRU]YZKVYZUJUGNUXO`UTZGRM_XUIGROHXGZOUT
6RGIKZNKGOXIXGLZUTGIUSVRKZKR_LRGZY[XLGIKGTJZNKTLURRU]ZNKHKRU]IGROHXG
ZOUTVXUIKJ[XK.URJZNKZNXUZZRKZUZNKXOMNZYOJKULOZYYUIQKZ8GVOJR_GTJIUTZOT
[U[YR_]OMMRKZNKTUTZNXUZZRKYZOIQRKLZGTJXOMNZ[TZORZNKXKGXXKJ2+*9LRGYN
GRZKXTGZKR_
)GROHXGZOUTOYIUSVRKZK]NKTZNK2+*OTJOIGZUXYYZUVLRGYNOTM/ZOYXKIUSSKTJ
KJZNGZ[YKXY]GOZLUXYKIUTJYGLZKXZNKIGROHXGZOUTOYIUSVRKZKJHKLUXK
LR_OTMGMGOT
.URJZNKZNXUZZRKZUZNKXOMNZ
YOJKULOZYYUIQKZ
9ZGXZ
8GVOJR_ GTJ IUTZOT[U[YR_
]OMMRKZNKTUTZNXUZZRKYZOIQ
RKLZ GTJ XOMNZ [TZOR ZNK XKGX
2+*9LRGYNGRZKXTGZKR_
)GROHXGZOUT
IUSVRKZK
(KLUXK VKXLUXSOTM G .UXO`UTZGR IGROHXGZOUT VRKGYK SGQK Y[XK ZNGZ GRR
SUZUXYGXKIUSVRKZKR_JOYGXSKJGTJZNGZZNKGOXIXGLZOYUTGIUSVRKZKR_
LRGZY[XLGIK
9:+6 :'1/4-5,,'4*2'4*/4:GQKULL
9OS[RZGTKU[YR_ V[RR ZNK ZXGTYSOZZKX PU_YZOIQY JOGMUTGRR_ JU]TU[Z ZU GXS ZNK
SUZUXYGYYNU]TOTZNKHKRU]LOM[XK6[RRZNKZNXUZZRK[V]GXJYZUZGQKULL
2GTJOTM
'XSSUZUXY
:GQKULL
9RU]R_GTJMKTZR_V[RRZNKZNXUZZRKPU_YZOIQJU]T[TZORZNKIUVZKXNGYIUSVRKZKJOZY
JKYIKTZUTZNKMXU[TJ9OS[RZGTKU[YR_V[RRZNKZXGTYSOZZKXPU_YZOIQYJOGMUTGRR_
JU]TU[ZZUJOYGXSZNKSUZUXY'LZKXGRRSUZUXYNG\KIUSKZUGIUSVRKZKYZUV
XKRKGYKZNKPU_YZOIQY
2GTJ
*OYGXSSUZUXY
'LZKXLR_OTMLOXYZVU]KXULLZNKGOXIXGLZGTJZNKTZNKZXGTYSOZZKX
-+::/4-:5145=?5;8.*
:NGTQ _U[ LUX V[XINGYOTM G .;(9'4 VXUJ[IZ :NK .* OY GT KGY_ ZU LR_
GOXIXGLZKW[OVVKJ]OZNG \GXOKZ_ UL LROMNZ L[TIZOUTY GTJ GL[RRL[TIZOUT XKSUZK
IUTZXUR
3OIXU9*YRUZ
GTZKTTG
2O6UHGZZKX_
(GZZKX_YZXGV
,XUTZIGTUV_
'OXIXGLZYZGZ[Y
2+*
6XUVKRRKX'
3UZUX
3UZUXIGYKSU[TZ
6IGSKXGNKGJ
6XUVKRRKX(
.KGJROMNZ
-+:: / 4-:5145=? 5;8.: : 8'493/ :: +8
-GTZKTTG
GTZKTTG
9IXKKT
9VUXZ3UJK
9VUXZ3UJK
9VUXZ3UJK
4UL[TIZOUT
3OIXU;9(VUXZ
 ZNK GOXIXGLZ GTJUX ZXGTYSOZZKX GXK
OTIUSVRKZKR_ GYYKSHRKJ ZNK SGOT IUSVUTKTZY NG\K UH\OU[Y LG[RZY UH\OU[Y JKLKIZ UX
SOYYOTMGIIKYYUXOKYKZI
,R_OTMOTZNKLURRU]OTMYOZ[GZOUTYGTJUXKT\OXUTSKTZY GXKGY]OZNSGMTKZOIOTZKXLKX
