GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED

HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 4G Wireless Data Terminal

Page 1 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 2 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 3 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 4 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 5 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 6 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 7 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 8 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 9 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 10 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 11 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 12 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 13 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 14 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 15 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 16 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 17 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 18 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 19 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 20 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 21 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 22 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 23 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 24 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 25 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 26 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 27 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 28 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 29 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 30 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 31 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 32 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 33 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 34 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 35 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 36 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 37 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 38 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 39 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 40 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 41 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 42 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 43 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 44 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 45 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 46 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 47 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 48 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 49 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 50 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 51 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 52 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 53 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 54 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 55 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 56 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 57 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 58 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 59 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 60 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 61 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 62 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 63 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 64 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 65 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 66 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 67 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 68 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 69 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 70 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 71 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 72 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 73 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 74 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 75 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 76 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 77 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 78 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 79 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 80 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 81 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 82 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 83 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 84 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 85 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 86 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 87 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 88 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 89 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 90 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 91 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 92 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 93 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 94 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 95 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 96 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 97 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 98 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 99 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 100 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 101 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 102 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 103 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 104 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 105 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 106 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 107 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 108 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 109 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 110 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 111 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 112 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 113 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 114 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 115 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 116 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 117 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 118 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 119 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 120 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 121 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 122 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 123 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 124 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 125 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 126 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 127 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 128 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 129 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 130 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 131 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 132 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 133 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 134 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 135 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 136 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 137 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 138 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 139 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 140 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 141 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 142 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 143 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 144 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 145 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 146 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 147 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 148 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 149 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 150 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 151 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 152 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 153 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 154 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 155 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 156 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 157 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 158 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 159 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 160 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 161 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 162 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 163 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 164 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 165 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 166 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 167 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 168 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 169 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 170 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 171 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 172 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 173 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 174 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 175 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 176 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 177 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 178 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 179 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 180 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 181 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 182 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 183 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 184 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 185 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 186 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 187 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 188 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 189 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 190 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 191 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 192 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 193 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 194 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 195 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 196 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 197 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 198 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 199 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 200 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 201 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 202 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 203 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 204 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 205 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 206 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 207 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 208 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 209 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 210 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 211 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 212 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 213 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 214 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 215 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 216 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 217 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 218 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 219 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 220 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 221 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 222 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 223 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 224 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 225 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 226 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 227 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 228 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 229 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 230 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 231 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 232 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 233 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 234 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 235 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 236 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 237 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 238 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 239 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 240 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 241 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 242 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 243 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 244 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 245 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 246 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 247 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 248 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 249 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 250 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 251 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 252 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 253 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 254 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 255 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 256 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 257 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 258 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 259 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 260 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 261 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 262 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 263 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 264 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 265 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 266 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 267 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 268 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 269 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 270 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 271 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 272 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 273 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 274 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 275 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 276 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 277 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 278 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 279 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 280 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 281 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 282 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 283 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 284 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 285 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 286 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 287 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 288 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 289 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 290 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 291 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 292 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 293 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 294 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 295 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 296 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 297 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 298 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 299 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 300 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 301 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 302 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 303 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 304 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 305 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 306 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 307 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 308 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 309 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 310 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 311 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 312 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 313 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 314 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 315 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 316 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 317 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 318 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 319 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 320 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Page 321 of GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED

FCC PART 22H, PART 24E
FCC PART 27, PART 90
MEASUREMENT AND TEST REPORT
For
HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK
TECHNOLOGY LIMITED
Suite 603, 6/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon Hong Kong
FCC ID: 2AC88-GLMG18A01
Report Type:
Product Type:
Original Report
4G Wireless Data Terminal
Report Number:
RDG181012004-00B
Report Date:
2018-11-24
Reviewed By:
Jerry Zhang
EMC Manager
Test Laboratory:
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
No.69 Pulongcun, Puxinhu Industry Area,
Tangxia, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86-769-86858888
Fax: +86-769-86858891
www.baclcorp.com.cn
Note: This test report is prepared for the customer shown above and for the device described herein. It may not be duplicated or
used in part without prior written consent from Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan). This report must not be used
by the customer to claim product certification, approval, or endorsement by A2LA* or any agency of the Federal Government. *
This report may contain data that are not covered by the A2LA accreditation and are marked with an asterisk “*”.
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
TABLE OF CONTENTS
GENERAL INFORMATION .......................................................................................................................................4
PRODUCT DESCRIPTION FOR EQUIPMENT UNDER TEST (EUT) .....................................................................................4
OBJECTIVE ...................................................................................................................................................................4
RELATED SUBMITTAL(S)/GRANT(S) .............................................................................................................................4
TEST METHODOLOGY ..................................................................................................................................................4
MEASUREMENT UNCERTAINTY ....................................................................................................................................5
TEST FACILITY .............................................................................................................................................................5
SYSTEM TEST CONFIGURATION ..........................................................................................................................6
JUSTIFICATION .............................................................................................................................................................6
EQUIPMENT MODIFICATIONS .......................................................................................................................................7
SUPPORT EQUIPMENT LIST AND DETAILS ....................................................................................................................7
CONFIGURATION OF TEST SETUP .................................................................................................................................7
BLOCK DIAGRAM OF TEST SETUP ................................................................................................................................8
SUMMARY OF TEST RESULTS ...............................................................................................................................9
FCC §1.1310 & §2.1093- RF EXPOSURE ..................................................................................................................10
APPLICABLE STANDARD ............................................................................................................................................10
TEST RESULT .............................................................................................................................................................10
FCC §2.1047 - MODULATION CHARACTERISTIC ............................................................................................11
FCC § 2.1046, § 22.913 (A) & § 24.232 (C) & § 27.50& §90.635 - RF OUTPUT POWER ...................................12
APPLICABLE STANDARD ............................................................................................................................................12
TEST PROCEDURE ......................................................................................................................................................13
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .........................................................................................................................19
TEST DATA ................................................................................................................................................................19
FCC §2.1049, §22.917, §22.905&§24.238 & §27.53&§90.209- OCCUPIED BANDWIDTH .................................55
APPLICABLE STANDARD ............................................................................................................................................55
TEST PROCEDURE ......................................................................................................................................................55
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .........................................................................................................................55
TEST DATA ................................................................................................................................................................55
FCC §2.1051, §22.917(A) & §24.238(A) & §27.53 &§90.691- SPURIOUS EMISSIONS AT ANTENNA
TERMINALS .............................................................................................................................................................118
APPLICABLE STANDARD ..........................................................................................................................................118
TEST PROCEDURE ....................................................................................................................................................118
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .......................................................................................................................118
TEST DATA ..............................................................................................................................................................119
FCC §2.1053, §22.917 & §24.238 & §27.53&§90.691 - SPURIOUS RADIATED EMISSIONS .........................179
APPLICABLE STANDARD ..........................................................................................................................................179
TEST PROCEDURE ....................................................................................................................................................179
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .......................................................................................................................180
TEST DATA ..............................................................................................................................................................180
FCC §22.917(A) & §24.238(A) & §27.53 & §90.691- BAND EDGES ................................................................... 188
APPLICABLE STANDARD ..........................................................................................................................................188
TEST PROCEDURE ....................................................................................................................................................188
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .......................................................................................................................188
TEST DATA ..............................................................................................................................................................189
Page 2 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1055, §22.355 & §24.235 & §27.54& §90.213 - FREQUENCY STABILITY ........................................302
APPLICABLE STANDARD ..........................................................................................................................................302
TEST PROCEDURE ....................................................................................................................................................302
TEST EQUIPMENT LIST AND DETAILS .......................................................................................................................303
TEST DATA ..............................................................................................................................................................303
Page 3 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
GENERAL INFORMATION
Product Description for Equipment under Test (EUT)
EUT Name:
EUT Model:
FCC ID:
Rated Input Voltage:
External Dimension:
Serial Number:
EUT Received Date:
4G Wireless Data Terminal
GLMG18A01
2AC88-GLMG18A01
DC3.85V from Li-ion Rechargeable Battery or DC5V from USB port
Length (136 mm)*Width (72.2 mm)*High (12 mm)
181012004
2018.10.15
Objective
This report is prepared on behalf of HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY
LIMITED in accordance with: Part 2-Subpart J, Part 22-Subpart H, Part 24-Subpart E, Part 27 and part 90 of
the Federal Communication Commissions rules.
The objective is to determine compliance with FCC Rules for output power, modulation characteristic,
occupied bandwidth, spurious emissions at antenna terminal, spurious radiated emission, frequency stability
and band edge.
Related Submittal(s)/Grant(s)
FCC Part 15C DTS submissions with FCC ID: 2AC88-GLMG18A01.
FCC Part 15C DSS submissions with FCC ID: 2AC88-GLMG18A01.
FCC Part 15B JBP submissions with FCC ID: 2AC88-GLMG18A01.
Test Methodology
All tests and measurements indicated in this document were performed in accordance with the Code of
Federal Regulations Title 47 Part 2, Sub-part J as well as the following parts:
Part 22 Subpart H - Public Mobile Services
Part 24 Subpart E - Personal Communication Services
Part 27 – Miscellaneous wireless communications services
Part 90 –PRIVATE LAND MOBILE RADIO SERVICES
Applicable Standards: TIA/EIA 603-D-2010.
All radiated and conducted emissions measurements were performed at Bay Area Compliance Laboratories
Corp.(Dongguan).
Page 4 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Measurement Uncertainty
Parameter
Occupied Channel Bandwidth
RF output power, conducted
Unwanted Emissions, radiated
Unwanted Emissions, conducted
Temperature
Humidity
DC and low frequency voltages
Duty Cycle
Measurement Uncertainty
±5 %
±0.61dB
30MHz~1GHz:5.85 dB
1G~26.5GHz: 5.23 dB
±1.5 dB
±1℃
±5%
±0.4%
1%
Test Facility
The Test site used by Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) to collect test data is located on
the No.69 Pulongcun, Puxinhu Industry Area, Tangxia, Dongguan, Guangdong, China.
The test site has been approved by the FCC under the KDB 974614 D01 and is listed in the FCC Public
Access Link (PAL) database, FCC Registration No. : 897218,the FCC Designation No. : CN1220.
The test site has been registered with ISED Canada under ISED Canada Registration Number 3062D.
Page 5 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
SYSTEM TEST CONFIGURATION
Justification
The EUT was configured for testing according to TIA/EIA-603-D 2010.
The test items were performed with the EUT operating at testing mode. The device support GSM/GPRS/
EDGE 850 band and 1900 band, WCDMA/HSUPA/HPDPA/HSPA+ Band 2, Band 4 and band 5, LTE band
2,4, 5, 7,12,13,17,18,19,26,38,40 and 41. Test was performed with channels as below table:
Frequency Bands
GSMGPRS/EDGE850
GSM/GPRS/EDGE1900
WCDMA Band 2
WCDMA Band 4
WCDMA Band 5
LTE Band 2
LTE Band 4
LTE Band 5
LTE Band 7
LTE Band 12
LTE Band 13
LTE Band 17
LTE Band 18
LTE Band 19
Bandwidth
(MHz)
0.25
0.25
4.2
4.2
4.2
1.4
10
15
20
1.4
10
15
20
1.4
10
10
15
20
1.4
10
10
10
10
15
10
15
Low
824.2
1850.2
1852.4
1712.4
826.4
1850.7
1851.5
1852.5
1855
1857.5
1860
1710.7
1711.5
1712.5
1715
1717.5
1720
824.7
825.5
826.5
829
2502.5
2505
2507.5
2510
699.7
700.5
701.5
704
779.5
706.5
709
817.5
820
832.5
835
Test Frequency(MHz)
Middle
836.6
1880
1880
1732.6
836.6
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1732.5
1732.5
1732.5
1732.5
1732.5
1732.5
836.5
836.5
836.5
836.5
2535
2535
2535
2535
707.5
707.5
707.5
707.5
782
782
710
710
822.5
822.5
822.5
837.5
837.5
837.5
High
848.8
1909.8
1907.6
1752.6
846.6
1909.3
1908.5
1907.5
1905
1902.5
1900
1754.3
1753.5
1752.5
1750
1747.5
1745
848.3
847.5
846.5
844
2567.5
2565
2562.5
2560
715.3
714.5
713.5
711
784.5
713.5
711
827.5
825
842.5
840
Page 6 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Frequency Bands
LTE Band 26
LTE Band 38
LTE Band 40
2305-2315MHz
LTE Band 40
2350-2360MHz
LTE Band 41
Bandwidth
(MHz)
1.4
10
15
10
15
20
10
10
10
15
20
Report No.: RDG181012004-00B
Low
814.7
815.5
816.5
819
821.5
2572.5
2575
2577.5
2580
2307.5
2352.5
2537.5
2540
2542.5
2545
Test Frequency(MHz)
Middle
831.5
831.5
831.5
831.5
831.5
2595
2595
2595
2595
2310
2310
2355
2355
2595
2595
2595
2595
High
848.3
847.5
846.5
844
841.5
2617.5
2615
2612.5
2610
2312.5
2357.5
2652.5
2650
2647.5
2645
Equipment Modifications
No modification was made to the EUT.
Support Equipment List and Details
Manufacturer
Description
Model
Serial Number
R&S
Universial Radio Communication Tester
CMU200
R&S
Wideband Radio Communication Tester
CMW500
N/A
ANTENNA
N/A
109038
110479
N/A
Configuration of Test Setup
CMU200/
CMW500
Antenna
EUT
Page 7 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Block Diagram of Test Setup
CMU200/CMW500
Antenna
1.0 Meter
EUT
Non-Conductive Table
150 cm above Ground Plane
1.5 Meter
Page 8 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
SUMMARY OF TEST RESULTS
FCC Rules
Description of Test
Result
§1.1310, §2.1093
RF Exposure
Compliance
§2.1046;
§ 22.913 (a); § 24.232 (c);
§27.50;§90.635
RF Output Power
Compliance
§ 2.1047
Modulation Characteristics
Not Applicable
Occupied Bandwidth
Compliance
Spurious Emissions at Antenna Terminal
Compliance
Field Strength of Spurious Radiation
Compliance
Out of band emission, Band Edge
Compliance
Frequency stability vs. temperature
Frequency stability vs. voltage
Compliance
§ 2.1049; § 22.905
§ 22.917; § 24.238;
§27.53;§90.209
§ 2.1051,
§ 22.917 (a); § 24.238 (a);
§27.53;§90.691
§ 2.1053
§ 22.917 (a); § 24.238 (a);
§27.53;§90.691
§ 22.917 (a); § 24.238 (a);
§27.53;§90.691
§ 2.1055
§ 22.355; § 24.235; §27.54
§90.213
Page 9 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §1.1310 & §2.1093- RF EXPOSURE
Applicable Standard
FCC§1.1310 and §2.1093.
Test Result
Compliance, please refer to the SAR report: RXZ181012004-23.
Page 10 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1047 - MODULATION CHARACTERISTIC
According to FCC § 2.1047(d), Part 22H & 24E, Part 27 there is no specific requirement for digital
modulation, therefore modulation characteristic is not presented.
Page 11 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC § 2.1046, § 22.913 (a) & § 24.232 (c) & § 27.50& §90.635 - RF OUTPUT
POWER
Applicable Standard
According to FCC §2.1046 and §22.913 (a), the ERP of mobile transmitters and auxiliary test transmitters
must not exceed 7 watts.
According to FCC §2.1046 and §24.232 (C), mobile and portable stations are limited to 2 watts EIRP and the
equipment must employ a means for limiting power to the minimum necessary for successful
communications.
According to §24.232 (d) Power measurements for transmissions by stations authorized under this section
may be made either in accordance with a Commission-approved average power technique or in compliance
with paragraph (e) of this section. In both instances, equipment employed must be authorized in accordance
with the provisions of §24.51. In measuring transmissions in this band using an average power technique, the
peak-to-average ratio (PAR) of the transmission may not exceed 13 dB.
According to §27.50
(a)(3) Mobile and portable stations. (i) For mobile and portable stations transmitting in the 2305-2315 MHz
band or the 2350-2360 MHz band, the average EIRP must not exceed 50 milliwatts within any 1 megahertz
of authorized bandwidth, except that for mobile and portable stations compliant with 3GPP LTE standards or
another advanced mobile broadband protocol that avoids concentrating energy at the edge of the operating
band the average EIRP must not exceed 250 milliwatts within any 5 megahertz of authorized bandwidth but
may exceed 50 milliwatts within any 1 megahertz of authorized bandwidth. For mobile and portable stations
using time division duplexing (TDD) technology, the duty cycle must not exceed 38 percent in the 23052315 MHz and 2350-2360 MHz bands. Mobile and portable stations using FDD technology are restricted to
transmitting in the 2305-2315 MHz band. Power averaging shall not include intervals in which the
transmitter is off.
(b)(10) Portable stations (hand-held devices) transmitting in the 746-757 MHz, 776-788 MHz, and 805-806
MHz bands are limited to 3 watts ERP.
(c) (10) Portable stations (hand-held devices) in the 600 MHz uplink band and the 698-746 MHz band, and
fixed and mobile stations in the 600 MHz uplink band are limited to 3 watts ERP.
(d), (4) Fixed, mobile, and portable (hand-held) stations operating in the 1710-1755 MHz band and mobile
and portable stations operating in the 1695-1710 MHz and 1755-1780 MHz bands are limited to 1 watt EIRP.
Fixed stations operating in the 1710-1755 MHz band are limited to a maximum antenna height of 10 meters
above ground. Mobile and portable stations operating in these bands must employ a means for limiting
power to the minimum necessary for successful communications.
(h),(2) Mobile stations are limited to 2.0 watts EIRP. All user stations are limited to 2.0 watts transmitter
output power.
According to §90.635
(b) The maximum output power of the transmitter for mobile stations is 100 watts (20 dBw).
Page 12 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Procedure
GSM/GPRS/EGPRS
Function:
Menu select > GSM Mobile Station > GSM 850/1900
Press Connection control to choose the different menus
Press RESET > choose all the reset all settings
Connection
Press Signal Off to turn off the signal and change settings
Network Support > GSM + GPRS or GSM + EGSM
Main Service > Packet Data
Service selection > Test Mode A – Auto Slot Config. off
MS Signal
Press Slot Config Bottom on the right twice to select and change the number of time slots
and power setting
> Slot configuration > Uplink/Gamma
> 33 dBm for GPRS 850
> 30 dBm for GPRS 1900
> 27 dBm for EGPRS 850
> 26 dBm for EGPRS 1900
BS Signal
Enter the same channel number for TCH channel (test channel) and BCCH channel
Frequency Offset >
+ 0 Hz
Mode >
BCCH and TCH
BCCH Level >
-85 dBm (May need to adjust if link is not stable)
BCCH Channel >
choose desire test channel [Enter the same channel number for TCH channel (test
channel) and BCCH channel]
Channel Type >
P0 >
Slot Config >
TCH >
Hopping >
Main Timeslot >
Network
Off
4 dB
Unchanged (if already set under MS signal)
choose desired test channel
Off
Coding Scheme >
CS4 (GPRS) and MCS5 (EGPRS)
Bit Stream >
AF/RF
Connection
2E9-1 PSR Bit Stream
Enter appropriate offsets for Ext. Att. Output and Ext. Att. Input
Press Signal on to turn on the signal and change settings
WCDMA-Release 99
The following tests were conducted according to the test requirements outlines in section 5.2 of the 3GPP
TS34.121-1 specification. The EUT has a nominal maximum output power of 24dBm (+1.7/-3.7).
WCDMA
General Settings
Loopback Mode
Test Mode 1
Rel99 RMC
12.2kbps RMC
Power Control
Algorithm
Algorithm2
βc / βd
8/15
Page 13 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA HSDPA
The following tests were conducted according to the test requirements outlines in section 5.2 of the 3GPP
TS34.121-1 specification.
Mode
Subset
Loopback Mode
Rel99 RMC
HSDPA FRC
HSDPA
HSDPA
Power Control Algorithm
WCDMA
General
Settings
HSDPA
Specific
Settings
βc
βd
βd (SF)
βc/ βd
βhs
MPR(dB)
DACK
DNAK
DCQI
Ack-Nack repetition
factor
CQI Feedback
CQI Repetition Factor
Ahs=βhs/ βc
HSDPA
Test Mode 1
12.2kbps RMC
H-Set1
HSDPA
Algorithm2
2/15
15/15
12/15
15/15
2/15
4/15
12/15
24/15
15/15
8/15
64
15/8
30/15
0.5
15/15
4/15
15/4
30/15
0.5
4ms
30/15
Page 14 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA HSUPA
The following tests were conducted according to the test requirements outlines in section 5.2 of the 3GPP
TS34.121-1 specification.
WCDMA
General
Settings
HSDPA
Specific
Settings
Mode
Subset
Loopback Mode
Rel99 RMC
HSDPA FRC
HSUPA Test
Power Control
Algorithm
βc
βd
βec
βc/ βd
βhs
CM(dB)
MPR(dB)
DACK
DNAK
DCQI
Ack-Nack repetition
factor
CQI Feedback
CQI Repetition Factor
Ahs=βhs/ βc
DE-DPCCH
DHARQ
AG Index
ETFCI
Associated Max UL
Data Rate kbps
HSUPA
Specific
Settings
Reference E_FCls
HSUPA
HSUPA
HSUPA
HSUPA
Test Mode 1
12.2kbps RMC
H-Set1
HSUPA Loopback
HSUPA
Algorithm2
11/15
15/15
209/225
11/15
22/15
1.0
6/15
15/15
12/15
6/15
12/15
3.0
15/15
9/15
30/15
15/9
30/15
2.0
2/15
15/15
2/15
2/15
4/15
3.0
15/15
5/15
5/15
1.0
17
71
21
81
205.8
308.9
20
75
12
67
4ms
30/15
15
92
242.1
174.9
482.8
E-TFCI 11 E
E-TFCI PO 4
E-TFCI 67
E-TFCI PO 18
E-TFCI 71
E-TFCI PO23
E-TFCI 75
E-TFCI PO26
E-TFCI 81
E-TFCI PO 27
E-TFCI
11
E-TFCI
PO4
E-TFCI
92
E-TFCI
PO 18
E-TFCI 11 E
E-TFCI PO 4
E-TFCI 67
E-TFCI PO 18
E-TFCI 71
E-TFCI PO23
E-TFCI 75
E-TFCI PO26
E-TFCI 81
E-TFCI PO 27
Page 15 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
HSPA+
The following tests were conducted according to the test requirements in Table C.11.1.4 of 3GPP TS
34.121-1
DC-HSDPA
The following tests were conducted according to the test requirements in Table C.8.1.12 of 3GPP TS
34.121-1
Page 16 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE (FDD):
The following tests were conducted according to the test requirements in 3GPP TS36.101
Page 17 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE(TDD):
Radiated method:
ANSI/TIA-603-D section 2.2.17
Page 18 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Equipment List and Details
Manufacturer
Description
Model
Serial
Number
Calibration
Date
Calibration
Due Date
R&S
EMI Test Receiver
ESCI
100224
2017-12-11
2018-12-11
Sunol Sciences
JB3
A060611-1
2017-11-10
2020-11-10
3121C
9109-753
N/A
N/A
Unknown
Antenna
Adjustable Dipole
Antenna
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-0400-01
2018-09-05
2019-09-05
Unknown
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-0075-01
2018-09-05
2019-09-05
Unknown
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-1000-01
2018-09-05
2019-09-05
TDK RF
Horn Antenna
HRN-0118
130 084
2016-01-05
2019-01-04
Agilent
Spectrum Analyzer
E4440A
SG43360054
2018-01-04
2019-01-04
ETS-Lindgren
Horn Antenna
3115
000 527 35
2016-01-05
2019-01-04
Unknown
Coaxial Cable
2019-09-05
Coaxial Cable
C-0200-02
64639 231029001
2018-09-05
MICRO-COAX
C-NJNJ-50
UFA147-1-2362100100
2018-02-24
2019-02-28
CMU200
110 822
2017-12-14
2018-12-14
CMW500
110479
2017-12-11
2018-12-11
E8247C
MY43321350
2017-12-11
2018-12-11
EMCO
R&S
R&S
Agilent
Universal Radio
Communication
Tester
Wideband Radio
Communication
Tester
Signal Generator
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
27.5 ~28.7C
27 ~ 41 %
100.6~101 kPa
* The testing was performed by Tyler Pan & Vern Shen from 2018-10-28~ 2018-11-02
Page 19 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Conducted Output Power
Band
Channel
No.
