EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection

Interglobe Connection Mobile Phone

Page 1 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 2 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 3 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 4 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 5 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 6 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 7 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 8 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 9 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 10 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 11 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 12 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 13 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 14 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 15 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 16 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 17 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 18 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 19 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 20 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 21 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 22 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 23 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 24 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 25 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 26 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 27 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 28 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 29 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 30 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 31 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 32 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 33 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 34 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 35 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 36 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 37 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 38 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 39 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 40 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 41 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 42 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 43 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 44 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 45 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 46 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 47 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 48 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 49 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 50 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 51 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 52 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 53 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 54 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 55 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 56 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 57 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 58 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 59 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 60 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 61 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 62 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 63 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 64 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 65 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 66 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 67 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 68 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 69 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 70 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 71 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 72 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 73 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 74 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 75 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 76 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 77 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 78 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 79 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 80 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 81 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 82 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 83 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 84 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 85 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 86 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 87 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 88 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 89 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 90 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 91 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 92 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 93 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 94 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 95 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 96 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 97 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 98 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 99 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 100 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 101 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 102 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 103 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 104 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 105 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 106 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 107 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 108 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 109 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 110 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 111 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 112 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 113 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 114 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 115 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 116 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 117 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 118 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 119 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 120 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Page 121 of EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection

Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co.,Ltd.
Report No: CCISE181115001
Cover Page
FCC SAR REPORT
Applicant:
Interglobe Connection Corp
Address of Applicant:
8228 NW 30th Terrace. Doral, Miami, FL 33122
Equipment Under Test (EUT)
Product Name:
Mobile Phone
Model No.:
EKO Star 5.0 G50
Trade mark:
EKO
FCC ID:
2AC7IEKONG50
Applicable standards:
FCC 47 CFR Part 2.1093
Date of Test:
28 Dec., 2018 ~ 25 Feb., 2019
Test Result:
Maximum Reported1-g SAR (W/kg)
Head: 1.137
Body: 1.013
Hotspot: 1.256
Authorized Signature:
Bruce Zhang
Laboratory Manager
This report details the results of the testing carried out on one sample. The results contained in this test report do not relate
to other samples of the same product and does not permit the use of the CCIS product certification mark. The manufacturer
should ensure that all products in series production are in conformity with the product sample detailed in this report.
This report may only be reproduced and distributed in full. If the product in this report is used in any configuration other than
that detailed in the report, the manufacturer must ensure the new system complies with all relevant standards.
This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted
to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested
and such sample(s) are retained for 90 days only.
Report No: CCISE181115001
Version
Version No.
Date
Description
00
18 Feb., 2019
Original
01
25 Feb., 2019
1. Updated WIFI head SAR on page 38.
Prepared by:
Date:
25 Feb., 2019
Date:
25 Feb., 2019
Report Clerk
Reviewed by:
Project Engineer
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 2 of 121
Report No: CCISE181115001
Contents
COVER PAGE ....................................................................................................................................................... 1
VERSION ............................................................................................................................................................... 2
CONTENTS ........................................................................................................................................................... 3
SAR RESULTS SUMMARY................................................................................................................................. 5
GENERAL INFORMATION .................................................................................................................................. 6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 8
6.1
6.2
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................... 8
SAR DEFINITION ............................................................................................................................................................................ 8
RF EXPOSURE LIMITS ....................................................................................................................................... 9
7.1
7.2
7.3
CLIENT INFORMATION ..................................................................................................................................................................... 6
GENERAL DESCRIPTION OF EUT ................................................................................................................................................... 6
MAXIMUM RF OUTPUT POWER ...................................................................................................................................................... 7
ENVIRONMENT OF TEST SITE ......................................................................................................................................................... 7
TEST LOCATION ............................................................................................................................................................................. 7
UNCONTROLLED ENVIRONMENT ..................................................................................................................................................... 9
CONTROLLED ENVIRONMENT ......................................................................................................................................................... 9
RF EXPOSURE LIMITS .................................................................................................................................................................... 9
SAR MEASUREMENT SYSTEM....................................................................................................................... 10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
E-FIELD PROBE............................................................................................................................................................................ 11
DATA ACQUISITION ELECTRONICS (DAE) .................................................................................................................................... 11
ROBOT ......................................................................................................................................................................................... 12
MEASUREMENT SERVER .............................................................................................................................................................. 12
LIGHT BEAM UNIT ......................................................................................................................................................................... 12
PHANTOM ..................................................................................................................................................................................... 13
DEVICE HOLDER........................................................................................................................................................................... 14
DATA STORAGE AND EVALUATION ................................................................................................................................................ 15
TEST EQUIPMENT LIST ................................................................................................................................................................. 17
TISSUE SIMULATING LIQUIDS ....................................................................................................................... 18
10
SAR SYSTEM VERIFICATION.......................................................................................................................... 21
11
EUT TESTING POSITION .................................................................................................................................. 23
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12
MEASUREMENT PROCEDURES .................................................................................................................... 27
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
GSM CONDUCTED POWER .................................................................................................................................................... 30
WCDMA CONDUCTED POWER .............................................................................................................................................. 32
WLAN 2.4 GHZ BAND CONDUCTED POWER ......................................................................................................................... 35
BLUETOOTH CONDUCTED POWER .......................................................................................................................................... 36
EXPOSURE POSITIONS CONSIDERATION .................................................................................................. 37
14.1
14.2
15
SPATIAL PEAK SAR EVALUATION ........................................................................................................................................... 27
POWER REFERENCE MEASUREMENT...................................................................................................................................... 28
AREA & ZOOM SCAN PROCEDURES........................................................................................................................................ 28
VOLUME SCAN PROCEDURES ................................................................................................................................................. 29
SAR AVERAGED METHODS .................................................................................................................................................... 29
POWER DRIFT MONITORING ................................................................................................................................................... 29
CONDUCTED RF OUTPUT POWER................................................................................................................ 30
13.1
13.2
13.3
13.4
14
HANDSET REFERENCE POINTS ............................................................................................................................................... 23
POSITIONING FOR CHEEK / TOUCH ......................................................................................................................................... 24
POSITIONING FOR EAR / 15ºTILT ............................................................................................................................................ 24
SAR EVALUATIONS NEAR THE MOUTH/JAW REGIONS OF THE SAM PHANTOM ..................................................................... 25
BODY W ORN ACCESSORY CONFIGURATIONS ......................................................................................................................... 25
W IRELESS ROUTER (HOTSPOT) CONFIGURATIONS ................................................................................................................ 26
EUT ANTENNA LOCATIONS..................................................................................................................................................... 37
TEST POSITIONS CONSIDERATION .......................................................................................................................................... 37
SAR TEST RESULTS SUMMARY .................................................................................................................... 38
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 3 of 121
Report No: CCISE181115001
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
STANDALONE HEAD SAR DATA.............................................................................................................................................. 38
STANDALONE BODY SAR ....................................................................................................................................................... 39
BODY SAR IN HOTSPOT MODE .............................................................................................................................................. 40
REPEATED SAR MEASUREMENT ............................................................................................................................................. 41
MULTI-BAND SIMULTANEOUS TRANSMISSION CONSIDERATIONS ............................................................................................ 42
SAR SIMULTANEOUS TRANSMISSION ANALYSIS ..................................................................................................................... 43
DUT HOLDER PERTURBATION UNCERTAINTY EVALUATION ...................................................................................................... 46
MEASUREMENT UNCERTAINTY ................................................................................................................................................ 47
MEASUREMENT CONCLUSION ................................................................................................................................................. 49
REFERENCE....................................................................................................................................................... 50
APPENDIX A: PLOTS OF SAR SYSTEM CHECK .................................................................................................. 51
APPENDIX B: PLOTS OF SAR TEST DATA ........................................................................................................... 59
APPENDIX C: PLOTS OF DUT HOLDER PERTURBATION EVALUATION TEST DATA.................................. 74
APPENDIX D: SYSTEM CALIBRATION CERTIFICATE ......................................................................................... 77
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 4 of 121
Report No: CCISE181115001
SAR Results Summary
The maximum results of Specific Absorption Rate (SAR) found during test as bellows:

Reported 1-g SAR
Exposure Position
Frequency Band
(W/kg)
GSM 850
0.296
GSM 1900
0.224
Head
WCDMA Band V
0.310
WCDMA Band II
0.284
WLAN 2.4GHz
1.137
GSM 850
0.316
GSM 1900
0.714
Body
WCDMA Band V
0.397
(10 mm Gap)
WCDMA Band II
1.013
WLAN 2.4GHz
0.282
GSM 850
1.256
GSM 1900
1.078
Hotspot
WCDMA Band V
0.397
(10 mm Gap)
WCDMA Band II
1.045
WLAN 2.4GHz
0.282
Equipment Class
PCE
Highest Reported
1-g SAR (W/kg)
1.137
DTS
PCE
1.013
DTS
PCE
1.256
DTS

Exposure Position
Frequency Band
Reported 1-g SAR
(W/kg)
Back
GPRS 850 4Slots
WLAN 2.4GHz
1.256
0.282
Equipment Class
Highest Reported
Simultaneous
Transmission
1-g SAR (W/kg)
PCE
DTS
1.538
Note:
1.
2.
The highest simultaneous transmission is scalar summation of Reported standalone SAR per FCCKDB 690783 D01 v01r03, and
scalar SAR summation of all possible simultaneous transmission scenarios are< 1.6W/kg.
This device is compliance with Specific Absorption Rate (SAR) for general population/uncontrolled exposure limits (1.6 W/kg)
specified in FCC 47 CFR part 2 (2.1093) and ANSI/IEEE C95.1-2005, and had been tested in accordance with the measurement
methods and procedures specified in IEEE 1528-2013.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 5 of 121
Report No: CCISE181115001
General Information
5.1 Client Information
Applicant:
Interglobe Connection Corp
Address of Applicant:
8228 NW 30th Terrace. Doral, Miami, FL 33122
Manufacturer/ Factory:
INTERGLOBE CONNECTION LTD
Address of Manufacturer/
Factory:
RM 1101 11F SAN TOI BLDG 139 CONNAUGHT RD CENTRAL HK
5.2 General Description of EUT
Product Name:
Mobile Phone
Model No.:
EKO Star 5.0 G50
Category of device
Portable device
Operation Frequency:
GSM850: 824.2 ~ 848.8 MHz
PCS 1900: 1850.2 ~ 1909.8 MHz
WCDMA Band V: 826.4 ~ 846.6 MHz
WCDMA Band II: 1852.4 ~ 1907.6 MHz
Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Wi-Fi: 802.11b/g/n-HT20: 2412MHz ~ 2462 MHz
802.11n-HT40 :2422MHz~2452MHz
Modulation technology:
GSM/GPRS:GMSK, WCDMA: QPSK
Bluetooth: GFSK/π/4DQPSK/8DPSK
Wi-Fi: 802.11b: DSSS, 802.11g/n: OFDM
Antenna Type:
Internal Antenna
Antenna Gain:
GSM 850: -2.9 dBi, PCS 1900: -2.6 dBi
WCDMA Band V: -2.9 dBi, WCDMA Band II: -2.6 dBi
WIFI/BT: -2.9dBi
GPRS Class:
GPRS Class: 12
Dimensions (L*W*H):
138mm (L)× 67mm (W)× 10mm (H)
Accessories information:
Adapter:
Model: Omega LTE Q60
Input: AC100-240V, 50/60Hz, 0.15A
Output: DC 5.0V, 1000mA
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Battery:
Rechargeable Li-ion Battery
3.8V/2000mAh
Headset:
Support headset
Project No.: CCISE1811150
Page 6 of 121
Report No: CCISE181115001
5.3 Maximum RF Output Power
Average Power (dBm)
Mode
GSM 850
31.71
31.67
31.13
29.71
28.91
GSM (Voice)
GPRS (1TX Slot)
GPRS (2TX Slots)
GPRS (3TX Slots)
GPRS (4TX Slots)
Mode
AMR 12.2 kbps
RMC 12.2 kbps
HSDPA Sub-test 1
HSDPA Sub-test 2
HSDPA Sub-test 3
HSDPA Sub-test 4
HSUPA Sub-test 1
HSUPA Sub-test 2
HSUPA Sub-test 3
HSUPA Sub-test 4
HSUPA Sub-test 5
Mode/Band
WLAN 2.4GHz
GSM 1900
29.48
29.50
28.68
27.15
26.26
Average Power (dBm)
WCDMA Band V
WCDMA Band II
23.74
23.17
23.81
23.31
22.83
22.19
22.45
21.87
20.96
20.37
20.86
20.33
22.74
22.12
22.75
22.08
20.94
20.21
22.79
22.20
21.88
21.18
WLAN 2.4 GHz Band Average Power (dBm)
n (HT-20)
14.10
13.15
12.72
Mode/Band
Bluetooth 2.4 GHz
Bluetooth Average Power (dBm)
1 Mbps(GFSK)
2 Mbps(π/4DQPSK)
3.93
3.53
n (HT-40)
12.46
3 Mbps (8DPSK)
3.50
5.4 Environment of Test Site
Temperature:
18C ~25C
Humidity:
35%~75% RH
Atmospheric Pressure:
1010 mbar
5.5 Test Location
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
Address: No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-23118282
Fax: +86-755-23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 7 of 121
Report No: CCISE181115001
Introduction
6.1 Introduction
SAR is related to the rate at which energy is absorbed per unit mass in an object exposed to a radio field. The
SAR distribution in a biological body is complicated and is usually carried out by experimental techniques or
numerical modeling. The standard recommends limits for two tiers of groups, occupational/controlled and
general population/uncontrolled, based on a person’s awareness and ability to exercise control over his or her
exposure. In general, occupational/controlled exposure limits are higher than the limits for general
population/uncontrolled.
6.2 SAR Definition
The SAR definition is the time derivative (rate) of the incremental energy (dW) absorbed by (dissipated in) an
incremental mass (dm) contained in a volume element (dv) of a given density (ρ). The equation description is as
below:
SAR 
d  dU  d  dU 


