AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd

Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd Aelos Humanoid Robot

Page 1 of AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd
Page 2 of AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd
Page 3 of AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd
Page 4 of AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd

22Ω
PIC301 COC3
C3
PIC3102 104
USB-MINI
104
USBDP
BSTLX
GND
VIN
PIQ205
PIQ203
FB
SHDN
PIQ204
PIQ202
1K
HM2259A
COR2
R2
ss34
PIQ102
CLKIN
PIU401
PIU402
NC
PIU403
NC
PIC101
PIJ602
PIU201
PH2.0-2
COTL1
TL1
GND
COR13
R13
PITL102
PITL101
1k
PIP0R101COP0R1
PIC601
PIU407 PIU408 PIU409 PIU401 PIU401 PIU4012
P_R1
60C6106
PICCOC6
PIPOWER102
NLLED7
PIR1302LED7
PIR1301
3V3
COPOWER1
POWER1
PIJ601
PIC901
NLAUXSCL
PIP0R102
PIPOWER101
MP3
1K
3V3
COR3
R3
COR11
R11
10K
10K
20K
BATV
PIR3701
COC10
C10
NLRESET
RESET
COC37
C37
PIC3701
PIR1 01
PIC2702
COC27
C27
104
PIC210
PIC2102
COC21
C21
104
PIC1401
PIC1402
COC14
C14
104
PIC2501
PIC2502
COC25
C25
104
PIC1901
PIC1902
PIC2801
COC19
C19
PIC2802
104
PIC2901
PIC30 2
PIC30 1
AD
BlueTh
2.4G
PIR3401
PIR3402
COR17
3V3 R17
COR16
R16
10K
NLMPFSNLMPINT
PIC202 PIC1802
COC2
C2
PIC201 104
PIC1801
COC18
C18
104
PIR1702
PIR1601
PIR1602IOD1
PIR1501
PIR1502IOD2
PIR2001
PIR2002
COR15
R15
10K
COR19
R19
10K
PIR1901
COR20
R20
10K
PIJ1105
NLRXD1
RXD1
PIJ1104
NLTXD1
TXD1
PIJ1103
IOD0
PIR1701
3V3
NLISP
ISP
PIJ1102
3V3
104
3V3
100
99
PIU5099
98 NLPE1
PE1
PIU5098
97 NLPE0
PE0
PIU5097
NLPWMLED1
96
PWMLED1
PIU5096
NLPWMLED2
95
PWMLED2
PIU5095
CORG1
94 NLBOOT0
BOOT0 PIRG101
ISP RG1 PIRG102
PIU5094
93
MPSCL
PIU5093
10K
92
MPSDA
PIU5092
NLSMOSI3
91
SMOSI3 NLISSD3
ISSD3
PIU5091
90 NLPB4
PB4 NLSMISO3
SMISO3
PIU5090
NLPB3
NLSSCK3
NLISCK3
89 PB3 SSCK3
ISCK3 NLCM3
CM3
PIU5089
88 NLPD7
PD7
PIU5088
NLPD6
87 PD6
PIU5087
NLPD5
86 PD5
PIU5086
NLPD4
85
PD4
PIU5085
84 NLPD3
PD3
PIU5084
83 NLPD2
PD2 NLRXD5
RXD5
IOCMD
PIU5083
82 NLPD1
PD1 NLCANTX
CANTX NLBTRESET
BTRESET
PIU5082
NLPD0
81
PD0 NLCANRX
CANRX NLBCTS
BCTS
PIU5081
NLTXD5
80
TXD5
IOCLK
PIU5080
NLRXD4
79
RXD4
IOD3
PIU5079
NLTXD4
78
TXD4
IOD2
PIU5078
NLSNSS3