GSM
128
190
251
512
661
810
31.50
31.50
31.60
29.70
29.70
29.60
Cellular
PCS
Report No.: RDG181012004-00B
Cellular Band & PCS Band
GPRS
1 TX
Slot
31.56
31.54
31.63
29.77
29.75
29.65
GPRS
2 TX
Slot
29.75
29.95
29.87
28.02
28.05
28.03
Conducted Peak Output Power (dBm)
GPRS EDGE EDGE
GPRS 3
EDGE 3
4 TX
1 TX
2 TX
TX Slot
TX Slot
Slot
Slot
Slot
28.32
26.61
25.19
25.11
24.32
28.44
26.75
25.06
24.94
24.15
28.45
26.94
24.95
24.85
24.29
26.54
24.57
24.29
24.03
23.91
26.74
24.61
24.35
24.19
24.04
26.69
24.79
24.12
23.97
23.85
EDGE 4
TX Slot
23.69
23.46
23.57
23.14
23.11
22.97
WCDMA Band II
Mode
Rel 99
HSDPA
HSUPA
HSPA+
3GPP
Sub Test
Low Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.03
4.46
20.85
4.62
20.72
4.68
20.81
4.40
20.40
4.33
20.70
5.99
20.48
5.65
20.70
5.67
20.87
6.00
20.75
5.80
20.72
5.88
Middle Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
21.35
3.88
20.15
4.68
20.54
4.31
20.86
4.89
20.57
4.49
20.55
6.79
20.67
6.01
20.36
5.67
20.42
5.84
20.81
6.17
20.68
5.97
High Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
21.79
3.53
20.36
4.68
20.46
4.52
20.60
4.81
20.77
4.73
20.26
6.25
20.57
6.08
20.60
5.86
20.89
5.79
20.70
5.67
20.82
5.87
WCDMA Band IV
Mode
Rel 99
HSDPA
HSUPA
HSPA+
3GPP
Sub Test
Low Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.59
3.04
20.88
3.43
20.68
3.73
20.88
3.71
20.62
4.03
20.52
5.38
20.87
5.15
20.75
5.39
20.76
5.24
20.49
4.92
20.90
5.45
Middle Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.60
3.08
20.54
3.27
20.46
3.89
20.44
4.03
20.67
3.61
20.89
6.28
20.63
6.13
20.62
5.76
20.85
6.09
20.79
6.02
20.44
5.78
High Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.52
3.08
20.23
4.10
20.87
4.10
20.82
4.10
20.84
3.67
20.35
5.64
20.45
5.62
20.35
5.68
20.37
5.42
20.80
5.25
20.37
5.25
Page 20 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V
Mode
Rel 99
HSDPA
HSUPA
HSPA+
3GPP
Sub Test
Low Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.89
3.49
21.74
4.42
20.68
4.27
20.76
4.07
20.79
4.54
21.58
5.77
20.59
5.80
20.36
5.27
20.55
5.55
20.61
5.81
20.64
5.69
Middle Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.91
3.37
21.81
4.55
20.42
4.24
20.59
4.08
20.44
4.25
21.88
5.38
20.68
5.07
20.47
5.43
20.39
5.04
20.72
5.25
20.76
5.26
High Channel
Ave.
PAR
Power
(dB)
(dBm)
22.96
3.56
21.88
4.55
20.70
4.60
20.65
4.39
20.59
4.21
21.95
6.38
20.48
5.83
20.74
6.27
20.46
6.20
20.39
6.42
20.76
6.41
Page 21 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
1.4MHz
16QAM
QPSK
3MHz
16QAM
QPSK
5MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
21.70
21.69
21.38
21.55
21.48
21.50
21.38
21.42
21.39
21.64
21.57
21.00
21.21
21.13
20.94
21.26
21.11
21.19
21.85
21.84
21.67
20.65
20.63
20.74
20.87
21.22
20.55
21.05
20.96
20.97
20.73
20.81
20.53
20.71
20.74
20.75
Middle
Channel
(dBm)
22.35
22.48
22.22
22.43
22.35
21.63
21.92
21.93
22.00
21.70
21.79
20.80
22.25
22.25
21.95
21.62
21.73
21.73
22.03
22.00
22.06
20.82
20.87
20.85
21.85
22.26
21.40
21.76
21.74
21.64
21.97
21.90
21.81
20.66
20.70
20.77
High
Channel
(dBm)
21.34
21.42
21.10
21.34
21.22
21.30
21.49
21.62
21.30
21.37
21.27
20.92
21.30
21.33
20.97
21.35
21.19
21.27
21.35
21.41
21.07
21.16
21.12
20.89
20.96
21.43
20.61
21.30
21.18
21.17
21.02
21.50
20.69
20.76
20.70
20.94
Page 22 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
QPSK
20MHz
16QAM
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
Report No.: RDG181012004-00B
20.78
20.91
21.31
20.95
21.25
21.09
21.42
21.66
22.10
20.77
20.78
20.76
20.77
20.97
21.30
20.99
21.37
21.19
21.43
21.74
22.09
20.86
21.01
20.94
20.84
21.26
22.49
20.83
21.75
21.42
21.15
21.66
22.10
20.83
20.82
20.81
21.95
22.14
21.73
21.67
21.64
21.73
22.22
22.20
22.01
20.91
20.92
20.87
21.93
22.02
20.98
21.71
21.65
21.76
22.27
22.30
21.37
20.86
20.91
20.89
22.38
22.21
21.89
21.71
21.81
21.73
21.91
21.87
21.97
20.79
20.95
20.90
20.57
21.32
21.22
21.04
21.46
21.26
20.65
21.19
21.20
21.05
21.04
20.95
20.45
21.16
20.94
20.92
21.38
21.17
21.04
21.76
21.49
20.92
20.84
20.93
20.88
20.89
21.98
20.52
21.40
20.97
21.03
21.10
21.81
20.64
20.95
20.87
Page 23 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
1.4MHz
16QAM
QPSK
3MHz
16QAM
QPSK
5MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#7
15#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#7
15#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
23.05
23.04
23.03
23.08
23.10
22.07
22.80
22.82
22.92
22.15
22.29
21.43
22.98
23.00
22.92
22.06
21.98
22.08
22.44
22.43
22.44
21.39
21.41
21.25
23.04
23.04
23.03
22.14
22.07
22.19
21.43
21.43
21.45
21.36
21.28
21.35
Middle
Channel
(dBm)
22.82
22.82
22.80
22.94
22.85
21.93
22.51
22.47
22.52
21.83
21.91
21.20
22.80
22.75
22.79
21.98
22.04
21.93
22.90
22.92
22.93
21.07
21.04
21.14
23.06
23.02
22.99
21.95
21.93
21.91
22.04
22.04
22.03
20.97
20.96
21.06
High
Channel
(dBm)
22.99
22.99
23.02
22.84
22.88
21.83
21.96
21.91
21.98
21.84
21.86
21.19
23.04
23.02
23.06
21.92
21.84
21.86
21.56
21.51
21.53
21.01
21.03
20.95
22.68
22.64
22.69
21.90
21.95
21.89
21.53
21.49
21.51
21.02
20.98
20.88
Page 24 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
QPSK
20MHz
16QAM
1#0
1#24
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#24
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#49
1#99
50#0
50#50
100#0
1#0
1#49
1#99
50#0
50#50
100#0
Report No.: RDG181012004-00B
23.04
23.07
23.06
22.13
22.05
22.14
22.00
21.97
21.97
21.40
21.36
21.23
22.96
22.90
22.96
22.08
22.03
22.08
22.44
22.39
22.32
21.30
21.33
21.22
22.99
22.91
23.02
22.07
22.03
22.08
22.90
22.78
22.71
21.24
21.17
21.25
22.93
22.77
22.86
21.97
21.89
22.01
22.30
22.24
22.23
21.12
21.00
21.10
22.93
22.84
22.86
21.96
21.95
21.89
22.79
22.76
22.13
21.15
21.10
21.13
23.17
23.08
23.11
21.98
21.86
21.90
22.01
21.83
21.89
21.17
21.07
21.10
22.89
22.93
22.96
21.84
21.92
21.90
23.02
22.96
23.00
21.04
21.02
20.99
22.88
22.88
22.93
21.95
22.01
22.00
22.17
22.13
22.17
21.05
21.19
21.02
22.86
23.14
23.21
22.00
21.88
21.99
21.79
21.80
21.81
21.00
20.97
21.04
Page 25 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
1.4MHz
16QAM
QPSK
3MHz
16QAM
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#0
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Low Channel
(dBm)
23.40
23.36
23.34
23.32
23.22
22.25
22.65
22.68
22.75
22.32
22.33
21.50
23.27
23.24
23.27
22.21
22.32
22.21
22.43
22.39
22.55
21.30
21.29
21.29
23.20
23.13
23.24
22.19
22.19
22.31
21.89
21.88
21.97
21.33
21.35
21.15
23.18
23.22
23.35
22.35
22.30
22.36
22.63
22.58
22.66
21.33
21.58
21.37
Middle Channel
(dBm)
23.25
23.23
23.30
23.37
23.30
22.35
23.06
22.99
23.05
22.20
22.29
21.44
23.19
23.20
23.32
22.35
22.34
22.22
23.04
22.99
23.04
21.29
21.45
21.38
23.29
23.24
23.37
22.40
22.27
22.28
21.44
21.44
21.43
21.42
21.42
21.41
23.13
23.25
23.37
22.40
22.28
22.41
22.72
22.65
22.63
21.42
21.39
21.39
High Channel
(dBm)
23.24
23.27
23.25
23.28
23.33
22.27
21.90
21.76
21.75
22.35
22.31
21.52
23.29
23.28
23.36
22.28
22.31
22.25
21.90
21.85
21.77
21.45
21.34
21.28
23.34
23.28
23.34
22.22
22.37
22.27
22.46
22.22
22.12
21.17
21.12
21.26
23.46
23.39
23.47
22.34
22.44
22.24
22.50
22.54
22.58
21.42
21.41
21.44
Page 26 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
QPSK
20MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#0
25#0
1#0
1#24
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#24
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#49
1#99
50#0
50#50
100#0
1#0
1#49
1#99
50#0
50#50
100#0
Low Channel
(dBm)
22.04
22.41
22.01
21.45
21.50
21.42
20.70
20.73
20.75
20.53
20.58
20.65
21.95
22.34
22.43
21.55
21.40
21.40
21.70
21.72
21.70
20.52
20.60
20.64
22.05
22.49
22.55
21.38
21.40
21.27
21.68
21.59
21.58
20.42
20.42
20.44
22.05
22.46
22.28
21.36
21.35
21.31
21.77
21.84
21.83
20.35
20.43
20.51
Middle Channel
(dBm)
22.15
22.36
21.81
21.48
21.47
21.61
21.35
21.39
21.38
20.48
20.51
20.56
22.30
22.22
22.25
21.62
21.58
21.61
22.29
22.36
22.40
20.69
20.67
20.69
22.22
21.98
21.70
21.48
21.45
21.41
22.20
22.26
22.00
20.46
20.58
20.60
22.45
22.15
22.33
21.45
21.51
21.52
21.15
21.19
21.25
20.56
20.62
20.57
High Channel
(dBm)
22.64
22.76
22.03
21.93
21.90
21.96
21.54
21.60
21.66
21.06
21.06
20.94
22.82
22.93
22.48
21.97
22.08
21.86
21.49
21.45
21.55
21.01
21.13
21.10
22.41
22.83
22.16
21.80
21.87
21.80
22.13
22.16
22.26
20.86
20.86
20.84
22.04
22.73
22.69
21.69
21.78
21.83
22.18
21.91
22.00
20.76
20.95
20.84
Page 27 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
1.4MHz
16QAM
QPSK
3MHz
16QAM
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#8
1#14
10#0
10#5
15#0
1#0
1#8
1#14
10#0
10#5
15#0
1#0
1#13
1#24
10#0
10#15
25#0
1#0
1#13
1#24
10#0
10#15
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Low Channel
(dBm)
23.87
23.88
23.83
23.81
23.82
22.76
23.20
23.21
22.98
22.68
22.70
21.84
23.82
23.87
23.92
22.76
22.84
22.86
23.05
23.09
23.06
21.83
21.84
21.86
23.65
23.75
23.66
22.92
22.86
22.82
21.96
22.00
21.92
21.95
21.87
21.95
23.67
23.70
23.79
22.82
22.91
22.88
22.84
22.90
23.22
21.80
21.80
21.74
Middle Channel
(dBm)
23.79
23.80
23.85
23.91
23.82
22.81
23.58
23.60
23.59
22.63
22.68
21.80
23.84
23.80
23.82
22.77
22.74
22.72
23.65
23.32
23.35
21.94
22.02
21.87
23.77
23.73
23.81
22.77
22.71
22.82
22.78
22.65
22.76
21.66
21.73
21.79
23.69
23.67
23.69
22.68
22.80
22.70
23.01
23.07
23.63
21.82
21.93
21.87
High Channel
(dBm)
23.80
23.82
23.84
23.80
23.80
22.75
22.43
22.32
22.27
22.59
22.54
21.89
23.89
23.82
23.89
22.78
22.83
22.81
22.46
22.39
22.45
22.02
22.00
21.77
23.67
23.66
23.75
22.69
22.81
22.84
22.33
22.41
22.48
21.66
21.78
21.81
23.88
23.89
24.02
22.70
22.90
22.75
22.30
22.37
22.44
21.88
21.99
21.89
Page 28 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 13
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
23.10
23.12
23.23
22.21
22.33
22.18
21.54
21.51
21.56
21.29
21.37
21.35
23.05
23.26
23.25
22.21
22.32
22.23
22.50
22.65
22.66
21.44
21.50
21.30
Middle
Channel
(dBm)
23.22
23.39
23.42
22.21
22.39
22.22
22.33
22.31
22.44
21.20
21.24
21.30
22.27
22.32
22.54
22.22
22.66
22.25
22.60
22.46
22.40
22.42
22.64
22.78
High
Channel
(dBm)
23.18
23.20
23.20
22.28
22.32
22.34
22.15
22.12
22.02
21.27
21.29
21.38
22.42
22.65
22.30
22.31
22.39
22.36
22.35
22.60
22.72
22.77
22.56
22.60
Page 29 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
23.81
23.67
23.74
22.75
22.80
22.72
22.07
22.04
22.02
21.83
21.82
21.94
23.65
23.61
23.82
22.81
22.93
22.78
23.15
23.19
23.36
21.74
21.80
21.76
Middle
Channel
(dBm)
23.76
23.70
23.70
22.81
22.80
22.84
22.66
22.77
22.71
21.70
21.71
21.85
23.64
23.64
23.68
22.80
22.72
22.74
23.53
23.63
23.59
21.80
21.74
21.88
High
Channel
(dBm)
23.71
23.67
23.66
22.73
22.85
22.88
22.37
22.42
22.44
21.73
21.85
21.74
23.86
23.86
23.93
22.82
22.85
22.70
22.28
22.33
22.40
21.83
21.97
21.88
Page 30 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 18
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
23.63
23.53
23.50
22.56
22.42
22.53
21.71
21.68
21.67
21.65
21.59
21.69
23.52
23.39
23.25
22.48
22.42
22.53
22.66
22.54
22.44
21.53
21.51
21.60
Middle
Channel
(dBm)
23.48
23.43
23.51
22.54
22.34
22.44
22.29
22.32
22.22
21.33
21.32
21.42
23.47
23.32
23.31
22.45
22.45
22.47
23.42
23.35
23.37
21.47
21.50
21.55
22.58
22.45
22.60
22.34
22.80
22.32
22.71
22.47
22.23
22.80
22.78
22.63
High
Channel
(dBm)
23.24
23.27
23.23
22.29
22.46
22.30
21.95
21.96
22.06
21.44
21.40
21.23
23.41
23.21
23.22
22.34
22.33
22.48
22.06
21.98
21.93
21.68
21.60
21.51
Page 31 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
23.27
23.27
23.34
22.25
22.31
22.21
21.41
21.41
21.47
21.41
21.44
21.46
23.21
23.19
23.28
22.26
22.33
22.42
22.63
22.65
22.53
21.45
21.52
21.38
Middle
Channel
(dBm)
23.35
23.43
23.41
22.22
22.25
22.40
22.48
22.47
22.53
21.28
21.19
21.37
23.18
23.18
23.25
22.40
22.44
22.25
21.91
21.97
21.94
21.43
21.55
21.39
22.72
22.32
22.74
22.30
22.48
22.46
22.65
22.51
22.75
22.25
22.48
22.70
High
Channel
(dBm)
23.22
23.17
23.20
22.40
22.28
22.30
22.00
21.94
21.99
21.34
21.41
21.26
23.26
23.28
23.32
22.23
22.38
22.28
22.41
22.68
22.77
21.40
21.43
21.33
Page 32 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
1.4MHz
16QAM
QPSK
3MHz
16QAM
QPSK
5MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#3
1#5
3#0
3#3
6#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#8
1#14
6#0
6#9
15#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
Low Channel
(dBm)
23.78
23.72
23.68
23.62
23.70
22.75
23.08
23.08
23.05
22.88
22.84
21.97
23.64
23.56
23.62
22.74
22.70
22.71
22.86
22.76
22.92
21.67
21.63
21.69
23.81
23.67
23.67
22.72
22.52
22.67
21.84
21.89
21.84
21.61
21.62
21.76
Middle Channel
(dBm)
23.28
23.24
23.32
23.30
23.34
22.46
22.60
22.60
22.62
22.39
22.34
21.39
23.22
23.32
23.37
22.40
22.44
22.37
23.21
23.26
23.21
21.50
21.51
21.41
23.37
23.29
23.39
22.41
22.45
22.32
22.46
22.49
22.52
21.26
21.33
21.40
High Channel
(dBm)
23.35
23.32
23.27
23.24
23.29
22.25
21.88
21.82
21.81
22.34
22.03
21.44
23.41
23.36
23.27
22.43
22.28
22.40
21.92
21.87
21.78
21.60
21.53
21.33
23.35
23.34
23.25
22.39
22.34
22.43
22.31
22.29
22.22
21.34
21.28
21.44
Page 33 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
Report No.: RDG181012004-00B
Resource Block
& RB offset
Low Channel
(dBm)
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
23.58
23.48
23.44
22.52
22.57
22.54
22.97
22.82
22.76
21.60
21.50
21.51
23.59
23.41
23.38
22.66
22.42
22.65
22.75
22.63
22.70
21.73
21.48
21.55
Middle
Channel
(dBm)
23.60
23.53
23.52
22.31
22.33
22.37
22.59
21.88
21.97
21.47
21.52
21.45
23.48
23.45
23.71
22.47
22.42
22.46
23.21
23.17
23.30
21.39
21.53
21.50
High
Channel
(dBm)
23.34
23.37
23.23
22.51
22.42
22.50
22.52
22.55
22.39
21.55
21.47
21.54
23.25
23.37
23.21
22.43
22.47
22.52
22.75
22.78
22.69
21.52
21.53
21.49
Page 34 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
QPSK
20MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
Low Channel
(dBm)
22.68
22.63
22.72
21.45
21.54
21.75
21.66
21.54
21.89
21.02
20.99
20.73
22.80
22.88
22.81
21.85
21.88
21.71
22.17
22.22
22.31
20.80
20.86
20.84
22.50
22.56
22.58
21.55
21.65
21.70
22.23
21.93
22.47
20.83
20.94
20.87
22.61
22.68
22.74
21.73
22.03
21.84
21.77
21.66
22.05
20.95
21.15
20.97
Middle Channel
(dBm)
22.92
22.93
23.02
22.12
22.04
22.07
22.17
21.77
22.34
21.16
21.18
21.17
22.68
22.82
22.78
21.88
21.88
21.91
22.23
22.20
22.14
21.27
21.28
21.28
22.68
22.82
22.89
21.83
21.89
21.85
22.06
22.46
22.20
20.98
21.03
20.95
22.81
22.86
22.94
22.04
22.12
22.09
21.66
21.79
21.90
21.22
21.18
21.18
High Channel
(dBm)
23.27
23.13
23.32
22.24
22.12
22.18
22.38
22.48
22.44
21.38
21.38
21.47
23.02
22.99
23.17
22.24
22.23
22.21
22.06
22.04
22.15
21.55
21.54
21.24
22.78
22.95
23.26
22.15
22.22
22.13
21.66
21.42
21.59
21.36
21.40
21.32
23.10
23.11
23.38
22.05
22.09
22.28
22.53
22.65
22.78
21.19
21.28
21.32
Page 35 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2305-2315MHz)
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Low Channel
(dBm/5MHz)
19.72
20.64
20.83
20.70
20.72
20.69
20.27
20.34
20.44
19.66
19.58
19.72
Middle Channel
(dBm/5MHz)
20.69
21.13
20.51
21.05
21.00
20.99
20.75
21.20
20.62
20.30
20.33
20.36
19.45
18.97
18.99
18.45
18.21
18.76
18.36
18.67
18.36
18.14
18.19
18.27
High Channel
(dBm/5MHz)
21.53
21.54
21.55
20.70
20.61
20.71
20.58
20.11
20.67
19.78
19.74
19.75
Note: the device is a mobile station. For 5MHz mode, the channel power is equal to the test result in
dBm/5MHz. For 10MHz mode, the channel power as below:
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block &
RB offset
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Middle Channel
(dBm)
21.02
21.11
21.18
20.91
21.00
20.96
20.89
21.03
21.12
20.25
20.35
20.30
Page 36 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2350-2360MHz)
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Low Channel
(dBm/5MHz)
20.83
20.21
20.69
19.67
19.38
19.14
19.90
19.25
19.64
19.08
19.45
19.19
Middle Channel
(dBm/5MHz)
21.26
21.06
20.76
20.90
21.02
21.04
21.11
20.99
20.73
19.99
20.18
20.39
19.41
19.10
19.21
18.97
19.04
19.11
18.97
18.75
18.65
18.05
18.32
18.22
High Channel
(dBm/5MHz)
21.49
21.47
21.46
20.62
20.61
20.72
20.79
20.70
20.58
19.80
19.68
19.71
Note: the device is a mobile station. For 5MHz mode, the channel power is equal to the test result in
dBm/5MHz. For 10MHz mode, the channel power as below:
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
10MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
Middle Channel
(dBm)
21.49
20.98
21.41
20.97
21.08
21.10
20.51
20.73
20.56
20.00
20.22
20.20
Page 37 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Duty cycle:
Band 40(2305-2315MHz)
Test
Modulation
QPSK
16-QAM
Test
Bandwidth
5M
10M
5M
10M
Ton
(ms)
3.397
3.397
3.077
3.205
Total
(ms)
10.192
10.256
10.000
9.936
Duty Cycle (%)
Limit (%)
33.33
33.12
30.77
32.26
38
Duty Cycle (%)
Limit (%)
32.07
33.12
33.33
32.08
38
Band 40(2350-2360MHz)
Test
Modulation
QPSK
16-QAM
Test
Bandwidth
5M
10M
5M
10M
Ton
(ms)
3.269
3.397
3.397
3.208
Total
(ms)
10.192
10.256
10.192
10.000
Note: EUT setup is as following:
Uplink Downlink configuration
Subframe number
Page 38 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Duty cycle
2305-2315MHz:
QPSK, 5MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10.19230769 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.28
15.259487
Delta 1 [T1 ]
0.03
3.397436
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
-0.67 dB
10.192308 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.31 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:14:40
QPSK, 10MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10.25641026 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.05
13.087179
Delta 1 [T1 ]
0.43
3.397436
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
0.89 dB
10.256410 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.31 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:15:36
Page 39 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM, 5MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10 ms
Ref
* VBW 3 MHz
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.00
14.427692
Delta 1 [T1 ]
0.48
3.076923
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
0.41 dB
10.000000 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.31 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:14:04
16QAM, 10MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
9.935897436 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.28
12.318462
Delta 1 [T1 ]
-0.07
3.205128
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
-0.73 dB
9.935897 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.31 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:16:20
Page 40 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
2350-2360MHz:
QPSK, 5MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10.19230769 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.01
15.364103
Delta 1 [T1 ]
1.02
