U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.

Standard Motor Products, Inc. TPMS 315MHz

FCC ID Filing: XVBU1F03
Purchase on Amazon: TPMS 315MHz

Download: U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.
Document TypeUsers Manual

Document

Trouble Loading? Try U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc. Download this document or view the HTML Version or PDF in frame.
Page 1 of U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.
Page 2 of U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.

GF1093|A ALT. C
I Ind-mu mm mm m m. mm crux-SENSOR“ m numbm.
Cu 1mm fl'lnlhlllltm mum-m In mm 5! m OWIK’SWSOH" "litm-
sn- Wound! mum comm mummy nflmlfimthmOMK-ENSOR".
mm» autumn-1m. wmsmtmwnwahm MIMI-um
nsmu WM": mumm-nmmmmml “my:
osmul mum/mm mlsmvngmmwmnm mm
mam
rum mm... mm
’ SEW...“ ramwxm
mm
mm
W: '- m:- hm B I\
mun-um -> nun...
m scum-nun»:
man-”9h: Mu... Mam ‘mh m um.-
mam" m m“... In .
um
———
min-ore was-Mummmwhmmm
m 2 WW.\
mum an mu
1 s”. mm...
£an ->I— . mam
tmunm- \nu-a-Inmu
nun-rm-
“mm" -> VIM-Immune
Luau-mam mm
mmwm Amo- “mm-mun
kn pm“ lam-m ml]: mo and mm au mum: nvusumm‘ and mm new man;
mug sum! wun nw wxsmsam row Mnulumm mmmw mm and W m
swam blinm Ianmq lwmwr mmuauun may cam m m: mm ramming 5mm {mas}
w WWW-who"
asumu m m Ind m nssemw 79mm! must m was Is mum in ms was mummmrs
Sew Mum.
cannon: n ma mm assaum “ms 3mm mad m am am is mama m mm mm m:
wwwmnmmmmmmmw muunmanunm-mmmmmm
mm mm a nut pmm w m. was 3mm
mama m mm Dmavml \deeleN m ma Yaw: walw mums pm lmlmng
pvoduc's mm Pemmle Mama]. Vnsnm.flh:.cl.wvlmnrdwlmmlom For more dams.
IMSrALumN. my sansnr 5mm m glwmmmid pm In
mmawsmmngw rmmngammw.
mu m mmmawlkunm em
Mars: 1: mm m n ma tn Wm m sensm Mar immam
melimpvmnamtbabnlanl psr
sumo»: Do rm n- m gmmnm mm “mm nul m
mwuwammymwxn.
manna: my an man, mum-m plwrl ad‘usmum, u
altar mm VIM mas 5mm mu med b be M
Pm numbty inn-nu .- mm m FYquII 1.
U mm Ind dean me vs»: sum hole of my «on; em. a
mm In Imunlmwflm \Iclun m mom.
21 INCH m m potion or me ownK-sewsow- m In: vane
mm mm uml 09mm a mm mm me all and m: M.
a) wmma mm mm mam», \numd \n W: m: mm
m. maimm coma m «be awm-ssusonm and
me mL Manuaw human In In nu! an Inn maul n».
slam uml n \smg
#7 Wm» mnllking m uwmeuscnw m “1mm”.
m. mm on m. m nul Ind lam-n u: m mm mm
mm: um um mmlm
5) the W \s eon-my momma mam m 1:. Manama
umn m»;
. um um I] mm Igllnu m- mm sum. m nu mad
man msellsd mhiM nmuem mm
. m. ovasENsaw-I mama u Mound wamsl m-
m» dwwl and mil-bong m at msl rm- poi
- Inc awIKrsENsow- nmsmg m not mod m. mm
mm a IN meeL
m um mm mm mummy hawmim mm he «unwed as
mm m In. wmm mums Sum Manual.
m .mmuy mun»: .- mm. m mm 2
u luau: am dean Ina mm mm ham or w danns, an“ or
mmwmwnmmixdmmm