NLISWS3
77
SNSS3
ISWS3 NLBRTS
BRTS
PIU5077
76
SWCLK
PIU5076
75
PIU5075
3V3
74
PIU50100
TF-care
IOD3
PIR1902
COU8
U8
IOCMD
10
PIU8010
10K
PIJ1101
COC28
C28
C20
COC20PIC20 1
104
NLIOD2 PIU801
IOD2
NLIOD3 PIU802
IOD3
NLIOCMD
IOCMD
PIU803
PIU804
NLIOCLK5
IOCLK
PIU805
PIU806
NLIOD0 7
IOD0
PIU807
NLIOD1 PIU808
IOD1
PIU809
GND
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
CARD DETECTION
TF
COR23
3V3 PIR2301R23
222
PIR2302
COR31
R31
DATA
PID102 COD1
PID101 COR30
PIR3101
NLDATA0RX
PIR3102DATA_RX
COJ7
J7
1K
FUSE
D1
HZU5.6
R30
PIR3001
PIR3002
NLPOWER
POWER
PIJ701 PIJ702
DJP
GND
PIU5074
73
PIU5073
72 SWDIO
PIU5072
71 NLUSBDP
USBDP
PIU5071
70 NLUSBDM
USBDM
PIU5070
69 RXD1
PIU5069
68 TXD1
PIU5068
67 NLT1C1
T1C1
PIU5067
66
PIU5066
65
PIU5065
64
PIU5064
63
PIU5063
62 NLPD15
PD15
PIU5062
61 NLPD14
PD14
PIU5061
60 NLPD13
PD13
PIU5060
59 NLPD12
PD12
PIU5059
58 NLPD11
PD11
PIU5058
57 NLPD10
PD10
PIU5057
56 NLPD9
PD9
PIU5056
55 NLPD8
PD8
PIU5055
54 NLSMOSI2
SMOSI2
PIU5054
53 NLSMISO2
SMISO2
PIU5053
52 NLSSCK2
SSCK2
PIU5052
51 NLSNSS2
SNSS2
PIU5051
COJ19
J19 GND
CORset
Rset
PIRset01
NLLED4
LED4
NLWIFIEN
WIFIEN
NLSSD
SSD
LED7
NLMRESET
MRESET
MMOSI
MMISO
MSCK
MCS
COJ22
J22 GND
DATA
PIJ1903
DJP
PIJ1902
PIJ1901
CON3
PIRset02
IOD1
10K
IOD0
NLISMCK3 NLDREQ
ISMCK3
DREQ
ISMCK2
XDCS
NLISMCK2 NLXDCS
MP3
STM32F103VC
106
COC17
C17
MPU6050
NLSWCLK
SWCLK
NLSWDIO
SWDIO
PIC20 2
PIU501
PIC1702
PIC1701
PISWD104
RS232
COU5
U5
PE2
VDD_3
PIU502 PE3
VSS_3
PE4 PIU503
PE4
PE1
NLKEY1
KEY1 PIU504
PE5
PE0/TIM4_ETR
NLKEY2
KEY2 PIU505
PE6
PB9/TIM4_CH4
NLVBAT
VBAT PIU506
VBAT
PB8/TIM4_CH3
PIU507
PC13/ANTI_TAMP
BOOT0
PIU508
PC14/OSC32_IN
PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2
PIU509
PC15/OSC32_OUT
PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1
PIC2902
10
COJZ1
PIU5010 VSS_5
JZ1
PB5/I2C1_SMBAI
COC29
C29
11
PIU5011
3V3
VDD_5
PB4/JRST
22pF
PIJZ102
12
PIU5012 OSC_IN
PB3/JTDO
PIJZ101
13
PIU5013 OSC_OUT
PD7
COC30
C30
RESET14
PIU5014 NRST
8M
PD6
22pF
NLBATV
BATV 15
PIU5015 PC0/ADC10
PD5
16
PIU5016 PC1/ADC11
PD4
17
PIU5017 PC2/ADC12
PD3
18
PIU5018 PC3/ADC13
PD2/TIM3_ETR
19
PIU5019 VSSA
PD1
COC16
C16
20
COR8
PIU5020 VREFR8 47Ω