3.269231
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
-0.08 dB
10.192308 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.355 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:12:19
QPSK, 10MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10.25641026 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.85
11.902564
Delta 1 [T1 ]
0.27
3.397436
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
-0.21 dB
10.256410 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.355 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:10:44
Page 41 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM, 5MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10.19230769 ms
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.46
14.787179
Delta 1 [T1 ]
0.41
3.397436
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
0.21 dB
10.192308 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.355 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:12:49
16QAM, 10MHz
DELTA MARKER 2
RBW 3 MHz
10 ms
Ref
* VBW 3 MHz
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.10
12.671795
Delta 1 [T1 ]
-0.21
3.205128
4.5 dB
30
1 PK *
CLRWR
Delta 2 [T1 ]
1.02 dB
10.000000 ms
20
dBm
ms
dB
ms
SGL
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center 2.355 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 ms/
15:10:00
Page 42 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 41
Channel
Bandwidth
Modulation
QPSK
5MHz
16QAM
QPSK
10MHz
16QAM
QPSK
15MHz
16QAM
QPSK
20MHz
16QAM
Resource Block
& RB offset
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#13
1#24
15#0
15#10
25#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#25
1#49
25#0
25#25
50#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#38
1#74
36#0
36#39
75#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
1#0
1#50
1#99
50#0
50#50
100#0
Low Channel
(dBm)
23.21
23.22
23.25
22.30
22.32
22.21
22.04
22.24
22.08
21.42
21.37
21.44
21.45
22.00
22.12
21.05
20.95
21.02
21.76
21.76
21.75
20.15
20.23
20.18
22.04
21.98
22.07
21.01
20.97
21.02
21.69
21.63
21.70
20.09
20.13
20.10
22.25
22.22
22.27
21.15
21.29
21.22
20.77
20.75
20.79
20.40
20.24
20.03
Middle Channel
(dBm)
23.24
23.14
22.80
21.95
21.98
21.94
22.45
22.43
22.39
21.08
21.10
21.09
22.01
21.96
22.08
20.94
21.07
20.94
21.94
22.00
21.93
20.20
20.20
20.07
21.89
21.83
21.93
21.01
21.01
21.02
21.20
21.17
21.10
20.02
20.15
20.12
22.24
22.13
22.10
21.18
21.17
21.28
21.80
21.78
21.77
20.30
20.26
20.38
High Channel
(dBm)
23.17
23.09
23.19
22.39
22.37
22.36
22.12
22.19
22.23
21.54
21.66
21.20
21.35
22.30
22.41
21.25
21.32
21.36
21.38
21.37
21.47
20.30
20.34
20.44
22.25
22.31
22.34
21.36
21.41
21.38
21.36
21.38
21.49
20.41
20.47
20.42
21.98
22.00
22.19
21.16
21.33
21.21
20.85
20.86
21.16
20.44
20.61
20.42
Page 43 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
PAR, Band 2
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
100 RB
1 RB
100 RB
Channel
Bandwidth
20 MHz
20 MHz
Low
Channel
PAR
(dB)
5.61
7.15
5.64
7.08
Middle
Channel
PAR
(dB)
5.87
6.47
5.90
7.24
High
Channel
PAR
(dB)
6.28
6.44
6.15
7.37
Low
Channel
PAR
(dB)
4.90
6.38
5.46
7.18
Middle
Channel
PAR
(dB)
5.26
6.41
6.03
7.18
High
Channel
PAR
(dB)
5.10
6.47
5.71
7.15
Low
Channel
PAR
(dB)
6.54
6.09
7.24
7.02
Middle
Channel
PAR
(dB)
5.96
5.93
6.41
6.70
High
Channel
PAR
(dB)
6.15
5.99
7.15
6.76
Low
Channel
PAR
(dB)
4.87
6.54
5.10
7.08
Middle
Channel
PAR
(dB)
4.36
6.38
4.29
7.05
High
Channel
PAR
(dB)
3.49
6.35
4.55
7.15
Low
Channel
PAR
(dB)
4.39
5.61
5.54
6.51
Middle
Channel
PAR
(dB)
4.90
5.74
5.87
6.51
High
Channel
PAR
(dB)
5.10
5.61
6.03
6.54
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 4
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
100 RB
1 RB
100 RB
Channel
Bandwidth
20 MHz
20 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 5
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
50 RB
1 RB
50 RB
Channel
Bandwidth
10 MHz
10 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 7
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
100 RB
1 RB
100 RB
Channel
Bandwidth
20 MHz
20 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 12
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
50 RB
1 RB
50 RB
Channel
Bandwidth
10 MHz
10 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
Page 44 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
PAR, Band 13
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
50 RB
1 RB
50 RB
Channel
Bandwidth
10 MHz
10 MHz
Low
Channel
PAR
(dB)
Middle
Channel
PAR
(dB)
5.48
5.22
5.96
6.41
High
Channel
PAR
(dB)
Low
Channel
PAR
(dB)
5.19
8.53
6.83
6.54
Middle
Channel
PAR
(dB)
5.13
5.77
6.15
6.86
High
Channel
PAR
(dB)
4.84
5.54
6.09
6.47
Low
Channel
PAR
(dB)
Middle
Channel
PAR
(dB)
6.41
5.74
7.63
6.83
High
Channel
PAR
(dB)
Low
Channel
PAR
(dB)
Middle
Channel
PAR
(dB)
6.15
5.74
6.83
6.83
High
Channel
PAR
(dB)
Low
Channel
PAR
(dB)
6.38
5.64
7.69
6.67
Middle
Channel
PAR
(dB)
6.51
5.90
6.83
6.89
High
Channel
PAR
(dB)
6.25
5.71
6.89
6.76
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 17
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
50 RB
1 RB
50 RB
Channel
Bandwidth
10 MHz
10 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 18
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
75 RB
1 RB
75 RB
Channel
Bandwidth
15 MHz
15 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 19
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
75 RB
1 RB
75 RB
Channel
Bandwidth
15 MHz
15 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
PAR, Band 26
Test Modulation
QPSK
16QAM
1 RB
50 RB
1 RB
50 RB
Channel
Bandwidth
10 MHz
10 MHz
Limit
(dB)
13
13
13
13
Note: peak-to-average ratio (PAR) <13 dB.
Page 45 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
ERP & EIRP
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
836.60
836.60
96.55
102.38
836.60
836.60
90.24
95.13
836.60
836.60
84.56
90.05
1880.00
1880.00
83.74
90.88
1880.00
1880.00
79.25
84.96
1880.00
1880.00
76.27
83.15
1732.60
1732.60
77.27
84.83
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
GSM 850 Middle Channel
21.63
0.00
0.97
30.59
0.00
0.97
EDGE 850 Middle Channel
15.32
0.00
0.97
23.34
0.00
0.97
WCDMA Band V Middle Channel
9.64
0.00
0.97
18.26
0.00
0.97
GSM 1900 Middle Channel
11.13
11.66
2.66
18.41
11.66
2.66
EDGE 1900 Middle Channel
9.64
11.66
2.66
12.49
11.66
2.66
WCDMA Band II Middle Channel
3.66
11.66
2.66
10.68
11.66
2.66
WCDMA Band IV Middle Channel
3.22
10.90
2.51
10.46
10.90
2.51
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
20.66
29.62
38.45
38.45
17.79
8.83
14.35
22.37
33.00
33.00
18.65
10.63
8.67
17.29
38.45
38.45
29.78
21.16
20.13
27.41
33.00
33.00
12.87
5.59
18.64
21.49
33.00
33.00
14.36
11.51
12.66
19.68
33.00
33.00
20.34
13.32
11.61
18.85
30.00
30.00
18.39
11.15
Note:
1) The unit of Antenna Gain is dBd for frequency below 1GHz, and the unit of Antenna Gain is dBi for frequency
above 1GHz.
2) Absolute Level = Substituted Level - Cable loss + Antenna Gain
3) Margin = Limit-Absolute Level
Page 46 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2
Frequency
(MHz)
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
1880.000
BW
(MHz)
Modulation
1.4
QPSK
10
15
20
1.4
16QAM
10
15
20
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
24.01
23.09
24.00
22.72
23.54
22.75
23.27
22.54
22.75
21.87
22.64
21.66
23.96
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
8.99
9.91
9.00
10.28
9.46
10.25
9.73
10.46
10.25
11.13
10.36
11.34
9.04
11.66
2.66
22.93
33.00
10.07
14.91
11.66
2.66
23.91
33.00
9.09
86.28
13.81
11.66
2.66
22.81
33.00
10.19
87.09
14.48
11.66
2.66
23.48
33.00
9.52
86.10
13.63
11.66
2.66
22.63
33.00
10.37
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
87.62
86.56
87.61
86.19
87.15
86.22
86.88
86.01
86.36
85.34
86.25
85.13
87.57
15.01
14.09
15.00
13.72
14.54
13.75
14.27
13.54
13.75
12.87
13.64
12.66
14.96
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
11.66
86.40
13.93
87.52
Limit
Margin
(dB)
87.03
14.42
11.66
2.66
23.42
33.00
9.58
85.70
13.23
11.66
2.66
22.23
33.00
10.77
86.98
14.37
11.66
2.66
23.37
33.00
9.63
85.71
13.24
11.66
2.66
22.24
33.00
10.76
86.84
14.23
11.66
2.66
23.23
33.00
9.77
85.66
13.19
11.66
2.66
22.19
33.00
10.81
Page 47 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4
Frequency
(MHz)
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
1732.500
BW
(MHz)
Modulation
1.4
QPSK
10
15
20
1.4
16QAM
10
15
20
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
23.14
20.66
22.97
20.63
23.05
20.68
23.10
20.78
23.02
20.72
22.85
20.33
23.11
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
6.86
9.34
7.03
9.37
6.95
9.32
6.90
9.22
6.98
9.28
7.15
9.67
6.89
10.90
2.51
20.55
30.00
9.45
14.66
10.90
2.51
23.05
30.00
6.95
12.28
10.90
2.51
20.67
30.00
9.33
88.69
14.64
10.90
2.51
23.03
30.00
6.97
86.47
12.10
10.90
2.51
20.49
30.00
9.51
88.74
14.69
10.90
2.51
23.08
30.00
6.92
86.52
12.15
10.90
2.51
20.54
30.00
9.46
88.49
14.44
10.90
2.51
22.83
30.00
7.17
86.30
11.93
10.90
2.51
20.32
30.00
9.68
88.17
14.12
10.90
2.51
22.51
30.00
7.49
85.97
11.60
10.90
2.51
19.99
30.00
10.01
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
88.80
86.64
88.63
86.61
88.71
86.66
88.76
86.76
88.68
86.70
88.51
86.31
88.77
14.75
12.27
14.58
12.24
14.66
12.29
14.71
12.39
14.63
12.33
14.46
11.94
14.72
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
86.53
12.16
88.71
86.65
Limit
Margin
(dB)
Page 48 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5
Frequency
(MHz)
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
836.50
BW
(MHz)
Modulation
1.4
QPSK
10
1.4
16QAM
10
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
4.82
19.37
7.69
19.19
8.30
21.27
6.70
18.13
4.98
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
33.63
19.08
30.76
19.26
30.15
17.18
31.75
20.32
33.47
0.00
0.97
19.68
38.45
18.77
0.00
0.97
7.29
38.45
31.16
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
80.72
92.13
83.59
91.95
84.20
94.03
82.60
90.89
80.88
5.79
20.34
8.66
20.16
9.27
22.24
7.67
19.10
5.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92.44
20.65
83.19
8.26
Limit
Margin
(dB)
92.11
20.32
0.00
0.97
19.35
38.45
19.10
84.44
9.51
0.00
0.97
8.54
38.45
29.91
94.16
22.37
0.00
0.97
21.40
38.45
17.05
82.91
7.98
0.00
0.97
7.01
38.45
31.44
92.10
20.31
0.00
0.97
19.34
38.45
19.11
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
87.81
80.48
87.43
80.87
87.40
80.73
86.47
79.72
87.42
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
7.76
13.63
8.14
13.24
8.17
13.38
9.10
14.39
8.15
LTE Band 7
Frequency
(MHz)
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
2535.00
BW
(MHz)
Modulation
10
QPSK
15
20
10
16QAM
15
20
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
15.20
9.33
14.82
9.72
14.79
9.58
13.86
8.57
14.81
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
13.14
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
25.24
19.37
24.86
19.76
24.83
19.62
23.90
18.61
24.85
Margin
(dB)
80.11
8.96
13.14
3.10
19.00
33.00
14.00
87.09
14.48
13.14
3.10
24.52
33.00
8.48
79.77
8.62
13.14
3.10
18.66
33.00
14.34
86.89
14.28
13.14
3.10
24.32
33.00
8.68
79.63
8.48
13.14
3.10
18.52
33.00
14.48
86.30
13.69
13.14
3.10
23.73
33.00
9.27
79.21
8.06
13.14
3.10
18.10
33.00
14.90
Page 49 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12
Frequency
(MHz)
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
707.50
BW
(MHz)
Modulation
1.4
QPSK
10
1.4
16QAM
10
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
3.46
15.80
3.27
15.79
3.33
15.72
3.21
15.64
3.64
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
31.31
18.97
31.50
18.98
31.44
19.05
31.56
19.13
31.13
0.00
0.94
15.88
34.77
18.89
0.00
0.94
3.60
34.77
31.17
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
81.26
91.16
81.07
91.15
81.13
91.08
81.01
91.00
81.44
4.40
16.74
4.21
16.73
4.27
16.66
4.15
16.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91.24
16.82
81.40
4.54
Limit
Margin
(dB)
91.36
16.94
0.00
0.94
16.00
34.77
18.77
81.20
4.34
0.00
0.94
3.40
34.77
31.37
91.18
16.76
0.00
0.94
15.82
34.77
18.95
81.03
4.17
0.00
0.94
3.23
34.77
31.54
91.01
16.59
0.00
0.94
15.65
34.77
19.12
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
82.24
91.52
80.75
90.68
82.30
91.55
80.84
90.70
5.78
17.98
4.29
17.14
5.84
18.01
4.38
17.16
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
LTE Band 13
Frequency
(MHz)
782.00
782.00
782.00
782.00
782.00
782.00
782.00
782.00
BW
(MHz)
Modulation
QPSK
10
16QAM
10
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
6.71
18.91
5.22
18.07
6.77
18.94
5.31
18.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
Margin
(dB)
28.99
16.79
30.48
17.63
28.93
16.76
30.39
17.61
Page 50 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17
Frequency
(MHz)
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
BW
(MHz)
Modulation
QPSK
10
16QAM
10
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
5.08
17.18
1.23
14.88
5.26
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
29.69
17.59
33.54
19.89
29.51
0.00
0.94
17.20
34.77
17.57
2.57
0.00
0.94
1.63
34.77
33.14
16.19
0.00
0.94
15.25
34.77
19.52
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
4.66
18.64
3.20
17.97
2.10
17.00
4.90
18.86
3.59
18.00
2.16
17.04
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
82.83
92.48
78.98
90.18
83.01
6.02
18.12
2.17
15.82
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92.50
18.14
79.38
90.55
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
80.65
91.54
79.19
90.87
78.09
89.90
80.89
91.76
79.58
90.90
78.15
89.94
Limit
Margin
(dB)
LTE Band 18
Frequency
(MHz)
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
822.50
BW
(MHz)
Modulation
10
QPSK
15
10
15
16QAM
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
5.62
19.60
4.16
18.93
3.06
17.96
5.86
19.82
4.55
18.96
3.12
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
Margin
(dB)
33.79
19.81
35.25
20.48
36.35
21.45
33.55
19.59
34.86
20.45
36.29
21.41
Page 51 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19
Frequency
(MHz)
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
837.50
BW
(MHz)
Modulation
10
QPSK
15
10
16QAM
15
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
80.47
90.10
80.48
89.81
79.13
89.76
80.55
90.20
80.50
89.83
79.77
89.77
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
82.60
92.52
83.46
92.49
81.20
91.82
80.74
91.64
78.24
90.07
82.90
93.23
83.50
92.50
81.54
92.31
81.08
91.88
78.34
90.11
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
5.55
18.32
5.56
18.03
4.21
17.98
5.63
18.42
5.58
18.05
4.85
17.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
4.57
17.34
4.58
17.05
3.23
17.00
4.65
17.44
4.60
17.07
3.87
17.01
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
6.67
19.70
7.53
19.67
5.27
19.00
4.81
18.82
2.31
17.25
6.97
20.41
7.57
19.68
5.61
19.49
5.15
19.06
2.41
17.29
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
Margin
(dB)
33.88
21.11
33.87
21.40
35.22
21.45
33.80
21.01
33.85
21.38
34.58
21.44
LTE Band 26
Frequency
(MHz)
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
831.50
BW
(MHz)
Modulation
1.4
QPSK
10
15
1.4
10
15
16QAM
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
7.64
20.67
8.50
20.64
6.24
19.97
5.78
19.79
3.28
18.22
7.94
21.38
8.54
20.65
6.58
20.46
6.12
20.03
3.38
18.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
Margin
(dB)
31.78
18.75
30.92
18.78
33.18
19.45
33.64
19.63
36.14
21.20
31.48
18.04
30.88
18.77
32.84
18.96
33.30
19.39
36.04
21.16
Page 52 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38
Frequency
(MHz)
BW
(MHz)
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
Modulation
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
10
QPSK
15
20
2595.00
2595.00
10
2595.00
16QAM
2595.00
15
2595.00
2595.00
20
2595.00
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
25.25
21.13
24.96
21.00
24.72
20.88
24.41
20.78
24.97
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
7.75
11.87
8.04
12.00
8.28
12.12
8.59
12.22
8.03
13.20
3.10
20.95
33.00
12.05
13.20
3.10
24.89
33.00
8.11
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
87.38
81.40
87.09
81.27
86.85
81.15
86.54
81.05
87.10
15.15
11.03
14.86
10.90
14.62
10.78
14.31
10.68
14.87
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
81.22
10.85
87.02
14.79
Limit
Margin
(dB)
81.32
10.95
13.20
3.10
21.05
33.00
11.95
86.98
14.75
13.20
3.10
24.85
33.00
8.15
81.10
10.73
13.20
3.10
20.83
33.00
12.17
86.49
14.26
13.20
3.10
24.36
33.00
8.64
81.02
10.65
13.20
3.10
20.75
33.00
12.25
LTE Band 40(2305-2315MHz)
Frequency
(MHz)
2310.00
2310.00
2310.00
2310.00
2310.00
2310.00
2310.00
2310.00
BW
(MHz)
Modulation
QPSK
10
16QAM
10
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
85.76
79.10
85.73
79.21
85.57
79.03
85.38
78.86
Substituted Method
Substituted Antenna
Cable
Level
Gain
Loss
(dBm)
(dBd/dBi)
(dB)
15.38
9.40
15.35
9.51
15.19
9.33
15.00
9.16
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
Absolute
Level
(dBm/5MHz)
Limit
(dBm/5MHz)
23.71
17.73
23.68
17.84
23.52
17.66
23.33
17.49
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
Margin
(dB)
0.29
6.27
0.32
6.16
0.48
6.34
0.67
6.51
Page 53 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2350-2360MHz)
Frequency
(MHz)
BW
(MHz)
2355.00
2355.00
2355.00
2355.00
2355.00
2355.00
2355.00
2355.00
Modulation
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
83.22
76.61
83.14
76.21
83.31
76.99
83.26
76.74
QPSK
10
16QAM
10
Substituted Method
Substituted Antenna
Cable
Level
Gain
Loss
(dBm)
(dBd/dBi)
(dB)
12.43
6.58
12.35
6.18
12.52
6.96
12.47
6.71
11.81
11.81
11.81
11.81
11.81
11.81
11.81
11.81
Absolute
Level
(dBm/5MHz)
(dBm/5MHz)
21.19
15.34
21.11
14.94
21.28
15.72
21.23
15.47
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
Limit
Margin
(dB)
2.81
8.66
2.89
9.06
2.72
8.28
2.77
8.53
LTE Band 41
Frequency
(MHz)
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
2595.00
BW
(MHz)
Modulation
10
QPSK
15
20
10
16QAM
15
20
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
(dBm)
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
26.24
23.61
26.13
23.47
25.16
23.14
25.06
22.86
26.10
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
6.76
9.39
6.87
9.53
7.84
9.86
7.94
10.14
6.90
3.10
23.58
33.00
9.42
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable
Loss
(dB)
88.37
83.88
88.26
83.74
87.29
83.41
87.19
83.13
88.23
16.14
13.51
16.03
13.37
15.06
13.04
14.96
12.76
16.00
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
83.85
13.48
13.20
Limit
Margin
(dB)
87.98
15.75
13.20
3.10
25.85
33.00
7.15
83.55
13.18
13.20
3.10
23.28
33.00
9.72
87.79
15.56
13.20
3.10
25.66
33.00
7.34
83.58
13.21
13.20
3.10
23.31
33.00
9.69
87.65
15.42
13.20
3.10
25.52
33.00
7.48
83.26
12.89
13.20
3.10
22.99
33.00
10.01
Note:
1) The unit of Antenna Gain is dBd for frequency below 1GHz, and the unit of Antenna Gain is dBi for frequency
above 1GHz.