KTIK Y[IN GY NOMN \URZGMK ROTKY VU]KX YZGZOUTY HXUGJIGYZOTMZU]KXY GTJ SUHORK HGYK
YZGZOUTYXGJOUOTZKXLKXKTIKMU\KXTSKTZXKM[RGZKJTULR_`UTKYOLZNKVORUZRUYKYYOMNZUL
ZNK > Y[LLKXY LXUS VUUX K_KYOMNZ UX OY UZNKX]OYK [TY[OZKJ LUX UVKXGZOTM .[HYGT
VXUJ[IZY
'OXIXGLZ[YKOTUXK^VUY[XKZUHGJ]KGZNKXY[INGYGXGOT]OTJYTU]NGORROMNZOTM
ZUXTGJUKYGTJN[XXOIGTKY
 6XUJ[IZY GXK OT\UR\KJ OTK^VUYKJ ZU IURROYOUTY LOXK K^VRUYOUTY LRUUJY ZY[TGSOY
SGTSGJK GTJUX TGZ[XGR YZX[IZ[XK IURRGVYKY OIK G\GRGTINKY JKHXOY RGTJYROJKY
KGXZNW[GQKYKZI
 :NK GIW[OYOZOUT ZNXU[MN [YK UL .[HYGT VXUJ[IZY YVKIOLOIGRR_ H[Z TUZ ROSOZKJ ZU
GOXIXGLZULGT_JGZGG[JOU\OJKUZNGZXKY[RZYOTOTLXOTMKSKTZULRG]GTJUXXOMNZY
3OY[YKGTJUXGRZKXGZOUTULHGZZKXOKYVXUJ[IZGOXIXGLZIOXI[OZYNGXJ]GXK
VXUZKIZOUTYOTIR[JOTMVXUZKIZOUTIOXI[OZY8)SUJKRGTJHGZZKX_INGXMKXY
'T_SGRL[TIZOUTULKW[OVSKTZUXGIIKYYUX_OTIR[JOTMSKSUX_IGXJYZNGZXKY[RZYOT
ZNKLGOR[XKULGTOSGMKUX\OJKUZUHKXKIUXJKJUXZUHKXKIUXJKJOTG]G_ZNGZOYSGINOTK
XKGJGHRK
;YKXY]NUKTMGMKOTXKIQRKYY[TYGLKLR_OTM]OZNUX]OZNU[ZY[LLOIOKTZZXGOTOTM
4UTIUSVROGTIK]OZNVXKIG[ZOUTYOTYZX[IZOUTYOTLUXSGZOUTGTJUVKXGZOUTM[OJKROTKY
SKZNUJY MO\KT ZNXU[MN ULLOIOGR .[HYGT ]KHYOZK GTTU[TIKSKTZY VXUJ[IZ W[OIQ YZGXZ
M[OJKY[YKXSGT[GRYKZI
 5ZNKX RUYYKY JGSGMKY UX OTP[XOKY ZNGZ GXK TUZ ]OZNOT ZNK HU[TJGXOKY UL .[HYGT
XKYVUTYOHOROZ_
8/915,+>6259/54/,('::+8?/98+62')+*(?'4/4)588+)::?6+
੹
‫ރ‬
*/9659+5,;9+*('::+8/+9'))58*/4-:5:.+25)'28+-;2':/549
.'@'8*5;935[KL[8UGJ4GTYNGT*OYZXOIZ9NKT`NKT)NOTG
:NOY VXUJ[IZ HKGXY ZNK YKRKIZO\K YUXZOTM Y_SHUR LUX ]GYZK KRKIZXOIGR GTJ KRKIZXUTOI
KW[OVSKTZ=+++:NOYSKGTYZNGZZNOYVXUJ[IZS[YZHKNGTJRKJV[XY[GTZZU+[XUVKGT
*OXKIZO\K+;OTUXJKXZUHKXKI_IRKJUXJOYSGTZRKJZUSOTOSO`KOZYOSVGIZUTZNK
KT\OXUTSKTZ
,UX L[XZNKX OTLUXSGZOUT VRKGYK IUTZGIZ _U[X RUIGR UX XKMOUTGR G[ZNUXOZOKY +RKIZXUTOI
VXUJ[IZYTUZOTIR[JKJOTZNKYKRKIZO\KYUXZOTMVXUIKYYGXKVUZKTZOGRR_JGTMKXU[YLUXZNK