 
dt  dm  dt  dv 
SAR is expressed in units of Watts per kilogram (W/kg)
SAR measurement can be either related to the temperature elevation in tissue by
 T 

 t 
SAR  C 
Where: C is the specific heat capacity,
the electrical field in the tissue by
T is the temperature rise and t is the exposure duration, or related to
  E2
SAR 

Where: σ is the conductivity of the tissue, ρ is the mass density of the tissue and E is the RMS electrical field
strength. However for evaluating SAR of low power transmitter, electrical field measurement is typically applied.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 8 of 121
Report No: CCISE181115001
RF Exposure Limits
7.1 Uncontrolled Environment
Uncontrolled Environments are defined as locations where there is the exposure of individuals who have no
knowledge or control of their exposure. The general population/uncontrolled exposure limits are applicable to
situations in which the general public may be exposed or in which persons who are exposed as a consequence
of their employment may not be made fully aware of the potential for exposure or cannot exercise control over
their exposure. Members of the general public would come under this category when exposure is not
employment-related; for example, in the case of a wireless transmitter that exposes persons in its vicinity.
7.2 Controlled Environment
Controlled Environments are defined as locations where there is exposure that may be incurred by persons who
are aware of the potential for exposure, (i.e. as a result of employment or occupation). In general,
occupational/controlled exposure limits are applicable to situations in which persons are exposed as a
consequence of their employment, who have been made fully aware of the potential for exposure and can
exercise control over their exposure. This exposure category is also applicable when the exposure is of a
transient nature due to incidental passage through a location where the exposure levels may be higher than the
general population/uncontrolled limits, but the exposed person is fully aware of the potential for exposure and
can exercise control over his or her exposure by leaving the area or by some other appropriate means.
7.3 RF Exposure Limits
Note:
1.
2.
3.
The Spatial Peak value of the SAR averaged over any 1 gram of tissue (defined as a tissue volume in the shape of a
cube)and over the appropriate averaging time.
The Spatial Average value of the SAR averaged over the whole body.
The Spatial Peak value of the SAR averaged over any 10 grams of tissue (defined as a tissue volume in the shape of
acube) and over the appropriate averaging time.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 9 of 121
Report No: CCISE181115001
SAR Measurement System
Fig.8.1 SPEAG DASY System Configurations
The DASY system for performance compliance tests is illustrated above graphically. This system consists of the
following items:
 A standard high precision 6-axis robot with controller, a teach pendant and software
 A data acquisition electronic (DAE) attached to the robot arm extension
 A dosimetric probe equipped with an optical surface detector system
 The electro-optical converter (EOC) performs the conversion between optical and electrical signals
 A measurement server performs the time critical tasks such as signal filtering, control of the robot operation
and fast movement interrupts.
 A probe alignment unit which improves the accuracy of the probe positioning
 A computer operating Windows XP
 DASY software
 Remove control with teach pendant and additional circuitry for robot safety such as warming lamps, etc.
 The SAM twin phantom
 A device holder
 Tissue simulating liquid
 Dipole for evaluating the proper functioning of the system
Component details are described in the following sub-sections.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 10 of 121
Report No: CCISE181115001
8.1 E-Field Probe
The SAR measurement is conducted with the dosimetric probe (manufactured by SPEAG). The probe is
specially designed and calibrated for use in liquid with high permittivity. The dosimetric probe has special
calibration in liquid at different frequency. This probe has a built in optical surface detection system to prevent
from collision with phantom.