2) Absolute Level = Substituted Level - Cable loss + Antenna Gain
3) Margin = Limit-Absolute Level
Page 54 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1049, §22.917, §22.905&§24.238 & §27.53&§90.209- OCCUPIED
BANDWIDTH
Applicable Standard
FCC §2.1049, §22.917, §22.905, §24.238, §27.53 and §90.209,
Test Procedure
The RF output of the transmitter was connected to the simulator and the spectrum analyzer through
sufficient attenuation.
The 26 dB & 99% bandwidth was recorded.
EUT
Spectrum Analyzer
Splitter
Universal Radio
Communication
Tester
Test Equipment List and Details
Manufacturer
Description
Model
Serial
Number
Calibration
Date
Calibration
Due Date
R&S
Spectrum Analyzer
FSU 26
200256
2018-01-04
2019-01-04
E-Microwave
attenuator
3dB-1
001
Each time
N/A
yzjingcheng
Coaxial Cable
KTRFBU141-50
41005012
Each time
N/A
Unknown
Coaxial Cable
C-SJ00-0010
C0010/01
Each time
N/A
E-Microwave
Two-way Spliter
ODP-1-6-2S
OE0120142
Each Time
N/A
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
26.5~28.3C
38~56 %
99.7~101.2 kPa
The testing was performed by Elena Lei from 2018-11-02 to 2018-11-20.
Page 55 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Mode: Transmitting
Test Result: Compliance. Please refer to the following table and plots.
Band
Test
Channel
Mode
GSM
EDGE
GSM
EDGE
Rel 99
HSDPA
HSUPA
Rel 99
HSDPA
HSUPA
Rel 99
HSDPA
HSUPA
Cellular
PCS
WCDMA Band II
WCDMA Band IV
WCDMA Band V
Band
Bandwidth
1.4 MHz
3 MHz
LTE
Band 2
5 MHz
10 MHz
15 MHz
20 MHz
Modulation
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
99% Occupied
Bandwidth
(MHz)
0.244
0.244
0.240
0.242
4.140
4.180
4.180
4.160
4.160
4.160
4.140
4.180
4.160
99% occupied
bandwidth
(MHz)
1.116
1.116
2.724
2.700
4.560
4.540
9.000
9.000
13.560
13.560
18.080
18.080
26 dB Occupied
Bandwidth
(MHz)
0.311
0.317
0.315
0.311
4.678
4.721
4.725
4.712
4.724
4.709
4.694
4.704
4.709
26 dB
bandwidth
(MHz)
1.299
1.509
3.006
3.102
5.451
2.291
9.860
10.100
15.391
15.090
19.960
20.040
Page 56 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Band
Bandwidth
1.4 MHz
3 MHz
LTE
Band 4
5 MHz
10 MHz
15 MHz
20 MHz
1.4 MHz
LTE
Band 5
3 MHz
5 MHz
10 MHz
5 MHz
LTE
Band 7
10 MHz
15 MHz
20 MHz
1.4 MHz
LTE
Band 12
3 MHz
5 MHz
10 MHz
LTE
Band 13
5 MHz
10 MHz
Modulation
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
Report No.: RDG181012004-00B
99% occupied
bandwidth
(MHz)
1.116
1.122
2.712
2.712
4.560
4.540
9.000
8.960
13.560
13.560
18.000
18.000
1.110
26 dB
bandwidth
(MHz)
1.395
1.300
3.006
3.042
5.331
5.291
9.780
9.739
15.511
15.150
19.880
19.960
1.353
1.122
2.700
2.700
4.520
4.520
9.000
8.920
1.323
2.982
2.994
5.230
5.312
9.860
9.699
4.560
4.560
8.960
8.960
13.680
13.620
18.080
18.080
1.110
1.122
2.710
2.712
4.560
4.520
9.000
8.920
4.540
4.560
9.000
9.000
5.331
5.251
9.780
9.780
15.872
15.331
19.960
19.960
1.329
1.317
3.006
2.994
5.411
4.990
9.820
9.659
5.511
5.371
9.820
9.660
Page 57 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Band
LTE
Band 17
Bandwidth
5 MHz
10 MHz
5 MHz
LTE
Band 18
10 MHz
15 MHz
5 MHz
LTE
Band 19
10 MHz
15 MHz
1.4 MHz
3 MHz
LTE
Band 26
5 MHz
10 MHz
15 MHz
5 MHz
LTE
Band 38
10 MHz
15 MHz
20 MHz
Modulation
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
Report No.: RDG181012004-00B
99% occupied
bandwidth
(MHz)
4.560
4.540
9.000
8.960
4.560
4.560
9.000
9.000
13.560
13.560
4.540
26 dB
bandwidth
(MHz)
5.311
5.230
9.739
9.659
5.351
5.271
9.860
9.820
15.451
14.970
5.311
4.520
9.000
9.000
13.560
13.500
1.116
1.122
2.724
2.700
4.560
4.540
9.000
8.960
13.680
13.560
4.520
4.520
9.000
9.000
13.680
13.620
18.000
18.000
5.230
9.860
9.780
15.271
14.970
1.371
1.335
3.030
2.994
5.170
5.271
9.900
9.739
15.451
14.970
5.311
5.230
9.739
9.780
17.014
15.812
19.639
19.960
Page 58 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Band
LTE
Band 40
(23052315MHz)
LTE
Band 40
(23502360MHz)
Bandwidth
5 MHz
10 MHz
5 MHz
10 MHz
5 MHz
LTE
Band 41
10 MHz
15 MHz
20 MHz
Modulation
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
QPSK
16QAM
Report No.: RDG181012004-00B
99% occupied
bandwidth
(MHz)
4.540
4.520
9.000
8.960
4.540
4.540
9.000
8.960
4.535
4.535
8.974
8.974
13.606
13.606
18.077
17.949
26 dB
bandwidth
(MHz)
5.703
5.313
9.852
9.812
5.350
5.421
10.045
9.820
5.224
5.449
9.872
9.808
17.308
16.490
20.000
20.128
Page 59 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
GSM 850 Cellular Band
Delta 1 [T1]
Ref Lvl
-0.53 dB
35 dBm
310.62124249 kHz
RBW
10 kHz
VBW
30 kHz
SWT
25 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
D1 29.91
29 91 dBm
30
1 [T1]
3.98 dBm
836.44869739 MHz
1 [T1]
20
-0.53 dB
310.62124249 kHz
T1
T2
OPB
244.48897796 kHz
T1 [T1]
13.16 dBm
10
836.48076152 MHz
D2 3.91 dBm
T2 [T1]
1MAX
12.47 dBm
836.72525050 MHz
1MA
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Center 836.6 MHz
Date:
20.NOV.2018
100 kHz/
Span 1 MHz
16:03:09
GSM PCS1900 Cellular Band
Delta 1 [T1]
-0.18 dB
Ref Lvl
35 dBm
314.62925852 kHz
RBW
10 kHz
VBW
30 kHz
SWT
25 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
30
-3.46 dBm
1.87984469 GHz
1 [T1]
D1 23.22 dBm
20
-0.18 dB
314.62925852 kHz
OPB
240.48096192 kHz
T1 [T1]
10
T1
7.02 dBm
T2
1.87988076 GHz
T2 [T1]
1MAX
D2 -2.78 dBm
7.21 dBm
1.88012124 GHz
1MA
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Center 1.88 GHz
Date:
20.NOV.2018
100 kHz/
Span 1 MHz
15:27:48
Page 60 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
EDGE 850 Cellular Band
Delta 1 [T1]
Ref Lvl
0.81 dB
35 dBm
316.63326653 kHz
RBW
10 kHz
VBW
30 kHz
SWT
25 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
-5.45 dBm
30
836.44268537 MHz
1 [T1]
D1 22.8 dBm
20
0.81 dB
316.63326653 kHz
OPB
10
T1
244.48897796 kHz
T1 [T1]
T2
6.92 dBm
836.47875752 MHz
T2 [T1]
1MAX
D2 -3.2 dBm
8.09 dBm
836.72324649 MHz
1MA
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Center 836.6 MHz
Date:
100 kHz/
20.NOV.2018
Span 1 MHz
16:12:38
EDGE PCS1900 Cellular Band
Delta 1 [T1]
0.36 dB
Ref Lvl
35 dBm
310.62124248 kHz
RBW
10 kHz
VBW
30 kHz
SWT
25 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
30
-7.96 dBm
1.87984469 GHz
1 [T1]
20
0.36 dB
310.62124248 kHz
D1 18.65 dBm
OPB
242.48496994 kHz
T1 [T1]
10
3.24 dBm
1.87988076 GHz
T1
T2
T2 [T1]
1MAX
3.12 dBm
1.88012325 GHz
1MA
D2 -7.35 dBm
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Center 1.88 GHz
Date:
20.NOV.2018
100 kHz/
Span 1 MHz
15:49:47
Page 61 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II, Rel 99
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.877661667 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.140000000
Delta 1 [T1 ]
0.92
4.678076923
Temp 1 [T1 OBW]
8.93
T2
1.877940000
Temp 2 [T1 OBW]
9.51
1.882080000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Marker 1 [T1 ]
-9.37 dBm
1.877661667 GHz
20
D1 17.83 dBm
T1
10
MHz
dB
MHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.17 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:14:08
WCDMA Band II, HSUPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.180000000
Marker 1 [T1 ]
-11.82
1.877631026
Temp 1 [T1 OBW]
5.88
1.877920000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
6.46
1.882100000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 15.87 dBm
10
T1
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -10.13 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.84 dB
4.724743590 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:24:47
Page 62 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II, HSDPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.180000000
Marker 1 [T1 ]
-12.00
1.877635256
Temp 1 [T1 OBW]
6.11
1.877920000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
6.61
1.882100000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 16.13 dBm
10
T1
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -9.87 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.94 dB
4.720512821 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:22:59
WCDMA Band IV, Rel 99
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.160000000
Marker 1 [T1 ]
-11.11
1.730249615
Temp 1 [T1 OBW]
8.07
T2
1.730520000
Temp 2 [T1 OBW]
8.10
1.734680000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 17.47 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.53 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.25 dB
4.711538462 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.7326 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:12:15
Page 63 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band IV, HSUPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.160000000
Marker 1 [T1 ]
-12.92
1.730247051
Temp 1 [T1 OBW]
5.81
1.730520000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
6.14
1.734680000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 15.36 dBm
10
T1
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -10.641dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.62 dB
4.708717949 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.7326 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:47:11
WCDMA Band IV, HSDPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.160000000
Marker 1 [T1 ]
-10.98
1.730231282
Temp 1 [T1 OBW]
6.20
1.730520000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
6.21
1.734680000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 15.9 dBm
10
T1
D2 -10.1 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.89 dB
4.724487179 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
1.7326 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:21:10
Page 64 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V, Rel 99
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.140000000
Marker 1 [T1 ]
-10.74
834.245641026
Temp 1 [T1 OBW]
9.51
T2
834.540000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.16
838.680000000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
Delta 1 [T1 ]
3.81 dB
4.694102564 MHz
D1 18.73 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -7.27 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
836.6 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:16:35
WCDMA Band V, HSUPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.160000000
Marker 1 [T1 ]
-10.94
834.247051282
Temp 1 [T1 OBW]
7.59
834.540000000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
7.73
838.700000000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 16.93 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.07 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.56 dB
4.708717949 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
836.6 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:45:04
Page 65 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V, HSDPA
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.180000000
Marker 1 [T1 ]
-9.32
834.251282051
Temp 1 [T1 OBW]
6.37
834.520000000
T2
Temp 2 [T1 OBW]
7.80
838.700000000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 17.45 dBm
10
T1
D2 -8.55 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.20 dB
4.704487179 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
836.6 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:18:59
Page 66 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2
QPSK_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
1.09 dB
1.298597194 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.116000000
Marker 1 [T1 ]
-9.40
1.879341683
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.42
1.879442000
Temp 2 [T1 OBW]
8.99
1.880558000
4.5 dB
20
D1 16.76 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.24 dBm
-10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:39:04
QPSK_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.724000000
Marker 1 [T1 ]
-11.04
1.878503006
Temp 1 [T1 OBW]
T2
6.62
1.878644000
Temp 2 [T1 OBW]
8.08
1.881368000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.75 dBm
10
T1
D2 -11.25 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.48 dB
3.006012024 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:40:14
Page 67 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-9.63
1.877324649
T2
Temp 1 [T1 OBW]
9.27
1.877720000
Temp 2 [T1 OBW]
10.46
1.882280000
4.5 dB
20
D1 16.67 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.33 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-1.26 dB
5.450901804 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
08:42:54
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.79
1.875090180
T2Temp 1 [T1 OBW]
10.61
1.875520000
Temp 2 [T1 OBW]
9.49
1.884520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
1.88 dB
9.859719439 MHz
D1 13.53 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-10
D2 -12.47 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
08:45:19
Page 68 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.82
1.872394790
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.56
1.873280000
Temp 2 [T1 OBW]
11.52
1.886840000
4.5 dB
20
D1 17.35 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.65 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
2.00 dB
15.390781563 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
08:46:49
QPSK_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.080000000
Marker 1 [T1 ]
-9.30
1.870180361
Temp 1 [T1 OBW]
T2
12.19
1.871040000
Temp 2 [T1 OBW]
10.58
1.889120000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 16.59 dBm T1
10
D2 -9.41 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.04 dB
19.959919840 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
08:48:33
Page 69 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
-0.05 dB
1.509018036 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.93 dBm
T1
10
T2
D2 -10.07 dBm
-10
OBW 1.116000000
Marker 1 [T1 ]
-10.03
1.879299599
Temp 1 [T1 OBW]
9.53
1.879448000
Temp 2 [T1 OBW]
6.05
1.880564000
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:39:42
16QAM_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.700000000
Marker 1 [T1 ]
-12.97
1.878394790
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.83
1.878656000
Temp 2 [T1 OBW]
7.22
1.881356000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.06 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -12.94 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.93 dB
3.102204409 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:42:00
Page 70 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-9.57
1.877384770
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.69
1.877740000
Temp 2 [T1 OBW]
8.52
1.882280000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 16.3 dBm
T1
10
D2 -9.7 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.58 dB
5.290581162 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
08:43:44
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-13.17
1.875010020
Temp 1 [T1 OBW]
T2
8.47
1.875520000
Temp 2 [T1 OBW]
7.86
1.884520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.12 dBm
10
T1
D2 -12.88 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-1.15 dB
10.100200401 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
08:45:51
Page 71 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.76
1.872454910
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.83
1.873280000
Temp 2 [T1 OBW]
11.50
1.886840000
4.5 dB
20
D1 16.44 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.95 dB
15.090180361 MHz
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -9.56 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
08:47:39
16QAM_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.080000000
Marker 1 [T1 ]
-10.21
1.869939880
T2
Temp 1 [T1 OBW]
10.78
1.871040000
Temp 2 [T1 OBW]
13.02
1.889120000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.39 dBm
T1
10
D2 -10.61 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-1.28 dB
20.040080160 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.88 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
08:49:20
Page 72 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4:
QPSK_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
0.15 dB
1.394789579 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.116000000
Marker 1 [T1 ]
-9.66
1.731745491
Temp 1 [T1 OBW]
7.55
1.731936000
Temp 2 [T1 OBW]
8.03
1.733052000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.83 dBm
T2
T1
10
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-10
MHz
D2 -10.17 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:50:00
QPSK_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.712000000
Marker 1 [T1 ]
-11.66
1.730990982
Temp 1 [T1 OBW]
T2
6.95
1.731144000
Temp 2 [T1 OBW]
8.40
1.733856000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.26 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.74 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.66 dB
3.006012024 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:51:03
Page 73 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-10.21
1.729804609
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.07
1.730220000
Temp 2 [T1 OBW]
8.84
1.734780000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.97 dBm
T1
10
D2 -10.03 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.93 dB
5.330661323 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
08:52:06
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-13.14
1.727590180
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.21
1.728020000
Temp 2 [T1 OBW]
8.70
1.737020000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 12.86 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -13.14 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.96 dB
9.779559118 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
08:53:32
Page 74 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-9.18
1.724714429
Temp
[T1
OBW]
T2
11.59
1.725780000
Temp 2 [T1 OBW]
10.08
1.739340000
4.5 dB
20
D1 16.45 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.55 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.20 dB
15.511022044 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
08:55:02
QPSK_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.000000000
Marker 1 [T1 ]
-10.75
1.722680361
T2Temp 1 [T1 OBW]
11.56
1.723540000
Temp 2 [T1 OBW]
11.69
1.741540000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.71 dBm T1
10
D2 -10.29 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.16 dB
19.879759519 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
08:56:35
Page 75 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
1.33 dB
1.298597194 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 16.03 dBm
10
T2
T1
D2 -9.97 dBm
-10
OBW 1.122000000
Marker 1 [T1 ]
-10.09
1.731835671
Temp 1 [T1 OBW]
6.46
1.731936000
Temp 2 [T1 OBW]
7.36
1.733058000
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:50:28
16QAM_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.712000000
Marker 1 [T1 ]
-13.78
1.730954910
Temp 1 [T1 OBW]
T2
5.79
1.731144000
Temp 2 [T1 OBW]
7.35
1.733856000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 12.47 dBm
10
T1
-10
Delta 1 [T1 ]
1.23 dB
3.042084168 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -13.53 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:51:30
Page 76 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-10.30
1.729904810
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.49
1.730240000
Temp 2 [T1 OBW]
8.43
1.734780000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.83 dBm
T1
10
D2 -10.17 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.19 dB
5.290581162 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
08:52:49
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-12.53
1.727630261
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.02
1.728020000
Temp 2 [T1 OBW]
11.01
1.736980000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.88 dBm
T1
10
D2 -12.12 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.79 dB
9.739478958 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
08:54:12
Page 77 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-11.05
1.724894790
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.96
1.725720000
Temp 2 [T1 OBW]
11.32
1.739280000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.37 dBm
T1
10
D2 -10.63 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.99 dB
15.150300601 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
08:55:48
16QAM_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.86
1.722359719
T2
Temp 1 [T1 OBW]
10.34
1.723540000
Temp 2 [T1 OBW]
13.34
1.741540000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.03 dB
19.959919840 MHz
D1 14.38 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.62 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.7325 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
08:57:22
Page 78 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5:
QPSK_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
-0.00 dB
1.352705411 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
4.5 dB
20
D1 16.87 dBm
1 PK
MAXH
T1
T2
10
D2 -9.13 dBm
-10
OBW 1.110000000
Marker 1 [T1 ]
-8.68
835.811623246
Temp 1 [T1 OBW]
9.54
835.942000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.95
837.052000000
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:58:08
QPSK_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.700000000
Marker 1 [T1 ]
-10.69
835.003006012
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.07
835.156000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.84
837.856000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.45 dBm
T1
10
D2 -10.55 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.44 dB
2.981963928 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:59:24
Page 79 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-8.57
833.884769539
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.33
834.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
12.33
838.760000000
4.5 dB
20
D1 16.79 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-0.90 dB
5.230460922 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.21 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:00:57
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-12.07
831.550100200
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.15
832.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.00
841.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.2 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -11.8 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.03 dB
9.859719439 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:02:55
Page 80 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
1.30 dB
1.322645291 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.122000000
Marker 1 [T1 ]
-8.96
835.829659319
Temp 1 [T1 OBW]
T2
8.22
835.936000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.09
837.058000000
4.5 dB
20
D1 17.27 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.73 dBm
-10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
08:58:54
16QAM_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.700000000
Marker 1 [T1 ]
-12.34
834.990981964
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.75
835.156000000
Temp 2 [T1 OBW]
7.44
837.856000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.43 dBm
T1
10
Delta 1 [T1 ]
3.67 dB
2.993987976 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.57 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
08:59:56
Page 81 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-9.36
833.864729459
T2Temp 1 [T1 OBW]
10.17
834.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.79
838.760000000
4.5 dB
20
D1 16.63 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.37 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.43 dB
5.310621242 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:02:05
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.920000000
Marker 1 [T1 ]
-10.58
831.670340681
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.80
832.060000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.66
840.980000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.99 dBm
T1
10
D2 -11.01 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.05 dB
9.699398798 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
836.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:03:31
Page 82 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-7.94
2.532284569
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.69
2.532720000
Temp 2 [T1 OBW]
11.22
2.537280000
4.5 dB
20
D1 17.18 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-0.48 dB
5.330661323 MHz
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.82 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:04:21
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-11.56
2.530090180
T2Temp 1 [T1 OBW]
11.28
2.530520000
Temp 2 [T1 OBW]
11.35
2.539480000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.72 dBm T1
10
D2 -11.28 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.36 dB
9.779559118 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:05:51
Page 83 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
20
1 PK
MAXH
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Delta 1 [T1 ]
-0.78 dB
15.871743487 MHz
OBW 13.680000000
Marker 1 [T1 ]
-7.84
2.526793587
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.09
2.528160000
Temp 2 [T1 OBW]
10.90
2.541840000
4.5 dB
D1 18.04 dBm
T1
10
D2 -7.96 dBm
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:07:32
QPSK_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.080000000
Marker 1 [T1 ]
-8.57
2.525020040
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.43
2.525960000
Temp 2 [T1 OBW]
12.14
2.544040000
4.5 dB
20
D1 17.61 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.39 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.09 dB
19.959919840 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
09:09:13
Page 84 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-7.63
2.532424850
Temp
[T1
OBW]
T2
9.60
2.532720000
Temp 2 [T1 OBW]
9.59
2.537280000
4.5 dB
20
D1 17.33 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-2.21 dB
5.250501002 MHz
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.67 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:05:12
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-11.59
2.530050100
T2Temp 1 [T1 OBW]
10.87
2.530520000
Temp 2 [T1 OBW]
10.43
2.539480000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.85 dB
9.779559118 MHz
D1 14.73 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.27 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:06:27
Page 85 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.620000000
Marker 1 [T1 ]
-8.28
2.527154309
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.40
2.528220000
Temp 2 [T1 OBW]
12.15
2.541840000
4.5 dB
20
D1 17.59 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.41 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.62 dB
15.330661323 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:08:15
16QAM_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.080000000
Marker 1 [T1 ]
-9.61
2.524859719
T2Temp 1 [T1 OBW]
11.05
2.525960000
Temp 2 [T1 OBW]
11.03
2.544040000
4.5 dB
20
D1 16.44 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.56 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.67 dB
19.959919840 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.535 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
09:09:56
Page 86 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12:
QPSK_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
0.66 dB
1.328657315 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.110000000
Marker 1 [T1 ]
-8.53
706.811623246
Temp 1 [T1 OBW]
T2
8.82
706.942000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.31
708.052000000
4.5 dB
20
D1 17.03 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.97 dBm
-10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
09:10:31
QPSK_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.712000000
Marker 1 [T1 ]
-10.71
705.990981964
T2Temp 1 [T1 OBW]
7.95
706.144000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.44
708.856000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.4 dBm
T1
10
D2 -10.6 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.76 dB