KT\OXUTSKTZGTJN[SGTNKGRZNJ[KZUZNKVXKYKTIKULNG`GXJU[YY[HYZGTIKY
,))/4,583':/54
)NGTMKY UX SUJOLOIGZOUTY TUZ K^VXKYYR_ GVVXU\KJ H_ ZNK VGXZ_ XKYVUTYOHRK LUX
IUSVROGTIKIU[RJ\UOJZNK[YKXÈ‘YG[ZNUXOZ_ZUUVKXGZKZNKKW[OVSKTZ
:NOYJK\OIKIUSVROKY]OZN6GXZULZNK,))8[RKY5VKXGZOUTOYY[HPKIZZUZNKLURRU]OTM
Z]U IUTJOZOUTY  ZNOY JK\OIK SG_ TUZ IG[YK NGXSL[R OTZKXLKXKTIK GTJ ZNOY JK\OIK
S[YZ GIIKVZ GT_ OTZKXLKXKTIK XKIKO\KJ OTIR[JOTM OTZKXLKXKTIK ZNGZ SG_ IG[YK [TJKYOXKJ
UVKXGZOUT
:NOYKW[OVSKTZNGYHKKTZKYZKJGTJLU[TJZUIUSVR_]OZNZNKROSOZYLUXG)RGYY(JOMOZGR
JK\OIK V[XY[GTZ ZU 6GXZ UL ZNK ,)) 8[RKY :NKYK ROSOZY GXK JKYOMTKJ ZU VXU\OJK
XKGYUTGHRK VXUZKIZOUT GMGOTYZ NGXSL[R OTZKXLKXKTIK OT G XKYOJKTZOGR OTYZGRRGZOUT :NOY
KW[OVSKTZ MKTKXGZKY [YKY GTJ IGT XGJOGZK XGJOU LXKW[KTI_ KTKXM_ GTJ OL TUZ OTYZGRRKJ
GTJ [YKJ OT GIIUXJGTIK ]OZN ZNK OTYZX[IZOUTY SG_ IG[YK NGXSL[R OTZKXLKXKTIK ZU XGJOU
IUSS[TOIGZOUTY .U]K\KX ZNKXK OY TU M[GXGTZKK ZNGZ OTZKXLKXKTIK ]ORR TUZ UII[X OT G
VGXZOI[RGXOTYZGRRGZOUT
È™ /LZNOYKW[OVSKTZJUKYIG[YKNGXSL[ROTZKXLKXKTIKZUXGJOUUXZKRK\OYOUTXKIKVZOUT
]NOINIGTHKJKZKXSOTKJH_Z[XTOTMZNKKW[OVSKTZULLGTJUTZNK[YKXOYKTIU[XGMKJ
ZUZX_ZUIUXXKIZZNKOTZKXLKXKTIKH_UTKUXSUXKULZNKLURRU]OTMSKGY[XKY
È™ 8KUXOKTZUXXKRUIGZKZNKXKIKO\OTMGTZKTTG
È™ /TIXKGYKZNKYKVGXGZOUTHKZ]KKTZNKKW[OVSKTZGTJXKIKO\KX
È™ )UTTKIZZNKKW[OVSKTZOTZUGTU[ZRKZUTGIOXI[OZJOLLKXKTZLXUSZNGZZU]NOINZNK
XKIKO\KXOYIUTTKIZKJ
È™ )UTY[RZZNKJKGRKXUXGTK^VKXOKTIKJXGJOU:<ZKINTOIOGTLUXNKRV
È™ :NOYJK\OIKIUSVROKY]OZN,))8,XGJOGZOUTK^VUY[XKROSOZYYKZLUXZNLUXGT
[TIUTZXURRKJKT\OXUTSKTZ:NOYZXGTYSOZZKXS[YZTUZHKIURUIGZKJUXUVKXGZOTMOT
IUTP[TIZOUT]OZNGT_UZNKXGTZKTTGUXZXGTYSOZZKX
Electrical and electronic equipment that are supplied with batteries
(including internal batteries)
WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It
should handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment, or returned to the supplier for disposal.