PD0
21
PIC1601 PIC1602PIR801
PIR802
PIU5021 VREF+
PC12
22
PIU5022 VDDA
PC11
10nF
MPFS NLT2C1
T2C1 23
PIU5023 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC0/TIM2_CH1
PC10
3V3
MPINTNLT2C2
T2C2 24
PIU5024 PA1/USART2_RTS/ADC1/TIM2_CH2
PA15/JTDI
NLBT4RX
BT4RX NLTXD2
TXD225
PIU5025 PA2/USART2_TX/ADC2/TIM2_CH3
PA14/JTCK-SWCLK
NLBT4TX
BT4TX NLRXD2
RXD226
PIU5026 PA3/USART2_RX/ADC3/TIM2_CH4
VDD_2
27
PIU5027 VSS_4
VSS_2
28
PIU5028 VDD_4
COR33
3V3
NC
DACR33 PIR3302NLSNSS1
SNSS1 29
NLDAC
PIR3301
PIU5029 PA4/SPI1_NSS/USART2_CK/ADC4
PA13/JTMS-SWDAT
ASSCK
SSCK1
30
NLASSCK
NLSSCK1
10k
PIU5030 PA5/SPI1_SCK/ADC5
PA12/USART1_RTS/USBDP/CANTX/TIM1_ETR
NLASMISO
ASMISO NLSMISO1
SMISO1
31
PIU5031 PA6/SPI1_MISO/ADC6/TIM3_CH1
PA11/USART1_CTS/USBDM/CANRX/TIM1_CH4
COR34
R34 NLASMOSI
ASMOSI NLSMOSI1
SMOSI1
32
PIU5032
PA7/SPI1_MOSI/ADC7/TIM3_CH2
PA10/USART1_RX/TIM1_CH3
NLPC4
2k
PC4 33
PIU5033 PC4/ADC14
PA9/USART1_TX/TIM1_CH2
NLASCSN
ASCSNNLPC5
PC5 34
PIU5034 PC5/ADC15
PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO
NLASIRQ
ASIRQ NLT3C3
T3C3 35
PIU5035 PB0/ADC8/TIM3_CH3
PC9
NLASCE
ASCE NLT3C4
T3C4 36
PIU5036 PB1/ADC9/TIM3_CH4
COR10
R10
PC8
NLBOOT1
10K
BOOT137
PIR1001
PIR1002
PIU5037 PB2/BOOT1
PC7
sleep_mode
PE7 38
NLsleep0mode
NLPE7
PIU5038 PE7
PC6
switch
NLAudio
NLPE8
Audio switch
PE8 39
PIU5039 PE8
PD15
NLPE9
LED2
PE9 40
PIU5040 PE9
PD14
NLDC0ON0OFF
DC-ON/OFF NLPE10
PE10 41
PIU5041 PE10
PD13
NLPE11
PE11 42
PIU5042 PE11
PD12
NLPE12
PE12 43
PIU5043 PE12
PD11
NLPE13
PE13 44
PIU5044 PE13
PD10
NLPE14
EN_TX
PE14 45
PIU5045 PE14
PD9
NLPE15
EN_RX
PE15 46
PIU5046 PE15
PD8
TX
47
PIU5047 PB10/I2C_SCL/USART3_TX
PB15/SPI2_MOSI/TIM1_CH3N
RX
48
PIU5048 PB11/I2C_SDA/USART3_RX
PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N
49
PIU5049 VSS_1
PB13/SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N
50
PIU5050 VDD_1
3V3
PB12/SPI2_NSS/I2C2_SMBAI/USART3_CK/TIM1_BKIN
NLPE2
PE2
NLPE3
PE3
104
PISWD101
3V3
PIC2701
3V3
COC22
C22
PISWD102
COJ11
J11
10K
PIR401
PIC2 02
PIC2 01
PISWD103
NLRESET0stm8
RESET_stm8
PIC10 1
PIC10 2
PIC3702
13
VGKD
103
103
COR4
R4
PIR1 02
COR37
R37
15
14
PIU4014
PIU4013
COSWD1
SWD13V3
VCC