3.006012024 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
09:11:44
Page 87 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-8.96
704.704408818
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.42
705.220000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.51
709.760000000
4.5 dB
20
D1 16.42 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-0.08 dB
5.410821643 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.58 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:12:51
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-10.93
702.590180361
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.27
703.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.14
712.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.14 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.07 dB
9.819639279 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -11.86 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:26:14
Page 88 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
0.87 dB
1.316633267 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.122000000
Marker 1 [T1 ]
-8.59
706.835671343
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.72
706.936000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.02
708.058000000
4.5 dB
20
D1 17.31 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.69 dBm
-10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
09:11:06
16QAM_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.712000000
Marker 1 [T1 ]
-12.32
705.990981964
Temp 1 [T1 OBW]
6.60
T2
706.144000000
Temp 2 [T1 OBW]
7.03
708.856000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.45 dBm
10
Delta 1 [T1 ]
2.66 dB
2.993987976 MHz
T1
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.55 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
09:12:11
Page 89 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-11.17
704.964929860
Temp
[T1
OBW]
T2
9.58
705.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.46
1 709.760000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
3.67 dB
4.989979960 MHz
D1 15.99 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -10.01 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:25:28
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.920000000
Marker 1 [T1 ]
-10.10
702.670340681
T2
Temp 1 [T1 OBW]
9.95
703.060000000
Temp 2 [T1 OBW]
12.45
711.980000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.04 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.71 dB
9.659318637 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -10.96 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
707.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:26:54
Page 90 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 13:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-8.37
779.244488978
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.50
779.740000000
Temp 2 [T1 OBW]
12.22
1784.280000000
4.5 dB
20
D1 17.53 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.47 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.00 dB
5.511022044 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
782 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:28:26
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-10.76
777.090180361
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.52
777.520000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.71
786.520000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.42 dBm
T1
10
D2 -10.58 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.27 dB
9.819639279 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
782 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:29:59
Page 91 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.34
779.464929860
Temp
[T1
OBW]
T2
10.25
779.740000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.76
784.300000000
4.5 dB
20
D1 16.79 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-0.81 dB
5.370741483 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.21 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
782 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:29:20
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-9.48
777.170340681
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.04
777.520000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.54
1 786.520000000
4.5 dB
20
D1 16.39 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.61 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.35 dB
9.659318637 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
782 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:30:35
Page 92 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.81
707.244488978
T2
Temp 1 [T1 OBW]
10.70
707.720000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.12
1 712.280000000
4.5 dB
20
D1 17.23 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.77 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.56 dB
5.310621242 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
710 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:31:55
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-9.97
705.130260521
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.87
705.520000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.16
714.520000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.42 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.82 dB
9.739478958 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -11.58 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
710 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:33:32
Page 93 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-8.70
707.384769539
Temp 1 [T1 OBW]
T2
10.15
707.740000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.02
1 712.280000000
4.5 dB
20
D1 16.9 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.1 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.59 dB
5.230460922 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
710 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:32:53
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-9.58
705.170340681
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.75
705.520000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.70
714.480000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.23 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.89 dB
9.659318637 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -10.77 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
710 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:34:19
Page 94 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 18:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.73
819.744488978
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.19
820.220000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.32
1 824.780000000
4.5 dB
20
D1 17.25 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.75 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.35 dB
5.350701403 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:35:55
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.83
817.550100200
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.78
818.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.95
827.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.16 dBm
T1
10
D2 -11.84 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.91 dB
9.859719439 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:37:40
Page 95 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.00
814.774549098
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.82
815.780000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.37
1 829.340000000
4.5 dB
20
D1 17.76 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
1.40 dB
15.450901804 MHz
T1
10
D2 -8.24 dBm
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:39:23
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-9.54
819.864729459
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.75
820.220000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.66
1 824.780000000
4.5 dB
20
D1 17 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.29 dB
5.270541082 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:36:57
Page 96 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-13.06
817.590180361
Temp
[T1
OBW]
T2
8.87
818.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.74
827.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.79 dB
9.819639279 MHz
D1 13.18 dBm T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.82 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:38:23
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-9.15
815.015030060
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.23
815.780000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.04
1 829.340000000
4.5 dB
20
D1 16.91 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.79 dB
14.969939880 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.09 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
822.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:40:10
Page 97 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-9.33
834.764529058
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.09
835.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.41
1 839.780000000
4.5 dB
20
D1 16.63 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.37 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.11 dB
5.310621242 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:41:19
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.99
832.590180361
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.00
833.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.63
842.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.67 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.33 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.40 dB
9.859719439 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:43:08
Page 98 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.69
829.894789579
T2
Temp 1 [T1 OBW]
12.98
830.780000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.29
1 844.340000000
4.5 dB
20
D1 17.54 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.46 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
2.48 dB
15.270541082 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:44:38
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-9.20
834.904809619
T2Temp 1 [T1 OBW]
10.15
835.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
10.49
1 839.760000000
4.5 dB
20
D1 16.83 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.17 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.37 dB
5.230460922 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:42:21
Page 99 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-12.34
832.630260521
Temp
[T1
OBW]
T2
9.75
833.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.58
842.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.15 dBm T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
1.66 dB
9.779559118 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.85 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:43:51
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.500000000
Marker 1 [T1 ]
-9.77
830.015030060
T2Temp 1 [T1 OBW]
11.90
830.780000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.61
1 844.280000000
4.5 dB
20
D1 16.48 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.47 dB
14.969939880 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.52 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
837.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:45:17
Page 100 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26:
QPSK_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
0.26 dB
1.370741483 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
OBW 1.116000000
Marker 1 [T1 ]
-8.67
830.799599198
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.05
830.936000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.58
832.052000000
4.5 dB
20
D1 17.03 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.97 dBm
-10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
09:45:49
QPSK_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.724000000
Marker 1 [T1 ]
-10.61
829.990981964
Temp 1 [T1 OBW]
T2
8.12
830.144000000
Temp 2 [T1 OBW]
7.94
832.868000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 15.53 dBm
T1
10
D2 -10.47 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.76 dB
3.030060120 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
09:46:58
Page 101 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.560000000
Marker 1 [T1 ]
-8.89
828.884769539
T2
Temp 1 [T1 OBW]
10.53
829.220000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.13
1 833.780000000
4.5 dB
20
D1 17.2 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.8 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.42 dB
5.170340681 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:48:31
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.31
826.550100200
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.73
827.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.25
836.020000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.13 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.81 dB
9.899799599 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -11.87 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:49:53
Page 102 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
Delta 1 [T1 ]
1.30 dB
15.450901804 MHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
20
1 PK
MAXH
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.680000000
Marker 1 [T1 ]
-7.72
823.834669339
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.05
824.720000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.23
1 838.400000000
4.5 dB
D1 18.17 dBm
T1
10
D2 -7.83 dBm
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:51:50
16QAM_1.4 MHz
* RBW 30 kHz
Delta 1 [T1 ]
-0.14 dB
1.334669339 MHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
4.5 dB
20
D1 17.53 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
T2
D2 -8.47 dBm
-10
OBW 1.122000000
Marker 1 [T1 ]
-8.47
830.829659319
Temp 1 [T1 OBW]
8.52
830.936000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.49
832.058000000
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
09:46:24
Page 103 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3 MHz
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
OBW 2.700000000
Marker 1 [T1 ]
-12.24
829.990981964
Temp 1 [T1 OBW]
T2
8.95
830.156000000
Temp 2 [T1 OBW]
8.17
832.856000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.59 dBm
Delta 1 [T1 ]
2.78 dB
2.993987976 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -12.41 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
09:47:33
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-8.90
828.864729459
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.75
829.240000000
Temp 2 [T1 OBW]
9.30
1 833.780000000
4.5 dB
20
D1 16.81 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.19 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.90 dB
5.270541082 MHz
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:49:14
Page 104 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-11.23
826.630260521
T2Temp 1 [T1 OBW]
8.22
827.020000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.00
835.980000000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.36 dBm
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -11.64 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-0.08 dB
9.739478958 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:50:52
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.560000000
Marker 1 [T1 ]
-9.55
824.015030060
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.62
824.780000000
Temp 2 [T1 OBW]
11.57
1 838.340000000
4.5 dB
20
D1 16.94 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
3.21 dB
14.969939880 MHz
T1
10
MHz
dBm
MHz
dBm
LVL
MHz
dBm
MHz
D2 -9.06 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
831.5 MHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:52:30
Page 105 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-8.98
2.592424850
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.80
2.592740000
Temp 2 [T1 OBW]
13.07
1 2.597260000
4.5 dB
20
D1 16.99 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -9.01 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.84 dB
5.310621242 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:53:35
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-11.00
2.590130261
T2Temp 1 [T1 OBW]
10.17
2.590520000
Temp 2 [T1 OBW]
10.47
2.599520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.36 dBm T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.30 dB
9.739478958 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.64 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:55:22
Page 106 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.680000000
Marker 1 [T1 ]
-8.15
2.586192385
T2
Temp 1 [T1 OBW]
11.62
2.588220000
Temp 2 [T1 OBW]
11.60
2.601900000
4.5 dB
20
D1 17.82 dBm
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
-1.45 dB
17.014028056 MHz
T1
10
D2 -8.18 dBm
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:57:02
QPSK_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.000000000
Marker 1 [T1 ]
-8.86
2.585180361
T2
Temp 1 [T1 OBW]
14.14
2.586040000
Temp 2 [T1 OBW]
12.72
2.604040000
4.5 dB
20
D1 17.56 dBm T1
1 PK
MAXH
10
D2 -8.44 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.48 dB
19.639278557 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
09:59:00
Page 107 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-9.54
2.592384770
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.85
2.592740000
Temp 2 [T1 OBW]
10.45
2.597260000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 16.05 dBm
T1
10
D2 -9.95 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.33 dB
5.230460922 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
09:54:33
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-10.88
2.590050100
T2Temp 1 [T1 OBW]
9.99
2.590520000
Temp 2 [T1 OBW]
9.84
2.599520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
2.07 dB
9.779559118 MHz
D1 15.39 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -10.61 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
09:56:05
Page 108 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.620000000
Marker 1 [T1 ]
-8.52
2.587274549
T2
Temp 1 [T1 OBW]
10.92
2.588220000
Temp 2 [T1 OBW]
11.66
2.601840000
4.5 dB
20
D1 17.21 dBm
1 PK
MAXH
T1
10
D2 -8.79 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
-4.08 dB
15.811623246 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
09:57:56
16QAM_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.000000000
Marker 1 [T1 ]
-8.93
2.584859719
T2Temp 1 [T1 OBW]
12.38
2.586040000
Temp 2 [T1 OBW]
11.35
2.604040000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.87 dB
19.959919840 MHz
D1 16.39 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -9.61 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.595 GHz
Date: 2.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
10:00:12
Page 109 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2305-2315MHz):
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-12.56
2.307133077
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.19
2.307740000
Temp 2 [T1 OBW]
8.21
2.312280000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.65 dB
5.703461538 MHz
D1 14.04 dBm
T1
10
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.96 dBm
-10
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.31 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
10:39:57
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
2.304962051 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Delta 1 [T1 ]
0.63
9.951794872
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.37
2.305520000
Temp 2 [T1 OBW]
7.57
2.314520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 11.89 dBm
10
Marker 1 [T1 ]
-15.35 dBm
2.304962051 GHz
T1
-10
MHz
dB
MHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -14.11 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.31 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
10:32:17
Page 110 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.520000000
Marker 1 [T1 ]
-14.11
2.307362821
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.14
2.307740000
Temp 2 [T1 OBW]
7.78
2.312260000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 13.28 dBm
T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
-4.02 dB
5.313461538 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -12.72 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.31 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
10:41:42
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-14.77
2.305042051
Temp 1 [T1 OBW]
T2
7.81
2.305520000
Temp 2 [T1 OBW]
7.96
2.314480000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 12.68 dBm
10
T1
-10
Delta 1 [T1 ]
1.56 dB
9.871794872 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -13.32 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.31 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
10:28:36
Page 111 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2350-2360MHz):
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-11.31
2.352198205
T2Temp 1 [T1 OBW]
8.52
2.352720000
Temp 2 [T1 OBW]
10.42
2.357260000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 16.18 dBm
T1
10
D2 -9.82 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
1.71 dB
5.349871795 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.355 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
10:38:08
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 9.000000000
Marker 1 [T1 ]
-14.53
2.349955128
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.97
2.350520000
Temp 2 [T1 OBW]
8.27
2.359520000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 12.68 dBm T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
0.46 dB
10.044871795 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -13.32 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.355 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
10:34:11
Page 112 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
OBW 4.540000000
Marker 1 [T1 ]
-11.70
2.352238846
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.83
2.352740000
Temp 2 [T1 OBW]
8.07
2.357280000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 14.59 dBm
Delta 1 [T1 ]
-3.31 dB
5.421410256 MHz
T1
10
D2 -11.41 dBm
-10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.355 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
10:37:00
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
OBW 8.960000000
Marker 1 [T1 ]
-14.61
2.350084103
Temp 1 [T1 OBW]
T2
9.01
2.350520000
Temp 2 [T1 OBW]
8.36
2.359480000
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
D1 12.96 dBm T1
10
-10
Delta 1 [T1 ]
1.46 dB
9.819743590 MHz
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -13.04 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.355 GHz
Date: 2.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
10:35:29
Page 113 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 41:
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
34.5 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.535256410
Marker 1 [T1 ]
-8.87
2.592275641
Temp 1 [T1 OBW]
T2
10.44
2.592724359
Temp 2 [T1 OBW]
11.69
2.597259615
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.39 dB
5.224358974 MHz
20
D1 17.9 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.1 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:12:04
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
OBW 8.974358974
Marker 1 [T1 ]
-12.30
2.590032051
Temp 1 [T1 OBW]
10.79
T2
2.590544872
Temp 2 [T1 OBW]
10.27
2.599519231
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 14.75 dBm T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -11.25 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.22 dB
9.871794872 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:10:27
Page 114 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.605769231
Marker 1 [T1 ]
-8.54
2.586346154
Temp 1 [T1 OBW]
T2
13.33
2.588269231
Temp 2 [T1 OBW]
12.41
2.601875000
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 18.03 dBm
Delta 1 [T1 ]
0.44 dB
17.307692308 MHz
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -7.97 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:08:31
QPSK_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
OBW 18.076923077
Marker 1 [T1 ]
-8.28
2.585064103
Temp 1 [T1 OBW]
T2
12.78
2.586025641
Temp 2 [T1 OBW]
11.95
2.604102564
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.34 dB
20.000000000 MHz
20
D1 17.81 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.19 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
16:04:45
Page 115 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
34.5 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
OBW 4.535256410
Marker 1 [T1 ]
-10.07
2.592227564
Temp 1 [T1 OBW]
11.54
T2
2.592740385
Temp 2 [T1 OBW]
9.16
2.597275641
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 15.92 dBm
Delta 1 [T1 ]
0.04 dB
5.448717949 MHz
T1
10
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -10.08 dBm
-10
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:12:59
16QAM_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
OBW 8.974358974
Marker 1 [T1 ]
-11.08
2.590128205
Temp 1 [T1 OBW]
10.45
T2
2.590512821
Temp 2 [T1 OBW]
9.81
2.599487179
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 15.74 dBm
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -10.26 dBm
-10
Delta 1 [T1 ]
0.71 dB
9.807692308 MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:09:36
Page 116 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
* Att
34.5 dBm
Offset
30 dB
SWT 2.5 ms
OBW 13.605769231
Marker 1 [T1 ]
-9.56
2.587355769
Temp 1 [T1 OBW]
T2
11.68
2.588221154
Temp 2 [T1 OBW]
11.89
2.601826923
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Delta 1 [T1 ]
0.56 dB
16.490384615 MHz
20
D1 17.03 dBm
T1
10
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -8.97 dBm
-10
MHz
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:07:19
16QAM_20 MHz
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
OBW 17.948717949
Marker 1 [T1 ]
-10.81
2.585064103
Temp 1 [T1 OBW]
11.93
T2
2.586089744
Temp 2 [T1 OBW]
11.28
2.604038462
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
D1 16.46 dBm
Delta 1 [T1 ]
2.04 dB
20.128205128 MHz
T1
10
MHz
dBm
GHz
dBm
LVL
GHz
dBm
GHz
D2 -9.54 dBm
-10
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.595 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
16:05:50
Page 117 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1051, §22.917(a) & §24.238(a) & §27.53 &§90.691- SPURIOUS
EMISSIONS AT ANTENNA TERMINALS
Applicable Standard
FCC §2.1051, §22.917(a) , §24.238(a),§27.53 and§90.691.
The spectrum was to be investigated to the tenth harmonics of the highest fundamental frequency as
specified in § 2.1051.
Test Procedure
The RF output of the transceiver was connected to a spectrum analyzer and simulator through appropriate
attenuation. Sufficient scans were taken to show any out of band emissions up to 10th harmonic.
EUT
Spectrum Analyzer
Splitter
CMU200
/CMW500
Test Equipment List and Details
Manufacturer
Description
Model
Serial
Number
Calibration
Date
Calibration
Due Date
yzjingcheng
Coaxial Cable
KTRFBU141-50
41005012
Each time
N/A
Unknown
Coaxial Cable
C-SJ00-0010
C0010/01
Each time
N/A
E-Microwave
Blocking Control
EMDCB00036
0E01201047
Each time
N/A
Unknown
Attenuator
UNAT-3+
15529
Each time
N/A
R&S
EMI Test Receiver
ESPI
100120
2017-12-11
2018-12-11
R&S
Spectrum Analyzer
FSU 26
200256
2018-01-04
2019-01-04
Rohde & Schwarz
Signal Analyzer
FSIQ26
831929/005
2018-08-03
2019-08-03
Sinoscite
Band-stop filter
BSF23002400MS0777-003
0777003
2018-06-16
2019-06-16
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Page 118 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
26.5~28.7C
27 ~56 %
99.7~101.2 kPa
The testing was performed by Elena Lei from 2018-10-31 to 2018-11-24.
Please refer to the following plots.