Internal / Supplied Batteries.
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately.
This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.
/PUJDF 1MFBTF SFBE UIF PQFSBUJOH JOTUSVDUJPOT
DBSFGVMMZCFGPSFVTF
Í“4K\KXRKG\K[TOZY[TGZZKTJKJ]NKTINGXMOTM
Í“;TVR[MZNKINGXMOTMIGHRKOSSKJOGZKR_GLZKXINGXMOTM
Í“6XUVKRRKXYSG_IG[YKOTP[X_
Í“:NOYVXUJ[IZOYTUZGZU_
Í“4UZY[OZGHRKLUXINORJXKT[TJKX_KGXYULGMK
WWW.H U BSAN .C OM
1SPEVDUOBNF9+FU
7FOEPS4IFO[IFO)VCTBO5FDIOPMPHZ$P -UE
"EESFTTUI'MPPS #MPDL$ 4IFO[IFO4PGUXBSF*OEVTUSJBM#BTF
9VFGV3PBE /BOTIBO%JTUSJDU
4IFO[IFO (VBOHEPOH1SPWJODF $IJOB
5FMFQIPOF $IJOB
%PXOMPBEUIFNBOVBM
FCC Warning:
FCC ID: 2AN75-T012TX
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter
Download: T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Mirror Download [FCC.gov]T012TX HT012 TRANSMITTER User Manual H123D_ SHENZHEN HUBSAN TECHNOLOGY .
Document ID3953428
Application ID500FQPrLMXf/L+xHcnM5kg==
Document Description15_HT012 UserMan r1
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeUser Manual
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize257.25kB (3215674 bits)
Date Submitted2018-08-06 00:00:00
Date Available2018-08-06 00:00:00
Creation Date2018-08-01 16:10:07
Producing SoftwareAcrobat Distiller 15.0 (Windows)
Document Lastmod2018-08-02 19:45:22
Document TitleH123D_user manual
Document CreatorAdobe Acrobat Pro DC 18.11.20055
Document Author: Aaron

Source Exif Data [exif.tools]:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : No
Author             : Aaron
Create Date           : 2018:08:01 16:10:07+08:00
Modify Date           : 2018:08:02 19:45:22+08:00
Has XFA             : No
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.6-c015 84.159810, 2016/09/10-02:41:30
Metadata Date          : 2018:08:02 19:45:22+08:00
Creator Tool          : Adobe Acrobat Pro DC 18.11.20055
Format             : application/pdf
Title              : H123D_user manual.pdf
Creator             : Aaron
Document ID           : uuid:f00f1d05-278b-4137-8fe3-79d659a7a1a1
Instance ID           : uuid:88ca7e87-1490-4dc4-9106-c178c93018ea
Producer            : Acrobat Distiller 15.0 (Windows)
Page Count           : 16