PIR3702
PIR302
17
PIU4017
16
PIU4016
PIU4015
TF
RESET
3V3
POWER
18
PIU4018
AUXSCL
10
MPFS11
MPINT
12
+5V
Header 3H
NLMPSDA
MPSDA
COU4
U4
AUXCL
VLOGIC
AD0
REGOUT
FSYNC
IN
3.3V
Comment: ASM1117-3
COU2
U2
NL05V
+5V
PIU203 VO
PIU202
VI
COC1
COC9
C1
C9
PIC102 106
PIC902 104
NLMPSCL
MPSCL
COC8
C8
2.2nF
GND
NC
NC
NC
NC
VDD
NC
PIU405
NC
NLAUXSDA
AUXSDAPIU406
AUXDA
PIU404
s8550
PIR301
PIR402
PIC801
PIROWE10
3V3
NLLED2
LED2
PIR702
PIC802
PIU402 PIU4023 PIU402 PIU4021 PIU402 PIU4019
CORPOWER1
RPOWER1
10K
PIJ503
PIDp101POWER
PE4
PIR201NLPE4
PIQ101PIR202
+5V
PIR602
COR74.7K
R7
4.7K
PIC501
PIDp102
PIROWER102
COR6
R6
PIR601
PIR701
106
CODp1
Dp1
COQ1
Q1
LED
COJ6
J6
COC5
C5
24
23
22
21
20
19
PIR10
PIJ501
NL3V3
3V3
PIC502
100K
PIQ103
PIJ502
PIL102
PIQ206
G-sensor
PIC1302
COQ2
Q2
PIQ201
PIR102
COR1
R1
12
4.7uH
PIRu101USBDM
5V
C13
+ COC13
106
COLP1
LP1
MPSDA
MPSCL
PIRu102
PIC1301
PIL 10
CORu1
NLD0
D- Ru1
+5V
COJ5J5
+5V
PIRPC201
27K
SDA
SCL
CLKOUT
RESV
CPOUT
RESV
COC4
C4
CORPC2
RPC2
PIRPC102
PIRPC202
5.1K
PIC402
PIC401
CORPC1
RPC1
PIRPC101
PIRu201USBDP
22Ω
SHELL
GRD
ID
D+
DVBus
PIUSB104
D+
PIUSB103
DPIUSB102
NLvbas
vbas
PIUSB101
NLGND
GND
NLD0
D+
PIRu202
21
CORu2
Ru2
COUSB1
USB1
NLshell
shell
PIUSB106
PIUSB105
USB
MOTO-CONN
COU1
U1
1OE
1A
1Y
PIU104 2OE
PIU105 2A
PIU106 2Y
PIU107 GND
PIU101
PIU102
PIU103
COP2
P2
NLMMOSI
MMOSI
PIP201 1
NLMMISO
MMISO
PIP202 2
MSCK
NLMSCK
PIP203 3
MCS
NLMCS
PIP204 4
PIJ2603
14
13
12
11
PIU1011
10
PIU1010
PIU109
PIU108
PIU1014
PIU1013
PIU1012
PIJ1603
PIJ801
NLDATA
DATA
CON3
GND
COJ20
J20
PIJ2003
PIJ1602 DJP 2
PIJ1601 DATA1
CON3
GND
PIJ803
NLDJP
DJP
PIJ802
DATA
GND
COJ16
J16
PIJ2602 DJP 2
PIJ2601 DATA 1
CON3
VCC
4OE
4A
4Y
3OE
3A
3Y
PIJ2201
CON3
GND
COJ26
J26
COJ8
J8
PIJ2203
DJP
PIJ2202
PIJ2002 DJP
PIJ2001 DATA
CON3
3V3
NLEN0RX
EN_RX
DATA_RX
NLRX
RX
NLEN0TX
EN_TX
NLTX
TX
DATA
74HC126
PIP205 5
GND
SPI2
GND
Title
Size
Number
Revision
Date:
File:
2018/1/8
C:\Users\..\海外娱乐版无 1003.sch
Sheet of
Drawn By:
1
Bluetooth4.0-RS232
2.4G
COU9
U9
COD2
D2
PID201
+5V
M7
COD3
D3
PID202
PID301
M7
PID302
PIU909
10
PIU9010
NLBTRESET
BTRESET11
PIU9011
12
PIU9012
13
PIU9013
14
PIU9014
15
PIU9015
3V3
NTF
GND RTS