2’ Am lsmal ummml mm \ubHuM (a m: ”mm. mung
mmnmmmwmmm
3) um n mm mm vs»: palm. pm me unmv MN n
mm mm me,
m m and mm mm, Insulmion mum be human
“mm m mswnus manummurs awn-mu
rcc sum-m
This m. mph: w. m ‘5 a! m. rec Rum Duemmn is
mm m m mm» m comm:
n 1 ma um ma] um muse halmlm mnamm 2m (2) ms
new: musuwepl My mm mm mn‘udlng mam
mm mm: undvswd 099mm".
lmxmry c...- sum-mm
m: mm mm Mm Imry Canaan Momma
ass swam
Donation Vs sum to m. Ulmw Mo waom m m am:-
my ml cause \mflmm. m {21 Ink am- will am an;
Manama, mom-1mg Int-mm mu may mu mama
m m m dwin-
Pour lannbn pmluukmnll- mm: m. u pmr m m mi Ix hlnmmi,
Mum-1m: a "Bus m m. M as raw m upwmamm 9mm mm :mr
mxsmw‘. mambo mun mm." m. mmm mom-emu pl!
It mm m: a pm a mmxm um mmm \m pull mm M
mmem an m m summ- m I- mum» nu pm- {55m a: "my.
mom :mr \: mm mm m Wimnm m a WI! fl‘kflnlm m mummr
m mm
ms:Enema:mmama-Ammumnmqmmmmmmm
mam mun-m om mat-um as: nemmus Pow an mu Mango, um I. m.
mm: mmwmmlmnhm.
us: in was : s. u m w :- apt-m sspr mm mm 4 mm: in m mm mm;
IImmSSFPduI-wdmhkwlmumvamnuunumw:
mum. Wimmwau-pxmssra
msmumn: mum» mm“, 1. "my awIK-ssusaw" aw n.- mnm an mm
m mmnm oe yaw-mum 53?? PM van un- rm do: wmwmm mwm vim-v
w m- mummumm
mmmmmmmu Wlmmmmmmmm‘uw
tapmwmm PSI.
Ill§ a: cam : m pas mm In mmela. rm an In Up as m. a m mm. mm
mummmr un mm! mum war may,
Mmueum : Jams w: wwhlkn 1- mm: on La mm. a. mum an m
n ma mummy as mm he 55» m a»: mum
L. mm» mam m m m mm a I «am. I.
n Exammrmmmummummhmmmmmlmmmm’am
mmmm ummmmwnum
2: \WhmmWVGMK-SENSOW‘thme-dehmhmwm‘au
munwummwmmm
a) u».9mm.uwammmtmmxrmmmmmuma
wwr awmsausanw .1 u m; unwmmx Ibww A ax pins w \. I390
mmwm‘mxflmm’lmmpfis
‘1 mm m manual I. aumawlxsm .x I. n»- u my mm L- mu. Sm
rm“ 1 m m :1 mm dummqfl I: mu- m m mm,
5’ unamnlmmmmlnlaléimmhcmm'
- um lms mm W: m m pm w 5 sum mum. a. n m.
- I: mm w W, MIKSENSOH‘ on mm m- u m mm o: n m. .x
um u Mir: m pm a. mum
‘ I. mm" m WIOWVK-SENWR‘NWWII lumvdu ml a. m t w. m
mum: m. m u mm mm um I: mu «m m alumna-mm m
same. d'uumblm nu pom cam M!“ i ll Mun 2.
1} mmnnmmmmummammummnmmmmmm
mmmmmhxmdfimmnlm
1} WW" um palmquanlm a. mm m m m In I'm a la mm m vmum win
a: n. pu mum mm no mm du um
s] M Wu mm «mm! a. m . Immm-nlm Wham ml- mamruu‘i
aw mm I\ plan
Mummy 1. Ion: mu a: mum fwm am I. me mm m mnnmw «1 mm
m a I. m
mfimeMWMAWImISmmmml-Fm mm‘smeslumjm-
m an manhns gamma:
(Hudwmn: mmmmnmmmm (2) u mmrwmm
inmm qml awn. y mm m Imam-m smpfibh- m “mm”. mammal
m. fl‘lndunm- cum
manmammmmummumm mwklm.
5m mum mnsfiulhnmhuxmmmm mummmmmum
anMWI Mmm [2) mm mm»- m \MW am "can, y mm
‘35 mm “mama. mm sm WWWL
m‘umwmmmumnymummmWymmma
Wul‘mwmmwfldnw UMK-SENSOR'“ swummmmm
mmmmmmlamemmlnhmnme uummmmuu
mmmxmmmmwmnmwmwmmmmmmmm
DENMAUWM:unwaummlmmmymAmMMMflnu-mupmmmm
mmuwmummummmmm