Page 119 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
GSM850_Middle Channel
Marker 1 [T1]
RBW
100 kHz
Ref Lvl
-35.78 dBm
VBW
300 kHz
35 dBm
988.33667335 MHz
SWT
245 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
30
-35.78 dBm
988.33667335 MHz
Fundamental
20
10
1MAX
1MA
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Start 30 MHz
Date:
97 MHz/
20.NOV.2018
Stop 1 GHz
16:04:09
Marker 1 [T1]
RBW
1 MHz
Ref Lvl
-25.48 dBm
VBW
3 MHz
35 dBm
6.64529058 GHz
SWT
52 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
30
-25.48 dBm
6.64529058 GHz
20
10
1MAX
1MA
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Start 1 GHz
Date:
20.NOV.2018
900 MHz/
Stop 10 GHz
16:04:38
Page 120 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
PCS 1900_ Middle Channel
Marker 1 [T1]
RBW
100 kHz
Ref Lvl
-35.84 dBm
VBW
300 kHz
25 dBm
976.67334669 MHz
SWT
245 ms
RF Att
40 dB
Unit
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-35.84 dBm
976.67334669 MHz
10
1MAX
-10
1MA
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Start 30 MHz
Date:
97 MHz/
20.NOV.2018
Marker 1 [T1]
Fundamental
Stop 1 GHz
15:32:03
RBW
1 MHz
Ref Lvl
-24.31 dBm
VBW
3 MHz
35 dBm
18.28657315 GHz
SWT
110 ms
RF Att
40 dB
Unit
dBm
35
10 dB Offset
1 [T1]
30
-24.31 dBm
18.28657315 GHz
20
10
1MAX
1MA
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-65
Start 1 GHz
Date:
20.NOV.2018
1.9 GHz/
Stop 20 GHz
15:33:08
Page 121 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II,Rel99
MARKER 1
* RBW 3 MHz
1.599961538 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 110 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.06 dBm
1.599961538 GHz
4.5 dB
30
Fundamental
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
1 GHz
Date: 2.NOV.2018
1.9 GHz/
Stop
20 GHz
15:06:38
Page 122 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band IV,Rel99
MARKER 1
* RBW 3 MHz
3.161858974 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 110 ms
Marker 1 [T1 ]
-35.30 dBm
3.161858974 GHz
4.5 dB
30
Fundamental
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
1 GHz
Date: 2.NOV.2018
1.9 GHz/
Stop
20 GHz
15:50:46
Page 123 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V,Rel99
Fundamental
Page 124 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2 (Middle Channel)
QPSK_1.4 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.05 dBm
144.460000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.597669231 GHz
30
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
11:37:44
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.51 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Stop 18.8 GHz
10:32:25
Page 125 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
361.74 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.12 dBm
361.740000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.597669231 GHz
34.5 dBm
Offset
1 GHz
11:31:01
MARKER 1
Ref
Stop
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.12 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Fundamental
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
9.9 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Span 17.8 GHz
10:33:27
Page 126 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.81 dBm
588.720000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.597669231 GHz
34.5 dBm
Offset
1 GHz
11:31:22
MARKER 1
Ref
Stop
* VBW 3 MHz
* Att
40 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.62 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
30
Fundamental
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Stop 18.8 GHz
10:34:21
Page 127 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.12 dBm
369.500000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.597669231 GHz
34.5 dBm
Offset
1 GHz
11:31:43
MARKER 1
Ref
Stop
* VBW 3 MHz
* Att
30 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-25.43 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
30
Fundamental 1 PK
20
MAXH
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Stop 18.8 GHz
10:35:12
Page 128 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.28 dBm
916.580000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.597669231 GHz
30
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
11:32:07
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-25.89 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
20
Fundamental
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Stop 18.8 GHz
10:37:03
Page 129 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.66 dBm
972.840000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
1.60474359 GHz
30
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
11:32:30
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 105 ms
Marker 1 [T1 ]
-26.55 dBm
1.605200000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.78 GHz/
Stop 18.8 GHz
10:37:50
Page 130 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4 (Middle Channel)
QPSK_1.4 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.38 dBm
922.400000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.157202244 GHz
30
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
11:32:55
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-32.45 dBm
3.187550000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:43:31
Page 131 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
631.4 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
18.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-51.89 dBm
631.400000000 MHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.183364103 GHz
30
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
10:44:23
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-33.10 dBm
3.187550000 GHz
4.5 dB
20
Fundamental
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:44:45
Page 132 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
641.1 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
18.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-51.44 dBm
167.740000000 MHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.157202244 GHz
Fundamental
30
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
10:45:12
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-31.97 dBm
3.154900000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:45:32
Page 133 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
945.68 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
18.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-52.07 dBm
945.680000000 MHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.157202244 GHz
30
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
10:47:00
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-32.19 dBm
3.154900000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:47:18
Page 134 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
483.96 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
18.2 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-50.95 dBm
282.200000000 MHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.157202244 GHz
Fundamental
30
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
10:47:53
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-33.63 dBm
3.154900000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:48:13
Page 135 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
127 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
18.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-51.61 dBm
127.000000000 MHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
3.157202244 GHz
30
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
30 dBm
Offset
1 GHz
10:48:48
MARKER 1
Ref
Stop
35 dB
SWT 95 ms
Marker 1 [T1 ]
-33.73 dBm
3.187550000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
1.6325 GHz/
Stop
17.325 GHz
10:49:04
Page 136 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5 (Middle Channel)
QPSK_1.4 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
664.4919231 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.10 dBm
664.491923077 MHz
Fundamental
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
714.2355128 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:40:53
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-28.07 dBm
1.662850000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
736.5 MHz/
Stop
8.365 GHz
10:49:56
Page 137 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
540.1329487 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.85 dBm
982.540000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
540.1329487 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
10:50:40
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-32.46 dBm
1.662850000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
736.5 MHz/
Stop
8.365 GHz
10:50:56
Page 138 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
359.8124359 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.92 dBm
359.812435897 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Fundamental
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
763.32 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:41:59
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-35.16 dBm
1.662850000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
736.5 MHz/
Stop
8.365 GHz
10:51:49
Page 139 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
663.7084615 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.28 dBm
663.708461538 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Fundamental
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
20
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:43:47
* RBW 1 MHz
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.23 dBm
1.662850000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
736.5 MHz/
Stop
8.365 GHz
10:52:24
Page 140 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-39.61 dBm
220.120000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
515 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.863 GHz
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
970 MHz
08:54:09
MARKER 1
Ref
Span
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.41 dBm
24.863000000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.435 GHz/
Stop
25.35 GHz
08:57:19
Page 141 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-42.72 dBm
218.180000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
515 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.863 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
970 MHz
08:53:42
MARKER 1
Ref
Span
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.98 dBm
24.863000000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.435 GHz/
Stop
25.35 GHz
08:56:48
Page 142 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-42.75 dBm
218.180000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
515 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.70815897 GHz
Ref
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
970 MHz
08:54:30
MARKER 1
Fundamental
Span
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.76 dBm
24.708158974 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.435 GHz/
Stop
25.35 GHz
08:56:11
Page 143 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-43.94 dBm
220.120000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
515 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.0838 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
970 MHz
08:54:48
MARKER 1
Ref
Span
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.22 dBm
24.083800000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.435 GHz/
Stop
25.35 GHz
08:55:47
Page 144 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12 (Middle Channel)
QPSK_1.4 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
759.44 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
28.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.25 dBm
445.160000000 MHz
4.5 dB
20
Fundamental
1 PK
MAXH
Limit:
-13dBm
10
LVL
-10
D1 -14.8 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
759.44 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
10:57:46
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 35 ms
Marker 1 [T1 ]
-31.95 dBm
1.413100000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
607.5 MHz/
Stop
7.075 GHz
10:58:02
Page 145 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
577.08 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
28.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-47.32 dBm
418.000000000 MHz
Fundamental
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
577.08 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
10:58:59
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 35 ms
Marker 1 [T1 ]
-35.47 dBm
1.413100000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
607.5 MHz/
Stop
7.075 GHz
10:59:11
Page 146 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
347.9734615 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.78 dBm
858.380000000 MHz
20
1 PK
MAXH
Fundamental
4.5 dB
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
347.9734615 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
10:59:51
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 35 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.20 dBm
3.174850000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
607.5 MHz/
Stop
7.075 GHz
11:00:04
Page 147 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
541.8864103 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.36 dBm
949.560000000 MHz
4.5 dB
Fundamental
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
541.8864103 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:00:45
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 35 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.85 dBm
3.162700000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
607.5 MHz/
Stop
7.075 GHz
11:01:00
Page 148 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 13 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
696.0542308 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.77 dBm
821.520000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
696.0542308 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:01:33
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-35.17 dBm
1.559240000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
682 MHz/
Stop 7.82 GHz
11:01:45
Page 149 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
763MHz-775MHz
MARKER 1
* RBW 10 kHz
774.928 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 30 kHz
* Att
25 dB
SWT 120 ms
Marker 1 [T1 ]
-39.11 dBm
774.928000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
D1 -35 dBm
-40
-50
-60
Start
763 MHz
Date: 1.NOV.2018
1.2 MHz/
Stop
775 MHz
14:23:52
793MHz-806MHz
* RBW 10 kHz
* VBW 30 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
25 dB
SWT 130 ms
Marker 1 [T1 ]
-48.43 dBm
793.104000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
D1 -35 dBm
-40
-50
-60
Start
793 MHz
Date: 1.NOV.2018
1.3 MHz/
Stop
806 MHz
14:25:18
Page 150 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
1559MHz-1610MHz
* RBW 1 MHz
* VBW 3 MHz
Ref
10
* Att
10 dBm
Offset
15 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-56.88 dBm
1.567262000 GHz
4.5 dB
1 PK
MAXH
-10
LVL
-20
-30
D1 -40 dBm
-40
3DB
-50
-60
-70
-80
-90
Start
1.559 GHz
Date: 1.NOV.2018
5.1 MHz/
Stop 1.61 GHz
14:52:16
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
561.199359 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.49 dBm
61.040000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
Stop
1 GHz
11:02:19
Page 151 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
MARKER 1
* RBW 1 MHz
561.199359 MHz
Ref
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
Report No.: RDG181012004-00B
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.10 dBm
1.559240000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
682 MHz/
Stop 7.82 GHz
11:02:31
763MHz-775MHz
* RBW 10 kHz
* VBW 30 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
25 dB
SWT 120 ms
Marker 1 [T1 ]
-45.04 dBm
774.856000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
D1 -35 dBm
-40
-50
-60
Start
763 MHz
Date: 1.NOV.2018
1.2 MHz/
Stop
775 MHz
14:24:23
Page 152 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
793MHz-806MHz
* RBW 10 kHz
* VBW 30 kHz
Ref
* Att
34.5 dBm
Offset
25 dB
SWT 130 ms
Marker 1 [T1 ]
-50.89 dBm
794.742000000 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
-20
3DB
-30
D1 -35 dBm
-40
-50
-60
Start
793 MHz
Date: 1.NOV.2018
1.3 MHz/
Stop
806 MHz
14:25:02
QPSK_10 MHz (1559MHz-1610MHz)
* RBW 1 MHz
* VBW 3 MHz
Ref
10
* Att
10 dBm
Offset
15 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-54.48 dBm
1.564304000 GHz
4.5 dB
1 PK
MAXH
-10
LVL
-20
-30
-40
D1 -40 dBm
-50
3DB
-60
-70
-80
-90
Start
1.559 GHz
Date: 1.NOV.2018
5.1 MHz/
Stop 1.61 GHz
14:44:08
Page 153 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
832.19 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
28.2 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-45.97 dBm
831.220000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
832.19 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:03:21
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.44 dBm
3.171600000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
610 MHz/
Stop
7.1 GHz
11:03:33
Page 154 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
471.9344872 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.93 dBm
860.320000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
471.9344872 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:04:07
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 40 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.97 dBm
3.171600000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
610 MHz/
Stop
7.1 GHz
11:04:20
Page 155 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 18 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
781.4888462 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
28.2 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.41 dBm
260.860000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
781.4888462 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:04:56
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-34.36 dBm
1.635800000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
722.5 MHz/
Stop
8.225 GHz
11:05:09
Page 156 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
615.9297436 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.49 dBm
615.880000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
615.9297436 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:05:43
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.30 dBm
3.167500000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
722.5 MHz/
Stop
8.225 GHz
11:05:56
Page 157 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
569.3075641 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-47.03 dBm
198.780000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
569.3075641 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:06:31
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.22 dBm
3.181950000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
722.5 MHz/
Stop
8.225 GHz
11:06:47
Page 158 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
654.3815385 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
28.2 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.84 dBm
262.800000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
654.3815385 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:08:45
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-35.00 dBm
1.663750000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
737.5 MHz/
Stop
8.375 GHz
11:08:58
Page 159 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
748.0362821 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.88 dBm
460.680000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
748.0362821 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:09:35
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.71 dBm
1.663750000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
737.5 MHz/
Stop
8.375 GHz
11:09:51
Page 160 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
271.9776923 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
34.5 dBm
Offset
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.94 dBm
271.977692308 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Fundamental
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
468.6265385 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:45:42
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.87 dBm
3.153500000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
737.5 MHz/
Stop
8.375 GHz
11:10:46
Page 161 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26 (Middle Channel)
QPSK_1.4 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
435.2112821 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.46 dBm
549.920000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
435.2112821 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:11:25
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-27.42 dBm
1.658350000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
731.5 MHz/
Stop
8.315 GHz
11:11:41
Page 162 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
331.060641 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.25 dBm
883.600000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
331.060641 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:12:19
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-31.50 dBm
1.658350000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
731.5 MHz/
Stop
8.315 GHz
11:12:34
Page 163 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
265.7597436 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
34.5 dBm
Offset
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.57 dBm
265.759743590 MHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
Fundamental
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
646.6215385 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:46:45
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-34.02 dBm
1.658350000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
731.5 MHz/
Stop
8.315 GHz
11:13:29
Page 164 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
577.440641 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.73 dBm
577.080000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
577.440641 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:14:07
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.15 dBm
1.658350000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
731.5 MHz/
Stop
8.315 GHz
11:14:20
Page 165 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
445.3092308 MHz
Ref
28.2 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-45.74 dBm
445.160000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
Fundamental
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 31.OCT.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
445.3092308 MHz
20
* VBW 3 MHz
* Att
20 dBm
Offset
1 GHz
11:15:00
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.64 dBm
3.150610000 GHz
4.5 dB
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
-30
3DB
-40
-50
-60
-70
-80
Start
1 GHz
Date: 31.OCT.2018
731.5 MHz/
Stop
8.315 GHz
11:15:13
Page 166 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.52 dBm
280.260000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
25.0019 GHz
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
1 GHz
09:08:47
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.14 dBm
25.001900000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.495 GHz/
Stop
25.95 GHz
09:06:18
Page 167 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-39.45 dBm
284.140000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.1536 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
1 GHz
09:08:33
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.62 dBm
24.153600000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.495 GHz/
Stop
25.95 GHz
09:06:40
Page 168 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.30 dBm
282.200000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
25.0019 GHz
Ref
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
1 GHz
09:08:22
MARKER 1
Fundamental
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.39 dBm
25.001900000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.495 GHz/
Stop
25.95 GHz
09:06:57
Page 169 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-42.12 dBm
284.140000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
25.0518 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
1 GHz
09:08:11
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.79 dBm
25.051800000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.495 GHz/
Stop
25.95 GHz
09:07:22
Page 170 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40 (2305-2315MHz Middle Channel)
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
24.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.09 dBm
464.560000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
3DB
D1 -40 dBm
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 11.NOV.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
Fundamental
test with
Band reject
Filter
24.5 dBm
Offset
1 GHz
10:08:19
* RBW 1 MHz
Ref
Stop
* Att
20 dB
SWT 140 ms
Marker 1 [T1 ]
-44.20 dBm
4.600000000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
-40
3DB
D1 -40 dBm
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 11.NOV.2018
2.4 GHz/
Stop
25 GHz
10:47:11
Page 171 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
24.5 dBm
Offset
20 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-50.89 dBm
264.740000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
3DB
D1 -40 dBm
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 11.NOV.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
24.5 dBm
Offset
1 GHz
10:48:13
* RBW 1 MHz
Ref
Stop
* Att
20 dB
SWT 140 ms
Marker 1 [T1 ]
-43.80 dBm
4.600000000 GHz
4.5 dB
20
Fundamental
test with
Band reject
Filter
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
-40
3DB
D1 -40
dBm
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 11.NOV.2018
2.4 GHz/
Stop
25 GHz
10:47:45
Page 172 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40 (2350-2360MHz Middle Channel)
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
24.5 dBm
Offset
* Att
35 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-46.20 dBm
749.740000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
3DB
D1 -40 dBm
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 11.NOV.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
Fundamental
test with
Band reject
Filter
24.5 dBm
Offset
1 GHz
10:07:26
* RBW 1 MHz
Ref
Stop
* Att
15 dB
SWT 140 ms
Marker 1 [T1 ]
-48.94 dBm
24.136000000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
-40
3DB
D1 -40 dBm
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 11.NOV.2018
2.4 GHz/
Stop
25 GHz
10:46:03
Page 173 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
24 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-45.37 dBm
31.940000000 MHz
4.5 dB
20
10
1 PK
MAXH
LVL
-10
-20
-30
3DB
D1 -40 dBm
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 11.NOV.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
24.5 dBm
Offset
1 GHz
10:04:22
* RBW 1 MHz
Ref
Stop
* Att
15 dB
SWT 140 ms
Marker 1 [T1 ]
-49.52 dBm
24.904000000 GHz
4.5 dB
20
Fundamental
test with
Band reject
Filter
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
-30
-40
3DB
D1 -40 dBm
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 11.NOV.2018
2.4 GHz/
Stop
25 GHz
10:45:20
Page 174 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 41 (Middle Channel)
QPSK_5 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-38.37 dBm
278.320000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.23476 GHz
Fundamental
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
1 GHz
09:09:31
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-37.98 dBm
24.234760000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.493 GHz/
Stop
25.93 GHz
09:12:40
Page 175 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-40.85 dBm
274.440000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
25.58098 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
1 GHz
09:09:43
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-38.36 dBm
25.580980000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.493 GHz/
Stop
25.93 GHz
09:12:09
Page 176 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15 MHz
MARKER 1
* RBW 100 kHz
280.26 MHz
Ref
* VBW 300 kHz
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-41.52 dBm
276.380000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* VBW 3 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
1 GHz
09:09:59
* RBW 1 MHz
Fundamental
Stop
* Att
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-36.95 dBm
3.151554487 GHz
4.5 dB
30
1 PK
MAXH
20
LVL
10
-10
-20
3DB
D1 -25 dBm
-30
-40
-50
-60
Start
1 GHz
Date: 17.NOV.2018
2.493 GHz/
Stop
25.93 GHz
16:15:21
Page 177 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20 MHz
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
* Att
29 dBm
Offset
30 dB
SWT 100 ms
Marker 1 [T1 ]
-42.16 dBm
278.320000000 MHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
30 MHz
Date: 1.NOV.2018
97 MHz/
* RBW 1 MHz
24.23476 GHz
* VBW 3 MHz
* Att
29 dBm
Offset
Fundamental
1 GHz
09:10:13
MARKER 1
Ref
Stop
30 dB
SWT 145 ms
Marker 1 [T1 ]
-38.06 dBm
24.234760000 GHz
4.5 dB
20
1 PK
MAXH
10
LVL
-10
-20
D1 -25 dBm
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Start
1 GHz
Date: 1.NOV.2018
2.493 GHz/
Stop
25.93 GHz
09:11:02
Page 178 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1053, §22.917 & §24.238 & §27.53&§90.691 - SPURIOUS RADIATED
EMISSIONS
Applicable Standard
FCC § 2.1053, §22.917, § 24.238 and § 27.53&§90.691.
Test Procedure
The transmitter was placed on a wooden turntable, and it was transmitting into a non-radiating load which
was also placed on the turntable.
The measurement antenna was placed at a distance of 3 meters from the EUT. During the tests, the antenna
height and polarization as well as EUT azimuth were varied in order to identify the maximum level of
emissions from the EUT. The test was performed by placing the EUT on 3-orthogonal axis.
The frequency range up to tenth harmonic of the fundamental frequency was investigated.
Remove the EUT and replace it with substitution antenna. A signal generator was connected to the
substitution antenna by a non-radiating cable. The absolute levels of the spurious emissions were measured
by the substitution.