VCC CTS
RSETCLK
ADC0DIO
FLOW RX
PWM0 TX
PWM1 EN
PIU908
NLBRTS
BRTS
PIU907
NLBCTS
BCTS
PIU906
PIU904
NLBT4RX
BT4RX
PIU903
NLBT4TX
BT4TX
PIU902
PIU901
PIU905
PTR5518
COC31
C31
106
COP3
P3
PIP304
PIP303
PIP302
PIP301
PIC3101
PIC3102
COP24
P24
PIP2401 1
NLASCE
ASCE
PIP2402 2
NLASCSN
ASCSN
PIP2403 3
NLASSCK
ASSCK
PIP2404
NLASMOSI
ASMOSI
PIP2405 5
NLASMISO
ASMISO
PIP2406 6
NLASIRQ
ASIRQ
PIP2407
PIP2408
24L01_SMD
USART2
Title
Size
Number
Revision
A4
Date:
File:
2018/1/8
C:\Users\..\2.4G&BT.SchDoc
Sheet of
Drawn By:
1
COP1
P1
NSOUT
选择音频输入
NLDAC
DACPIR3501COR35
R35 PIR3502
0R
PIC2402
NLSOUTIN
SOUTIN
+5V COC35
C35
NLDJP
DJP
PIC3501 PIC3502
0.1uF
PIU1102
PIU1103
PIU1104
PIU1105
PIU1101
COC24
C24
PIC2401
0.39uF
switch
NLAudio
Audio switch
COC32
NA-INPIC3201 PIC3202
C32
HM3005
10
PIU11010
V+
NO2
PIU1109
NO1
COM2
PIU1108
COM1
IN2
PIU1107
IN1
NC2
PIU1106
NC1
GND
PIP102
GND
COU11
U11
PIP101
NLNSOUT
NSOUT
NLTXD1
TXD1
PIP103
PIP104
NLRXD1
RXD1 PIP105
NLNA0IN
NA-IN PIP106
NanoPi
GND
0.39uF
AUDIO
COU7
U7
NLSSD
SSD COC26
C26 PIU701
SHUTDOWN
VO2
BYPASS GND
PIU703 +IN
VDD
105 PIU704
PIR1402
-IN
VO1
PIC2602
COR14
SOUTIN
R14
PIR1401
20K
PIC2601
PIU702
COC7
C7
PIC702 PIC701
NL05V
+5V
PIU706
105
PIU705
PIU708
PIU707
COJ29
J29
PIJ2901
PIJ2902
SPK
8002
COR18
R18
PIR1801
PIR1802
100K
Title
Size
Number
Revision
A4
Date:
File:
2018/1/8
C:\Users\..\AUDIO.SchDoc
Sheet of
Drawn By:
1
SWITCH
COQ3
Q3
BAT+
NLBAT0
PIJ401BAT-
PIR901
PIR2102 COR21
PIJ102
PIR210
GND
COD5
D5
PIQ401
COR24
R24 2
COQ4
Q4
sub_power
PIR2401
PIR2402
PIQ402 C
SS8050
2k
PIC3 02
COC33
C33
0.1uF
PIC3 01 10uF
COC15
C15
GND
COD4
D4
NLDC0ON0OFF
DC-ON/OFF
PIR2502
BAT1
DC_CONNECTOR
PIJ101
COR25
R25
PIQ403
20k
PIR2501
GND
GND
SWPB
COP5
P5
NLSWPB
SWPB
PIP501
BAT+
PIJ103
1k
VCC
2 PID502 PID501
1 switch_sig
PID401 PID402
PIR2201
PIR2202
COR22
R22 5.1k
S4
S4
R21
20K
COJ1
J1
PIC1502
PIC1501
PIU10
HM3401C
COR9
R9
3V3
B-Li
VCC
PIR501
PIR902
PIJ402
PIQ301
5.1k
PIJ403
HM6226 3.3 SOT89-A
PIU1003
Vin GNDVout
COR5
R5
BAT+
PIJ404
COU10
U10
2 PIU1002
PIQ302
PIR502
COJ4
J4
3 PIQ303
D S
+5V
GND
PIR3202
COR32
R32
PIP502 2
PIP503 3
NLPWMLED1
PWMLED1
PIP504 4
NLPWMLED2
PWMLED2
PIP505 5