PRECAWSIIemmar-Mmymmwu W‘mwwnsmunwhwumnmda
our«umumsmmmmammmmnmmmmmmm
.wmmmmwmmrimhmmmmmmwus
Amwlbamkmmlwmmmmm—mmmmm‘
umupmwnmnmmh
Mmmuwmmmummmmmmmmmm.
muuom: a W nmxssusow- am mum-78¢ mm a w mm“ mu m- Mun-rm
a st memmmmnemmmmmmmumm
MVkfiummmnMfivawhlmm,mmrs-lapvt-tandem
mum.
Pnzcwudnzmwdn:unnathzmmh.almmlammh‘hmduunmumum
sawmunbwmmxna-m.
mmumzaim1rMsmmmmn-mum‘
mmmmmwmuhmmmdflunflu
num-mmumummmw-mq
1) wmnywmmmumayumummamwmmmmm
.mumrqmmmlwwm
2) \nmwnmmmmmumWW‘KSEwammwmamd-hwmumm
hurmmdu‘hyhm
a) Damn-lMwhhnmamwmnnhmmmmmmflmn
amusawson-“yummmwumhmwmwwm-nm.
a mmumethm-nwm.wmmmmmm
mmywflmdawmmmhm
s) zmmmmmmmmmmmmmmmmm
-mmmmmmammmmmmummmmummm
‘Aswflehumh
- nauseamrmmsmsowvmmmmmumamumuymmm
anwmmmwm
- hanWMSBISORWnIuo-Iaflmnwmama-mud].
ummmmmmmmyummmammwummmmm
mm‘aummmmmmm
anmmmummm-munmunmz.
n \Wymwmmw-wmynwmwmmwmammmm
Mvulfimhmfitdlnflmi‘m
z) weummmmmmuummmmmmmumummm
mmammuwhmpmmmmr
an conunmmmmmummmmumsamuw-mummm
LllnshhwuMmummyurmmhammmmuwmmm‘mme‘manual
mumummammm
mmmamlmummnnmmmc
Esiaspnsmnmphmlalhm‘EfimnmmlfluhmmmmhmmdewmmL
Sumnmmjhlussgmmummlm
((‘lalefiqnsflmmdeo:mymmmfimdmmmmmwwww
Mmmxmmmqmwflwmmmmm
nus-mm mampflmhnm m u. nonm- a. ”mum“ am.
mdmfiwwmhwmmmumma\zmdclssflsowmm-wflcs
Mmmmmxm-um
Summmmnmwmhmmmimwflmmmumv
mlvflwwdas dainnu y (2) rs:- fllwdflmdlw mphrwahuisv minma 19404:, My um
mmmqmmummammmmuawM
Download: U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.
Mirror Download [FCC.gov]U1F03 TPMS 315MHz Users Manual Users Manual Standard Motor Products, Inc.
Document ID3557173
Application IDyMUDAs0hvb79IJB7v9Ga1Q==
Document DescriptionUsers Manual
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeUsers Manual
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize71.08kB (888498 bits)
Date Submitted2017-09-12 00:00:00
Date Available2017-09-12 00:00:00
Creation Date2017-09-11 11:55:54
Producing SoftwareApeosPort-IV C3370
Document Lastmod2017-09-11 13:44:41
Document TitleUsers Manual
Document CreatorApeosPort-IV C3370
Document Author: [email protected]

Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.3
Linearized           : No
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 2012/08/23-13:03:03
Format             : application/pdf
Creator             : [email protected]
Create Date           : 2017:09:11 11:55:54+08:00
Creator Tool          : ApeosPort-IV C3370
Modify Date           : 2017:09:11 13:44:41+08:00
Metadata Date          : 2017:09:11 13:44:41+08:00
Producer            : ApeosPort-IV C3370
Document ID           : uuid:66276f1d-cd7a-4238-9a5b-e8e4f9fe4271
Instance ID           : uuid:6a05711e-1889-4958-81a7-40d83d8dab25
Page Count           : 2
Author             : [email protected]

Facebook Twitter Google+ RSS © FCCID.io 2017