Spurious emissions in dB = 10 lg (TXpwr in Watts/0.001) – the absolute level
Spurious attenuation limit in dB = 43 + 10 Log10 (power out in Watts)
Page 179 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Equipment List and Details
ESCI
Serial
Number
100224
Calibration
Date
2017-12-11
Calibration
Due Date
2018-12-11
JB3
A060611-1
2017-11-10
2020-11-10
3121C
9109-753
N/A
N/A
C-NJNJ-50
C-0400-01
2018-09-05
2019-09-05
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-0075-01
2018-09-05
2019-09-05
Unknown
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-1000-01
2018-09-05
2019-09-05
Unknown
Coaxial Cable
C-NJNJ-50
C-0200-02
2018-09-05
2019-09-05
HP
Amplifier
8447D
2727A05902
2018-09-05
2019-09-05
Agilent
Ducommun
Technolagies
Signal Generator
E8247C
2017-12-11
2018-12-11
Horn Antenna
ARH-4223-02
MY43321350
1007726-01
1304
2016-11-18
2019-11-18
Quinstar
Amplifier
QLW-18405536JO
2018-06-27
2019-06-27
Horn Antenna
ARH-4223-02
2016-11-18
2019-11-18
Horn Antenna
ARH-2823-02
2016-11-18
2019-11-18
15964001001
2018-06-27
2019-06-27
3943A01781
1007726-01
1304
1007726-01
1302
2018-01-04
2019-01-04
2016-11-18
2019-11-18
2016-11-18
2019-11-18
2018-06-27
2019-06-27
Manufacturer
Description
Model
R&S
EMI Test Receiver
Sunol Sciences
Unknown
Antenna
Adjustable Dipole
Antenna
Coaxial Cable
Unknown
EMCO
Ducommun
Technolagies
Ducommun
Technolagies
Quinstar
Amplifier
R&S
Ducommun
Technolagies
Ducommun
Technolagies
Spectrum Analyzer
QLW-18405536JO
8564E
Horn Antenna
ARH-4223-02
Horn Antenna
ARH-2823-02
Quinstar
Amplifier
QLW-18405536JO
15964001001
1007726-01
1304
1007726-01
1302
15964001001
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
27 C
39 %
100.7 kPa
* The testing was performed by Tyler Pan & Vern Shen on 2018-10-28
EUT Operation Mode: Transmitting
Page 180 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
30 MHz-10 GHz:
Substituted Method
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1673.200
1673.200
2509.800
2509.800
3346.400
3346.400
314.000
314.000
45.38
45.96
45.87
46.55
45.72
46.87
46.32
47.55
WCDMA Band V R99,Frequency:836.600 MHz
44.66
-69.55
10.6
0.73
43.51
-71.3
10.6
0.73
45.43
-67.59
13.1
1.25
45.85
-67.2
13.1
1.25
45.42
-65.24
13.8
1.61
46.41
-64.3
13.8
1.61
47.58
-59.99
0.0
0.55
49.95
-59.52
0.0
0.55
1673.200
1673.200
2509.800
2509.800
3346.400
3346.400
328.000
328.000
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
GPRS850, Frequency:836.600 MHz
-68.83
10.6
0.73
-68.85
10.6
0.73
-67.15
13.1
1.25
-66.5
13.1
1.25
-64.94
13.8
1.61
-63.84
13.8
1.61
-61.78
0.0
0.53
-62.18
0.0
0.53
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-59.0
-59.0
-55.3
-54.6
-52.7
-51.6
-62.3
-62.7
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
46.0
46.0
42.3
41.6
39.7
38.6
49.3
49.7
-59.7
-61.4
-55.7
-55.3
-53.0
-52.1
-60.5
-60.1
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
46.7
48.4
42.7
42.3
40.0
39.1
47.5
47.1
Page 181 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
30 MHz-20 GHz:
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
3760.000
3760.000
5640.000
5640.000
267.000
267.000
47.73
47.84
47.09
47.82
43.69
46.88
3760.000
3760.000
5640.000
5640.000
348.000
348.000
3465.200
3465.200
5197.500
5197.500
312.400
312.400
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-48.9
-48.7
-46.2
-45.4
-65.9
-65.4
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
35.9
35.7
33.2
32.4
52.9
52.4
WCDMA Band II, R99, Frequency:1880.000 MHz
46.99
-61.81
13.8
1.63
46.62
-62.05
13.8
1.63
54.07
-51.96
14.0
1.31
56.31
-49.6
14.0
1.31
46.87
-59.93
0.0
0.56
48.92
-60.19
0.0
0.56
-49.7
-49.9
-39.3
-36.9
-60.5
-60.8
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
36.7
36.9
26.3
23.9
47.5
47.8
WCDMA Band IV, R99, Frequency: 1732.600 MHz
48.41
-61.83
13.9
1.62
48.21
-62.07
13.9
1.62
53.01
-53.41
14.0
1.52
54.17
-52.32
14.0
1.52
47.37
-60.8
0.0
0.53
49.95
-59.81
0.0
0.53
-49.5
-49.8
-40.9
-39.8
-61.3
-60.3
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
-13.0
36.5
36.8
27.9
26.8
48.3
47.3
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
GPRS1900, Frequency:1880.000 MHz
-61.07
13.8
1.63
-60.83
13.8
1.63
-58.94
14.0
1.31
-58.09
14.0
1.31
-65.35
0.0
0.51
-64.87
0.0
0.51
Page 182 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2 (30MHz-20GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
3760.00
3760.00
5640.00
5640.00
272.00
272.00
48.74
48.12
55.13
52.44
42.54
46.37
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency:1880.000 MHz
-60.06
13.76
1.63
-60.55
13.76
1.63
-50.90
14.02
1.31
-53.47
14.02
1.31
-66.44
0.00
0.51
-65.11
0.00
0.51
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-47.93
-48.42
-38.19
-40.76
-66.95
-65.62
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
34.93
35.42
25.19
27.76
53.95
52.62
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-49.22
-51.15
-37.17
-41.35
-63.40
-63.63
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
36.22
38.15
24.17
28.35
50.40
50.63
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-57.82
-58.82
-50.94
-47.80
-52.11
-52.62
-53.24
-48.91
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
44.82
45.82
37.94
34.80
39.11
39.62
40.24
35.91
LTE Band 4 (30MHz-20GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
3465.00
3465.00
5197.50
5197.50
357.00
357.00
48.73
46.84
56.77
52.66
43.63
45.89
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency:1732.500 MHz
-61.51
13.91
1.62
-63.44
13.91
1.62
-49.65
14.00
1.52
-53.83
14.00
1.52
-62.83
0.00
0.57
-63.06
0.00
0.57
LTE Band 5 (30MHz-10GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1673.00
1673.00
2509.50
2509.50
3346.00
3346.00
311.30
301.60
46.52
46.12
50.22
53.39
46.33
45.87
55.50
61.56
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency: 836.500 MHz
-67.70
10.61
0.73
-68.70
10.61
0.73
-62.80
13.11
1.25
-59.66
13.11
1.25
-64.33
13.83
1.61
-64.84
13.83
1.61
-52.71
0.00
0.53
-48.39
0.00
0.52
Page 183 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7 (30MHz-26.5GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
5070.00
5070.00
7605.00
7605.00
436.00
436.00
50.13
47.65
47.19
47.25
45.22
47.68
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency:2535.000 MHz
-56.67
13.93
1.34
-58.96
13.93
1.34
-53.17
13.21
1.40
-53.51
13.21
1.40
-59.38
0.00
0.65
-60.16
0.00
0.65
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-44.08
-46.37
-41.36
-41.70
-60.03
-60.81
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
19.08
21.37
16.36
16.70
35.03
35.81
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-59.78
-60.78
-54.06
-54.66
-54.73
-54.63
-52.77
-50.71
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
46.78
47.78
41.06
41.66
41.73
41.63
39.77
37.71
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-60.09
-59.63
-48.42
-48.94
-53.44
-53.31
-47.07
-47.17
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
47.09
46.63
35.42
35.94
40.44
40.31
34.07
34.17
LTE Band 12 (30MHz-10GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1415.00
1415.00
2122.50
2122.50
2830.00
2830.00
90.14
140.54
45.86
45.39
48.57
47.95
45.37
45.70
58.07
62.35
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency:707.500 MHz
-67.64
9.08
1.22
-68.64
9.08
1.22
-64.22
11.27
1.11
-64.82
11.27
1.11
-66.71
13.34
1.36
-66.61
13.34
1.36
-52.41
0.00
0.36
-50.36
0.00
0.35
LTE Band 13 (30MHz-10GHz):
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1564.00
1564.00
2346.00
2346.00
3128.00
3128.00
580.96
596.48
45.89
46.77
53.51
53.03
45.66
45.81
56.21
59.05
Substituted Method
Substituted
Antenna
Cable Loss
Level
Gain
(dB)
(dBm)
(dBd/dBi)
QPSK,Frequency:782.000 MHz
-69.05
9.88
0.92
-68.59
9.88
0.92
-58.87
11.71
1.26
-59.39
11.71
1.26
-64.99
13.31
1.76
-64.86
13.31
1.76
-46.32
0.00
0.75
-46.41
0.00
0.76
Page 184 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17 (30MHz-10GHz)
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1420.00
1420.00
2130.00
2130.00
2840.00
2840.00
447.10
519.85
45.71
45.60
48.61
48.24
45.31
45.47
57.90
56.97
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:710.000 MHz
-67.89
9.10
1.23
-68.50
9.10
1.23
-64.14
11.22
1.11
-64.48
11.22
1.11
-66.73
13.42
1.36
-66.81
13.42
1.36
-46.64
0.00
0.66
-49.92
0.00
0.72
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-60.02
-60.63
-54.03
-54.37
-54.67
-54.75
-47.30
-50.64
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
47.02
47.63
41.03
41.37
41.67
41.75
34.30
37.64
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-58.63
-59.23
-46.16
-48.10
-53.30
-53.19
-50.88
-50.63
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
45.63
46.23
33.16
35.10
40.30
40.19
37.88
37.63
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-58.09
-58.79
-49.38
-49.22
-52.84
-52.77
-45.56
-54.18
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
45.09
45.79
36.38
36.22
39.84
39.77
32.56
41.18
LTE Band 18 (30MHz-10GHz)
Frequency
(MHz)
1645.00
1645.00
2467.50
2467.50
3290.00
3290.00
344.25
448.07
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
46.10
46.10
55.13
53.26
45.39
45.50
56.63
57.76
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:822.500 MHz
-68.34
10.42
0.71
-68.94
10.42
0.71
-57.74
12.84
1.26
-59.68
12.84
1.26
-65.31
13.60
1.59
-65.20
13.60
1.59
-50.32
0.00
0.56
-49.97
0.00
0.66
LTE Band 19 (30MHz-10GHz)
Frequency
(MHz)
1675.00
1675.00
2512.50
2512.50
3350.00
3350.00
641.10
134.76
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
46.21
46.11
51.79
51.98
45.58
45.70
57.11
58.30
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:837.500 MHz
-67.99
10.63
0.73
-68.69
10.63
0.73
-61.24
13.11
1.25
-61.08
13.11
1.25
-65.07
13.85
1.62
-65.00
13.85
1.62
-44.73
0.00
0.83
-53.84
0.00
0.34
Page 185 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26 (30MHz-10GHz)
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
1663.00
1663.00
2494.50
2494.50
3326.00
3326.00
288.69
377.26
45.71
46.22
51.47
52.27
45.25
45.46
50.69
58.54
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:831.500 MHz
-68.59
10.54
0.72
-68.68
10.54
0.72
-61.51
13.06
1.24
-60.72
13.06
1.24
-65.47
13.73
1.60
-65.29
13.73
1.60
-58.09
0.00
0.52
-50.04
0.00
0.59
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-58.77
-58.86
-49.69
-48.90
-53.34
-53.16
-58.61
-50.63
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
-13.00
45.77
45.86
36.69
35.90
40.34
40.16
45.61
37.63
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-43.93
-44.21
-42.32
-42.36
-48.74
-54.66
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
18.93
19.21
17.32
17.36
23.74
29.66
LTE Band 38 (30MHz-26.5 GHz)
Frequency
(MHz)
5190.00
5190.00
7785.00
7785.00
383.08
235.64
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
50.01
49.78
46.33
46.54
57.31
57.87
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:2595.000 MHz
-56.41
13.99
1.51
-56.69
13.99
1.51
-54.11
13.32
1.53
-54.15
13.32
1.53
-48.15
0.00
0.59
-54.16
0.00
0.50
Page 186 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40 (30MHz-26.5GHz)
Frequency
(MHz)
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
4620.00
4620.00
6930.00
6930.00
268.00
268.00
51.85
49.96
48.61
46.77
43.68
47.58
53.12
47.04
48.94
45.67
43.86
47.98
4710.00
4710.00
7065.00
7065.00
398.00
398.00
Substituted Method
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
QPSK,Frequency:2310.000 MHz
-56.60
14.24
1.81
-58.59
14.24
1.81
-53.69
13.64
1.81
-55.39
13.64
1.81
-65.34
0.00
0.51
-64.12
0.00
0.51
-44.17
-46.16
-41.86
-43.56
-65.85
-64.63
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
4.17
6.16
1.86
3.56
25.85
24.63
QPSK,Frequency:2355.000 MHz
-55.39
14.39
1.66
-61.57
14.39
1.66
-52.89
13.31
1.76
-56.08
13.31
1.76
-61.03
0.00
0.61
-60.23
0.00
0.61
-42.66
-48.84
-41.34
-44.53
-61.64
-60.84
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
-40.00
2.66
8.84
1.34
4.53
21.64
20.84
Absolute
Level
(dBm)
Limit
(dBm)
Margin
(dB)
-43.03
-44.61
-41.58
-42.07
-63.36
-62.62
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
-25.00
18.03
19.61
16.58
17.07
38.36
37.62
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
LTE Band 41 (30MHz-26.5GHz)
Frequency
(MHz)
5190.00
5190.00
7785.00
7785.00
358.00
358.00
Polar
(H/V)
Receiver
Reading
(dBµV)
50.89
49.36
47.06
46.83
43.63
46.88
Substituted Method
Substituted
Level
(dBm)
Antenna
Gain
(dBd/dBi)
Cable Loss
(dB)
QPSK,Frequency:2593.000 MHz
-55.52
13.99
1.50
-57.10
13.99
1.50
-53.37
13.32
1.53
-53.86
13.32
1.53
-62.79
0.00
0.57
-62.05
0.00
0.57
Note:
1) The unit of Antenna Gain is dBd for frequency below 1GHz, and the unit of Antenna Gain is dBi for frequency
above 1GHz.
2) Absolute Level = Substituted Level - Cable loss + Antenna Gain
3) Margin = Limit-Absolute Level
Page 187 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §22.917(a) & §24.238(a) & §27.53 & §90.691- BAND EDGES
Applicable Standard
FCC § 2.1053, §22.917, § 24.238 and § 27.53& §90.691.
Test Procedure
The RF output of the transmitter was connected to the input of the spectrum analyzer through sufficient
attenuation.
The center of the spectrum analyzer was set to block edge frequency.
EUT
Splitter
Spectrum Analyzer
Universal Radio
Communication
Tester
Test Equipment List and Details
Manufacturer
Description
Model
Serial
Number
Calibration
Date
Calibration
Due Date
yzjingcheng
Coaxial Cable
KTRFBU141-50
41005012
Each time
N/A
Unknown
Coaxial Cable
C-SJ00-0010
C0010/01
Each time
N/A
E-Microwave
Blocking Control
EMDCB00036
0E01201047
Each time
N/A
Unknown
Attenuator
UNAT-3+
15529
Each time
N/A
R&S
EMI Test Receiver
ESPI
100120
2017-12-11
2018-12-11
R&S
Spectrum Analyzer
FSU 26
200256
2018-01-04
2019-01-04
Rohde & Schwarz
Signal Analyzer
FSIQ26
831929/005
2018-08-03
2019-08-03
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Page 188 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
26.5~28.3C
38 ~56 %
99.7~101.2 kPa
The testing was performed by Elena Lei from 2018-11-02 to 2018-11-20.
Test Mode: Transmitting
Test Result: Compliance. Please refer to the following plots.
Page 189 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
GSM 850, Left Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-15.27 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
823.99799599 MHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-15.27 dBm
823.99799599 MHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 824 MHz
Date:
200 kHz/
20.NOV.2018
Span 2 MHz
16:00:06
GSM 850, Right Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-18.66 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
849.01603206 MHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-18.66 dBm
849.01603206 MHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 849 MHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
16:00:43
Page 190 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
GSM 1900, Left Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-22.43 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
1.84999800 GHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-22.43 dBm
1.84999800 GHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 1.85 GHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
15:29:32
GSM 1900, Right Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-25.08 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
1.91001403 GHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-25.08 dBm
1.91001403 GHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 1.91 GHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
15:31:06
Page 191 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
EDGE 850, Left Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-27.40 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
823.97394790 MHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-27.40 dBm
823.97394790 MHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 824 MHz
Date:
200 kHz/
20.NOV.2018
Span 2 MHz
16:14:37
EDGE 850, Right Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-28.56 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
849.01603206 MHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-28.56 dBm
849.01603206 MHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 849 MHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
16:16:05
Page 192 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
EDGE 1900, Left Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-31.48 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
1.84999399 GHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-31.48 dBm
1.84999399 GHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 1.85 GHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
15:53:09
EDGE 1900, Right Band Edge
Marker 1 [T1]
RBW
3 kHz
Ref Lvl
-31.98 dBm
VBW
10 kHz
25 dBm
1.91000000 GHz
SWT
560 ms
RF Att
Unit
40 dB
dBm
25
10 dB Offset
1 [T1]
20
-31.98 dBm
1.91000000 GHz
10
1MAX
-10
1RM
D1 -13 dBm
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-75
Center 1.91 GHz
Date:
20.NOV.2018
200 kHz/
Span 2 MHz
15:54:01
Page 193 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II Rel 99, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.849935897 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.31 dBm
1.849935897 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:31:01
WCDMA Band II Rel 99, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.910032051 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.71 dBm
1.910032051 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:27:38
Page 194 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II HSUPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.849871795 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.64 dBm
1.849871795 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:29:48
WCDMA Band II HSUPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.910641026 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.69 dBm
1.910641026 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:29:07
Page 195 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II HSDPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.849727564 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.28 dBm
1.849727564 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:30:37
WCDMA Band II HSDPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.910576923 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.04 dBm
1.910576923 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:28:22
Page 196 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band IV Rel 99, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.50 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:36:28
WCDMA Band IV Rel 99, Right Band Edge
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.71 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:26:57
Page 197 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band IV HSUPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.95 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:17:49
WCDMA Band IV HSUPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.26 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:17:10
Page 198 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band IV HSDPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.709791667 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.17 dBm
1.709791667 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:18:32
WCDMA Band IV HSDPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.77 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:19:39
Page 199 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V Rel 99, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
824 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.34 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:14:26
WCDMA Band V Rel 99, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
849.0801282 MHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.32 dBm
849.080128205 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:13:55
Page 200 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V HSUPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
824 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.78 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:16:22
WCDMA Band V HSUPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
849 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.11 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:12:28
Page 201 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V HSDPA, Left Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
823.6474359 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.66 dBm
823.647435897 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:15:22
WCDMA Band V HSDPA, Right Band Edge
MARKER 1
* RBW 100 kHz
849.2564103 MHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.73 dBm
849.256410256 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 2.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:13:21
Page 202 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.849959769 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.88 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:11:07
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.26 dBm
1.910096000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:21:22
Page 203 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.96 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
13:29:14
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.91 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.63 dBm
1.910000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
13:37:08
Page 204 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.82 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
13:38:56
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-18.15 dBm
1.910040000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
13:41:02
Page 205 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.42 dBm
1.849960000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
13:42:47
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.91 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.85 dBm
1.910040000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
13:44:19
Page 206 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 5 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-16.02 dBm
1.849940000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
13:46:11
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.910048077 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.92 dBm
1.910060000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
13:47:48
Page 207 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.849294872 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.61 dBm
1.849280000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
13:50:14
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.91 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-12.70 dBm
1.910400000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
13:52:00
Page 208 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.63 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:11:57
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.910096 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
* SWT 45 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.31 dBm
1.910096000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:21:03
Page 209 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.65 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
13:36:25
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.91 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.25 dBm
1.910000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
13:37:51
Page 210 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-16.73 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
13:39:48
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.91 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.25 dBm
1.910000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
13:42:00
Page 211 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.849775641 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.91 dBm
1.849760000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
13:43:33
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.910288462 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.58 dBm
1.910280000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
13:45:04
Page 212 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.86 dBm
1.850000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
13:46:56
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.912884615 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
35 dB
* SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.14 dBm
1.912880000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
13:49:17
Page 213 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.85 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.30 dBm
1.849840000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.85 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
13:51:03
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.910384615 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.52 dBm
1.910000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.91 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
13:52:49
Page 214 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.37 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:57:41
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.45 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:16:13
Page 215 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.31 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:00:36
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.47 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:14:02
Page 216 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.09 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:01:56
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
1.75502 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.91 dBm
1.755020000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:12:36
Page 217 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-24.76 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:03:08
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.75524 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-25.17 dBm
1.755240000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:10:45
Page 218 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.19 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:04:41
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.75512 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
* SWT 10 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-19.19 dBm
1.755120000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:09:29
Page 219 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.82 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:06:47
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.22 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:07:39
Page 220 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.709982 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.00 dBm
1.709982000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
13:58:24
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.755036 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.91 dBm
1.755036000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:15:44
Page 221 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.75 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:00:13
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.43 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:14:29
Page 222 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
1.70992 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 200 kHz
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.95 dBm
1.709920000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:18:03
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.54 dBm
1.755020000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:13:15
Page 223 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.709967949 GHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-26.07 dBm
1.709967949 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:02:44
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
1.755 GHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.50 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:11:17
Page 224 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
1.71 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.59 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:05:48
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.28 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:08:43
Page 225 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-24.21 dBm
1.710000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.71 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:06:17
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.41 dBm
1.755000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
1.755 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:07:57
Page 226 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
824 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.21 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:21:14
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
849.108 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.95 dBm
849.108000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:33:21
Page 227 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.57 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:23:29
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.22 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:31:05
Page 228 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.25 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:25:07
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.03 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:29:44
Page 229 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
824 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.38 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:27:15
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
849.12 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.44 dBm
849.120000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:28:14
Page 230 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.29 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:22:24
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.07 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:32:30
Page 231 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.00 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:23:12
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.79 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:31:22
Page 232 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
824 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.40 dBm
824.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:24:39
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 10 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.18 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:30:12
Page 233 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
823.92 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.87 dBm
823.920000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
824 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:26:29
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
849 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.10 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:29:08
Page 234 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.5 GHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.53 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:38:15
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.57 GHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.12 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:47:14
Page 235 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-22.56 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:39:20
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
2.57012 GHz
Ref
30
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.47 dBm
2.570120000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:45:59
Page 236 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-17.35 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:40:10
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.07 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:43:58
Page 237 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.27 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:41:57
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.57 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.57 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:42:43
Page 238 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.5 GHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.01 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:36:58
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.18 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:47:48
Page 239 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-22.09 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:39:02
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.93 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:45:37
Page 240 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-19.25 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:40:33
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.74 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
14:43:34
Page 241 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.5 GHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.74 dBm
2.500000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.5 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:41:34
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.81 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
2.57 GHz
Date: 31.OCT.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
14:42:58
Page 242 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
698.994 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.94 dBm
698.994000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:50:56
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.81 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
15:03:25
Page 243 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.84 dBm
699.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:52:25
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.70 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
15:00:59
Page 244 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
698.98 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 10 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.65 dBm
698.980000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:54:08
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
716 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.55 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:59:25
Page 245 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
699 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.47 dBm
699.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:55:14
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.74 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:58:15
Page 246 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 25 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.56 dBm
698.994000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
14:51:20
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 50 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.85 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
15:02:32
Page 247 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
699 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.33 dBm
699.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
14:51:58
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.62 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
15:01:16
Page 248 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
698.88 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.75 dBm
698.880000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
14:53:23
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.07 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:00:03
Page 249 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
698.96 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.66 dBm
698.960000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
699 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:55:45
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
716 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.76 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
14:56:23
Page 250 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 13
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
777 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.16 dBm
777.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
777 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:07:08
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
787.02 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.77 dBm
787.020000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
787 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:09:35
Page 251 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
776.48 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.96 dBm
776.480000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
777 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:22:33
QPSK_10MHz_ 50 RB Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.03 dBm
787.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
787 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:11:20
Page 252 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
776.84 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.16 dBm
776.840000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
777 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:06:30
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
787.02 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 10 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.68 dBm
787.020000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
787 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:08:13
Page 253 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
777 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.12 dBm
777.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
777 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:22:08
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.35 dBm
787.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
787 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:11:55
Page 254 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-16.42 dBm
704.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
704 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:27:00
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-18.86 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:28:30
Page 255 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.70 dBm
704.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
704 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:25:24
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
716 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.97 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:23:26
Page 256 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-18.84 dBm
704.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
704 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:27:43
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
716 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 20 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-17.20 dBm
716.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:28:12
Page 257 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
704 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-21.14 dBm
704.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
704 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:24:59
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
716.12 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.86 dBm
716.120000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
716 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:24:00
Page 258 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 18
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
814.9 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.39 dBm
814.900000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
815 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:33:07
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.90 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:37:09
Page 259 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
815 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.45 dBm
815.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
815 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:41:43
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 100 kHz
830.12 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-21.60 dBm
830.120000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:38:32
Page 260 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB
MARKER 1
* RBW 300 kHz
815 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.96 dBm
815.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
815 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:43:01
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
830.06 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.27 dBm
830.060000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:47:37
Page 261 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
814.72 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.29 dBm
814.720000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
815 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:34:37
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.97 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:36:32
Page 262 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
815 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.85 dBm
815.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
815 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:40:53
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.77 dBm
830.080000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:39:43
Page 263 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
829.88 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.24 dBm
829.880000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:08:48
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-17.40 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:10:40
Page 264 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.52 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:07:15
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.61 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:06:00
Page 265 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
830 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 5 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.87 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:02:21
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 5 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.75 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:04:26
Page 266 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
829.82 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.55 dBm
829.820000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:09:23
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
845 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.69 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:10:12
Page 267 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
830 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-23.93 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:06:54
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.64 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:06:20
Page 268 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.36 dBm
830.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
830 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:02:58
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
845 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.76 dBm
845.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
845 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:03:50
Page 269 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
813.766 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.75 dBm
813.766000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
16:12:50
QPSK_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
849.156 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* VBW 100 kHz
35 dB
* SWT 20 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.08 dBm
849.156000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
16:15:24
Page 270 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
814 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.79 dBm
814.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
16:27:06
QPSK_3MHz_ 15 RB_ Right
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.10 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
16:26:39
Page 271 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
813.92 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.32 dBm
813.920000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:28:46
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.38 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:31:58
Page 272 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
814 MHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-22.30 dBm
814.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:34:56
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.87 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:32:53
Page 273 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.92 dBm
814.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:35:44
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
849.06 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 5 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.88 dBm
849.060000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:37:20
Page 274 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 30 kHz
814 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.21 dBm
814.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
16:13:23
16QAM_1.4MHz_ 6 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
849 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 15 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.06 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
300 kHz/
Span
3 MHz
16:14:38
Page 275 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Left
* RBW 30 kHz
* VBW 100 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.66 dBm
814.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
16:27:33
16QAM_3MHz_ 15 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 30 kHz
849 MHz
Ref
30
* VBW 100 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 30 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.10 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
600 kHz/
Span
6 MHz
16:26:21
Page 276 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
813.86 MHz
Ref
30
* VBW 200 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.15 dBm
813.860000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:29:17
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 50 kHz
* VBW 200 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
* SWT 15 ms
35 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.63 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
16:31:26
Page 277 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
813.96 MHz
Ref
30
* VBW 300 kHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-20.59 dBm
813.960000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:34:10
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.48 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
16:33:23
Page 278 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
813.94 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.72 dBm
813.940000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
814 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:36:09
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
849 MHz
Ref
30
* VBW 1 MHz
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.23 dBm
849.000000000 MHz
4.5 dB
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
-70
Center
849 MHz
Date: 31.OCT.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
16:36:44
Page 279 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.56994 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 200 kHz
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.16 dBm
2.569940000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
11:39:12
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.62032 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 200 kHz
* Att
30 dB
SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.32 dBm
2.620320000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
11:36:32
Page 280 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
2.56992 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.76 dBm
2.569920000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
11:29:36
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.69 dBm
2.620000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
11:28:05
Page 281 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.56928 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
* SWT 30 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.23 dBm
2.569280000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
11:30:31
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.62006 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.08 dBm
2.620060000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
11:35:42
Page 282 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.57 GHz
Ref
* VBW 1 MHz
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-16.20 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
11:32:33
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.62024 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.21 dBm
2.620240000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
11:34:24
Page 283 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.57 GHz
Ref
* VBW 200 kHz
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.96 dBm
2.570000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
11:38:48
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
MARKER 1
* RBW 50 kHz
2.62002 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 200 kHz
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.61 dBm
2.620020000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
11:37:14
Page 284 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 100 kHz
2.56892 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 300 kHz
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-19.93 dBm
2.568920000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
11:29:03
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-18.96 dBm
2.620000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
11:28:29
Page 285 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.569376154 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.35 dBm
2.569376154 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
11:31:10
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.90 dBm
2.620000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
11:35:18
Page 286 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Left
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.56912 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-13.71 dBm
2.569120000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.57 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
11:33:14
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Right
MARKER 1
* RBW 300 kHz
2.62016 GHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* VBW 1 MHz
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.58 dBm
2.620160000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.62 GHz
Date: 1.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
11:34:01
Page 287 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2305-2315MHz)
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 20 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:37:16
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 20 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:36:27
Page 288 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 10 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:31:27
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 20 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:37:53
Page 289 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 10 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:33:13
16QAM_10MHz_ 50 RB
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
30 dB
SWT 10 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-A
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:32:10
Page 290 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2350-2360MHz)
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 20 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-B
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:40:16
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 300 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-B
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:54:29
Page 291 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
20
* Att
20 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
SGL
10
1 RM *
AVG
LVL
-10
-20
-30
SWP
100 of
100
3DB
B40-B
-40
-50
-60
-70
-80
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
13:07:51
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 20 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-B
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:39:42
Page 292 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
30
* Att
30 dBm
Offset
35 dB
* SWT 300 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
20
1 RM *
MAXH
10
LVL
-10
-20
3DB
-30
B40-B
-40
-50
-60
-70
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
11:51:49
16QAM_10MHz_ 50 RB
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
20
* Att
20 dBm
Offset
35 dB
SWT 10 ms
4.5 dB
LIMIT CHECK
PASS
SGL
10
1 RM *
AVG
LVL
-10
-20
-30
SWP
100 of
100
3DB
B40-B
-40
-50
-60
-70
-80
Start
2.275 GHz
Date: 11.NOV.2018
9.5 MHz/
Stop 2.37 GHz
13:09:20
Page 293 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 41
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 50 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.17 dBm
2.534951923 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:30:35
QPSK_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 50 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-17.15 dBm
2.655000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:29:41
Page 294 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.10 dBm
2.535000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:37:28
QPSK_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.09 dBm
2.656025641 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:35:30
Page 295 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 5 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.40 dBm
2.535000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:41:26
QPSK_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 10 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-14.05 dBm
2.655000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:44:57
Page 296 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.12 dBm
2.534935897 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
15:53:21
QPSK_20MHz_ FULL RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-15.57 dBm
2.655064103 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
15:48:00
Page 297 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 50 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-18.73 dBm
2.535000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:34:03
16QAM_5MHz_ 25 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 50 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.12 dBm
2.655000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
1 MHz/
Span
10 MHz
15:34:30
Page 298 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Left
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-23.56 dBm
2.534967949 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:36:58
16QAM_10MHz_ 50 RB_ Right
* RBW 100 kHz
* VBW 300 kHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 10 ms
Marker 1 [T1 ]
-17.94 dBm
2.655000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
2 MHz/
Span
20 MHz
15:36:08
Page 299 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 5 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-13.82 dBm
2.534951923 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:42:10
16QAM_15MHz_ 75 RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
* SWT 5 ms
30 dB
Marker 1 [T1 ]
-15.15 dBm
2.655000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
3 MHz/
Span
30 MHz
15:43:10
Page 300 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Left
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
SWT 2.5 ms
Marker 1 [T1 ]
-14.96 dBm
2.535000000 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.535 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
15:51:56
16QAM_20MHz_ FULL RB_ Right
* RBW 300 kHz
* VBW 1 MHz
Ref
34.5 dBm
Offset
* Att
30 dB
* SWT 5 ms
Marker 1 [T1 ]
-16.57 dBm
2.655576923 GHz
4.5 dB
30
1 RM *
MAXH
20
LVL
10
-10
D1 -13 dBm
-20
3DB
-30
-40
-50
-60
Center
2.655 GHz
Date: 17.NOV.2018
4 MHz/
Span
40 MHz
15:48:55
Page 301 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
FCC §2.1055, §22.355 & §24.235 & §27.54& §90.213 - FREQUENCY
STABILITY
Applicable Standard
FCC § 2.1055 (a), § 2.1055 (d), §22.355, §24.235,§27.54 &§90.213
Test Procedure
Frequency Stability vs. Temperature: The equipment under test was connected to an external DC power
supply and the RF output was connected to communication test set via feed-through attenuators. The EUT
was placed inside the temperature chamber. The DC leads and RF output cable exited the chamber through
an opening made for the purpose.