PIR3201
GND
KEY
COQ5
Q5
NLPOWER
POWER
2 PIQ502
NLBAT0
BAT+
PIQ503
STM8S003
GND
HM25P03K
COP4
P4
NLADC0bat
20
ADC_bat
PIU12020
19
PIU12019
NLSWIM
18 SWIM
PIU12018
17 NLsub0power
sub_power
PIU12017
16 NLswitch0sig
switch_sig
PIU12016
15
main_power
PIU12015
14 NLsleep0mode
sleep_mode
PIU12014
NLRESET
13 RESET
PIU12013
12
PIU12012
11
R28
PIU12011
NLmain0power
main_power PIR2801COR28
PIR2902 2k PIR2802PIQ602
COR29
R29
20k
PIQ501
PIR2602
COR26
R26
5.1K
COU12
U12
1 PIU1201
PIP401 1
PD4
PD3
SWIMPIP402
2 PIU1202
PD5
PD2
3 PIU1203
PIP403 3
PD6
PD1
NLRESET0stm8
RESET_stm8
RESET_stm8
4 PIU1204
PIP404 4
NRST PC7
5 PIU1205
PA1
PC6
VGKD
6 PIU1206
PA2
PC5
7 PIU1207
VSS
PC4
COC34
C34 PIC3401
1uF
8 PIU1208
PIC3402
GND
VCAP PC3
9 PIU1209
VCC
VDD
PB4
PIC3602 10 PIU12010 PA3 PB5
COC36
C36
PIC3601 0.1uF STM8S003F3
VCC
PIR2601
PIR2702
COR27
R27
PIR2701
1k
PIQ601
COQ6
Q6
SS8050
PIQ603
PIR2901
GND
GND
Title
Size
Number
Revision
A4
Date:
File:
2018/1/8
C:\Users\..\POWER.SchDoc
Sheet of
Drawn By:
Download: AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd
Mirror Download [FCC.gov]AL1SYLE1E Aelos Humanoid Robot Schematics New Output Leju (Shenzhen) Robotics Co.,Ltd
Document ID3705391
Application IDtJmnYYKoAjD3RgNUZ3+LCQ==
Document DescriptionSchematics
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeSchematics
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize65.02kB (812750 bits)
Date Submitted2018-01-08 00:00:00
Date Available2018-01-08 00:00:00
Creation Date2018-01-08 00:00:00
Producing SoftwarellPDFLib 3.x
Document Lastmod0000-00-00 00:00:00
Document TitleNew Output
Document CreatorAltium Designer
Document Author: Windows 9x/NT/2000/XP User

Source Exif Data [exif.tools]:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.3
Linearized           : No
Page Count           : 4
Page Layout           : SinglePage
Page Mode            : UseOutlines
Creator             : Altium Designer
Create Date           : 2018:01:08 00:00:00
Producer            : llPDFLib 3.x
Author             : Windows 9x/NT/2000/XP User
Title              : New Output
Subject             : None
Keywords            : llPDFLib