After the temperature stabilized for approximately 20 minutes, the frequency output was recorded from the
communication test set.
Frequency Stability vs. Voltage: An external variable DC power supply was connected to the battery
terminals of the equipment under test. The voltage was set from 85% to 115% of the nominal value and was
then decreased until the transmitter light no longer illuminated; i.e., the battery end point. The output
frequency was recorded for each battery voltage.
Temperature
Chamber
EUT
Test
Equipment
Page 302 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Test Equipment List and Details
Manufacturer
R&S
R&S
Description
Universal Radio
Communication Tester
Wideband Radio
Communication Tester
Model
Serial
Number
Calibration
Date
Calibration
Due Date
CMU200
106 891
2017-12-14
2018-12-14
CMW500
110479
2017-12-11
2018-12-11
UNI-T
Multimeter
UT39A
M130199938
2018-07-24
2019-07-24
R&S
EMI Test Receiver
ESPI
100120
2017-12-11
2018-12-11
R&S
Spectrum Analyzer
FSU 26
200256
2018-01-04
2019-01-04
Rohde & Schwarz
Signal Analyzer
FSIQ26
831929/005
2018-08-03
2019-08-03
ESPEC
Constant temperature
and humidity Tester
ESX-4CA
018 463
2018-03-26
2019-03-26
yzjingcheng
Coaxial Cable
41005012
Each time
N/A
Unknown
Coaxial Cable
C0010/01
Each time
N/A
E-Microwave
Blocking Control
0E01201047
Each time
N/A
Unknown
Attenuator
UNAT-3+
15529
Each time
N/A
Pro instrument
DC Power Supply
pps3300
N/A
N/A
N/A
KTRFBU141-50
C-SJ000010
EMDCB00036
* Statement of Traceability: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attests that all calibrations have
been performed, traceable to National Primary Standards and International System of Units (SI).
Test Data
Environmental Conditions
Temperature:
Relative Humidity:
ATM Pressure:
26.5 ~ 29.9 C
47 ~70 %
99.5~ 101.9 kPa
The testing was performed by Elena Lei from 2018-06-08 to 2018-07-26.
Page 303 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
Cellular Band (Part 22H)
GMSK, Middle Channel, fc = 836.6 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
Limit
℃
VDC
Hz
ppm
ppm
-30
0.00239
-20
-1
-0.00120
-10
0.00359
-12
-0.01434
0.00837
20
-7
-0.00837
30
0.00478
40
10
0.01195
50
0.00837
10
3.85
20
4.4
-8
-0.00956
20
3.4
-13
-0.01554
2.5
8PSK, Middle Channel, fc = 836.6 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
Limit
℃
VDC
Hz
ppm
ppm
-30
11
0.01315
-20
0.00359
-10
-5
-0.00598
0.00837
0.00956
20
0.01076
30
-5
-0.00598
40
-7
-0.00837
50
0.00837
10
3.85
20
4.4
11
0.01315
20
3.4
-11
-0.01315
2.5
Page 304 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
PCS Band (Part 24E)
GMSK, Middle Channel, fc = 1880.0 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-13
-0.00691
-20
11
0.00585
-10
0.00319
0.00053
-1
-0.00053
20
-6
-0.00319
30
-2
-0.00106
40
0.00000
50
-9
-0.00479
10
3.85
20
4.4
-8
-0.00426
20
3.4
0.00106
Results
Pass
8PSK, Middle Channel, fc = 1880.0 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-4
-0.00213
-20
0.00319
-10
0.00053
-2
-0.00106
-9
-0.00479
20
-2
-0.00106
30
-11
-0.00585
40
0.00479
50
0.00479
10
3.85
20
4.4
11
0.00585
20
3.4
-7
-0.00372
Results
Pass
Page 305 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band II: R99
Middle Channel, fc = 1880.0 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-1
-0.00053191
-20
-2
-0.00106383
-10
-1
-0.00053191
0.00053191
0.00159574
20
-2
-0.00106383
30
0.00106383
40
-4
-0.00212766
50
-2
-0.00106383
3.85
10
20
4.4
-3
-0.00159574
20
3.4
-5
-0.00265957
Results
Pass
WCDMA Band IV: R99
Temperature
Voltage
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
VDC
3.85
4.4
3.4
Test Result
(MHz)
FL
1710.32
1710.32
1710.31
1710.32
1710.32
1710.32
1710.32
1710.32
1710.32
1710.32
1710.32
FH
1754.66
1754.67
1754.67
1754.67
1754.67
1754.67
1754.66
1754.67
1754.67
1754.67
1754.67
Limit
(MHz)
FL
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
FH
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
Page 306 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
WCDMA Band V: R99
Middle Channel, fc = 836.6 MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
Limit
℃
VDC
Hz
ppm
ppm
-30
-6
-0.00717189
-20
-2
-0.00239063
-10
-3
-0.00358594
-4
-0.00478126
-4
-0.00478126
20
0.00119531
30
0.00239063
40
0.00358594
50
-1
-0.00119531
10
3.85
25
4.4
-3
-0.00358594
25
3.4
-2
-0.00239063
2.5
Page 307 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 2:
Temperature
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Middle Channel, fc = 1880 MHz
Frequency
Frequency
Voltage
Error
Error
Hz
ppm
-30
-13.58
-0.00722
-20
-12.31
-0.00655
-10
20.77
0.01105
-3.54
-0.00188
-16.26
-0.00865
20
-2.87
-0.00153
30
-7.54
-0.00401
40
6.09
0.00324
50
13.35
0.00710
℃
10
VDC
3.85
20
4.4
15.98
0.00850
20
3.4
22.12
0.01177
Temperature
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Middle Channel, fc =1880 MHz
Frequency
Frequency
Voltage
Error
Error
Hz
ppm
-30
14.63
0.0078
-20
-11.63
-0.0062
-10
-8.29
-0.0044
2.29
0.0012
-18.91
-0.0101
20
-11.16
-0.0059
30
-7.16
-0.0038
40
19.36
0.0103
50
22.17
0.0118
℃
10
VDC
3.85
20
4.4
2.27
0.0012
20
3.4
-12.27
-0.0065
Result
Pass
Result
Pass
Page 308 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 4:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
1710.320000
1754.370000
1710.600000
1754.470000
1710.660000
1754.340000
1710.310000
1754.580000
1710.520000
1754.360000
3.85
1710.520000
1754.480000
1710.480000
1754.440000
1710.410000
1754.250000
1710.560000
1754.570000
4.4
1710.300000
1754.500000
3.4
1710.570000
1754.390000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
1710.640000
1754.530000
1710.430000
1754.540000
1710.460000
1754.560000
1710.430000
1754.280000
1710.670000
1754.530000
3.85
1710.520000
1754.480000
1710.500000
1754.480000
1710.440000
1754.380000
1710.440000
1754.300000
4.4
1710.640000
1754.600000
3.4
1710.430000
1754.550000
Limit
(MHz)
FL
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
FH
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
Limit
(MHz)
FL
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
FH
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
Page 309 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 5:
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Middle Channel, fc = 836.5 MHz
Frequency Frequency
Temperature
Voltage
Error
Error
Hz
ppm
-30
-20.86
-0.02494
-20
10.14
0.01212
-10
-3.05
-0.00365
14.42
0.01724
23.61
0.02822
20
-15.19
-0.01816
30
16.95
0.02026
40
2.63
0.00314
50
10.29
0.01230
℃
10
VDC
3.85
20
4.4
-21.24
-0.02539
20
3.4
7.58
0.00906
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Middle Channel, fc =836.5 MHz
Frequency Frequency
Temperature
Voltage
Error
Error
Hz
ppm
-30
-13.02
-0.01556
-20
19.30
0.02307
-10
5.00
0.00598
23.88
0.02855
11.20
0.01339
20
17.39
0.02079
30
7.94
0.00949
40
-4.83
-0.00577
50
-7.24
-0.00866
℃
10
VDC
3.85
20
4.4
-18.27
-0.02184
20
3.4
4.47
0.00534
Limit
ppm
2.5
Limit
ppm
2.5
Page 310 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 7:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2500.680000
2569.390000
2500.450000
2569.350000
2500.540000
2569.430000
2500.490000
2569.620000
2500.470000
2569.280000
3.85
2500.520000
2569.480000
2500.560000
2569.510000
2500.480000
2569.280000
2500.610000
2569.340000
4.4
2500.420000
2569.260000
3.4
2500.460000
2569.570000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2500.370000
2569.330000
2500.390000
2569.510000
2500.590000
2569.310000
2500.410000
2569.570000
2500.440000
2569.560000
3.85
2500.520000
2569.480000
2500.620000
2569.560000
2500.560000
2569.500000
2500.420000
2569.510000
4.4
2500.450000
2569.490000
3.4
2500.520000
2569.250000
Limit
(MHz)
FL
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FH
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
Limit
(MHz)
FL
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FH
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
Page 311 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 12:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
699.390000
715.490000
699.560000
715.570000
699.420000
715.340000
699.570000
715.360000
699.590000
715.490000
3.85
699.560000
715.480000
699.490000
715.560000
699.370000
715.600000
699.630000
715.300000
4.4
699.510000
715.560000
3.4
699.620000
715.630000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
699.680000
715.250000
699.550000
715.330000
699.430000
715.310000
699.440000
715.540000
699.520000
715.510000
3.85
699.560000
715.480000
699.540000
715.460000
699.440000
715.540000
699.640000
715.540000
4.4
699.430000
715.580000
3.4
699.490000
715.540000
Limit
(MHz)
FL
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
FH
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
Limit
(MHz)
FL
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
FH
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
Page 312 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 13:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
777.450000
786.400000
777.580000
786.290000
777.550000
786.310000
777.350000
786.320000
777.370000
786.480000
3.85
777.520000
786.520000
777.380000
786.480000
777.430000
786.450000
777.570000
786.420000
4.4
777.330000
786.340000
3.4
777.520000
786.420000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
777.470000
786.640000
777.600000
786.430000
777.410000
786.570000
777.390000
786.560000
777.470000
786.460000
3.85
777.520000
786.520000
777.630000
786.390000
777.290000
786.380000
777.310000
786.340000
4.4
777.360000
786.430000
3.4
777.300000
786.330000
Limit
(MHz)
FL
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
FH
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
Limit
(MHz)
FL
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
FH
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
Page 313 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 17:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
704.380000
715.620000
704.620000
715.560000
704.640000
715.570000
704.590000
715.500000
704.520000
715.480000
3.85
704.520000
715.480000
704.640000
715.610000
704.370000
715.280000
704.310000
715.370000
4.4
704.330000
715.620000
3.4
704.330000
715.490000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
704.470000
715.250000
704.440000
715.320000
704.430000
715.470000
704.450000
715.430000
704.600000
715.470000
3.85
704.520000
715.480000
704.500000
715.370000
704.290000
715.500000
704.410000
715.580000
4.4
704.630000
715.570000
3.4
704.410000
715.440000
Limit
(MHz)
FL
704
704
704
704
704
704
704
704
704
704
704
FH
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
Limit
(MHz)
FL
704
704
704
704
704
704
704
704
704
704
704
FH
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
716
Page 314 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 18:
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
6.90
0.00839
-20
13.55
0.01647
-10
-18.02
-0.02191
18.73
0.02277
-7.80
-0.00948
20
-8.27
-0.01005
30
-21.41
-0.02603
40
12.22
0.01486
50
-6.88
-0.00836
10
3.85
20
4.4
15.09
0.01835
20
3.4
-6.43
-0.00782
Result
Pass
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
℃
VDC
Frequency
Error
Frequency
Error
Hz
ppm
-30
23.32
0.02835
-20
-3.46
-0.00421
-10
-11.33
-0.01378
12.55
0.01526
15.62
0.01899
20
-12.96
-0.01576
30
-22.63
-0.02751
40
-6.14
-0.00747
50
-8.50
-0.01033
10
3.85
20
4.4
9.33
0.01134
20
3.4
-17.25
-0.02097
Result
Pass
Page 315 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 19:
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-8.25
-0.00985
-20
-21.84
-0.02608
-10
9.60
0.01146
-22.53
-0.02690
20.70
0.02472
20
-7.55
-0.00901
30
21.32
0.02546
40
2.85
0.00340
50
16.70
0.01994
10
3.85
20
4.4
-14.41
-0.01721
20
3.4
-15.29
-0.01826
Result
Pass
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
11.23
0.01341
-20
-22.08
-0.02636
-10
-3.85
-0.00460
-12.43
-0.01484
18.08
0.02159
20
-21.55
-0.02573
30
-6.59
-0.00787
40
-9.27
-0.01107
50
-3.68
-0.00439
10
3.85
20
4.4
8.62
0.01029
20
3.4
-10.61
-0.01267
Result
Pass
Page 316 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 26:
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-2.30
-0.00277
-20
16.99
0.02043
-10
-3.50
-0.00421
-18.53
-0.02229
6.88
0.00827
20
24.51
0.02948
30
9.31
0.01120
40
-0.57
-0.00069
50
9.70
0.01167
10
3.85
20
4.4
-1.51
-0.00182
20
3.4
21.97
0.02642
Result
Pass
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Temperature
Voltage
Frequency
Error
Frequency
Error
℃
VDC
Hz
ppm
-30
-0.14
-0.00017
-20
-11.80
-0.01419
-10
7.04
0.00847
-4.98
-0.00599
9.33
0.01122
20
-1.65
-0.00198
30
16.50
0.01984
40
-19.84
-0.02386
50
-2.34
-0.00281
10
3.85
20
4.4
-0.58
-0.00070
20
3.4
-18.04
-0.02170
Result
Pass
Page 317 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 38:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2570.530000
2619.260000
2570.610000
2619.310000
2570.300000
2619.280000
2570.530000
2619.550000
2570.560000
2619.420000
3.85
2570.520000
2619.480000
2570.640000
2619.600000
2570.440000
2619.400000
2570.350000
2619.480000
4.4
2570.300000
2619.400000
3.4
2570.600000
2619.530000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2570.430000
2619.480000
2570.570000
2619.350000
2570.580000
2619.600000
2570.300000
2619.450000
3.85
2570.490000
2619.340000
2570.520000
2619.480000
2570.350000
2619.560000
2570.580000
2619.350000
2570.360000
2619.310000
4.4
2570.640000
2619.430000
3.4
2570.440000
2619.500000
Limit
(MHz)
FL
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
FH
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
Limit
(MHz)
FL
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
FH
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
Page 318 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2305-2315MHz):
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2305.570320
2314.548450
2305.570440
2314.548540
2305.571050
2314.542230
2305.571540
2314.544830
3.85
2305.571470
2314.542110
2305.571340
2314.546100
2305.572230
2314.544330
2305.575060
2314.543450
2305.577330
2314.545470
4.4
2305.578040
2314.545490
3.4
2305.572090
2314.543420
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2305.573200
2314.543440
2305.573260 2314.5453520
2305.571020
2314.542410
2305.571320
2314.546470
2305.571320
2314.543220
3.85
2305.571540
2314.546100
2305.570320
2314.545180
2305.570150
2314.544340
2305.570560
2314.542260
4.4
2305.571320
2314.545400
3.4
2305.571220
2314.542340
Limit
(MHz)
FL
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
FH
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
Limit
(MHz)
FL
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
FH
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
Page 319 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 40(2350-2360MHz):
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2350.530000
2359.610000
2350.560000
2359.540000
2350.290000
2359.660000
2350.570000
2359.590000
2350.350000
2359.310000
3.85
2350.520000
2359.520000
2350.620000
2359.600000
2350.340000
2359.410000
2350.320000
2359.470000
4.4
2350.550000
2359.350000
3.4
2350.370000
2359.340000
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2350.410000
2359.520000
2350.580000
2359.450000
2350.350000
2359.560000
2350.590000
2359.650000
3.85
2350.450000
2359.490000
2350.520000
2359.520000
2350.340000
2359.520000
2350.690000
2359.580000
2350.420000
2359.330000
4.4
2350.440000
2359.430000
3.4
2350.580000
2359.450000
Limit
(MHz)
FL
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
FH
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
Limit
(MHz)
FL
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
FH
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
2360
Page 320 of 321
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)
Report No.: RDG181012004-00B
LTE Band 41:
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
Temperature
℃
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
20
20
QPSK, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2435.513821
2654.485179
2435.510821
2654.485179
2435.516821
2654.485179
2435.510821
2654.490179
2435.511821
2654.489179
3.85
2435.512821
2654.487179
2435.517821
2654.487179
2435.515821
2654.484179
2435.513821
2654.483179
4.4
2435.512821
2654.484179
3.4
2435.508821
2654.485179
16QAM, Channel Bandwidth:10MHz
Test Result
Voltage
(MHz)
VDC
FL
FH
2435.542872
2654.491179
2435.546872
2654.490179
2435.544872
2654.483179
2435.539872
2654.485179
2435.539872
2654.484179
3.85
2435.544872
2654.487179
2435.539872
2654.489179
2435.545872
2654.491179
2435.539872
2654.485179
4.4
2435.548872
2654.487179
3.4
2435.540872
2654.482179
Limit
(MHz)
FL
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
FH
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
Limit
(MHz)
FL
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
FH
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
Note: The fundamental emissions stay within the authorized bands of operation based
on the frequency deviation measured is small, the extreme voltage was declared by applicant.
***** END OF REPORT *****
Page 321 of 321
Download: GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Mirror Download [FCC.gov]GLMG18A01 4G Wireless Data Terminal Test Report RDG181012004-00B_4G Report HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
Document ID4122456
Application IDe7cnxhvHF7HzKO72jmPuSQ==
Document DescriptionTest Report
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeTest Report
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize477.71kB (5971414 bits)
Date Submitted2018-12-28 00:00:00
Date Available2018-12-28 00:00:00
Creation Date2018-12-26 13:30:24
Producing SoftwareAcrobat Distiller 9.0.0 (Windows)
Document Lastmod2018-12-26 13:31:17
Document TitleRDG181012004-00B_4G Report
Document CreatorPScript5.dll Version 5.2.2
Document Author: Administrator

Source Exif Data [exif.tools]:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : No
Author             : Administrator
Create Date           : 2018:12:26 13:30:24+08:00
Modify Date           : 2018:12:26 13:31:17+08:00
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 4.2.1-c041 52.342996, 2008/05/07-20:48:00
Producer            : Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)
Creator Tool          : PScript5.dll Version 5.2.2
Metadata Date          : 2018:12:26 13:31:17+08:00
Format             : application/pdf
Title              : Microsoft Word - RDG181012004-00B_4G Report
Creator             : Administrator
Document ID           : uuid:31c383f2-af3e-40de-af0f-cd71ef6d4ac1
Instance ID           : uuid:fa68e36d-35d7-456b-9fa2-e0df54ff8d38
Page Count           : 321