E-Field Probe Specification

Construction
Symmetrical design with triangular core Built-in
shielding against static charges PEEK
enclosure material (resistant to organic
solvents, e.g., DGBE)
Frequency
10MHz to 6 GHz; Linearity: ± 0.2 dB
Directivity
± 0.3 dB in HSL (rotation around probe axis)
± 0.5 dB in tissue material (rotation normal to
probe axis)
Dynamic Range 10 µW/g to 100 mW/g; Linearity: ± 0.2 dB
(noise: typically < 1 µW/g)
Dimensions
Overall length: 330 mm (Tip: 20mm)
Tip diameter: 2.5 mm (Body: 12mm)
Typical distance from probe tip to dipole
centers: 1 mm
Fig.8.2 Photo of E-Field Probe

E-Field Probe Calibration
Each probe needs to be calibrated according to a dosimetric assessment procedure with accuracy better
than ±10%. The spherical isotropy shall be evaluated and within ±0.25 dB. The sensitivity parameters
(Norm X, Norm Y and Norm Z), the diode compression parameter (DCP) and the conversion factor (ConvF)
of the probe are tested. The calibration data can be referred to appendix E of this report.
8.2 Data Acquisition Electronics (DAE)
The Data acquisition electronics (DAE) consists of a highly sensitive
electrometer-grade preamplifier with auto-zeroing, a channel and gainswitching multiplexer, a fast 16 bit AD-converter and a command decoder
and control logic unit. Transmission to the measurement server is
accomplished through an optical downlink for data and status information
as well as an optical uplink for commands and the clock. The input
impedance of the DAE is 200 MOhm; the inputs are symmetrical and
floating. Common mode rejection is above 80 dB.
Fig. 8.3 Photo of DAE
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 11 of 121
Report No: CCISE181115001
8.3 Robot
The SPEAG DASY system uses the high precision robots (DASY5: TX60XL) type from Stäubli SA (France). For
the 6-axis controller system, the robot controller version (DASY5: CS8c) from Stäubliis used. The Stäublirobot
series have many features that are important for our application:





High precision (repeatability 0.02 mm)
High reliability (industrial design)
Low maintenance costs (virtually maintenance free due to
direct drive gears; no belt drives)
Jerk-free straight movements
Low ELF interference (motor control fields shielded via the
closed metallic construction shields)
Fig. 8.4 Photo of Robot
8.4 Measurement Server
The measurement server is based on a PC/104 CPU board with CPU (DASY 5: 400MHz, Intel Celeron), chipdisk (DASY5: 128 MB), RAM (DASY5: 128 MB). The necessary circuits for communication with the DAE
electronic box, as well as the 16 bit AD converter system for optical detection and digital I/O interface are
contained on the DASY I/O board, which is directly connected to the PC/104 bus of the CPU board.
The measurement server performs all the real-time data evaluation for field measurements and surface
detection, controls robot movements and handles safety operations.
Fig. 8.5 Photo of Server for DASY5
8.5 Light Beam Unit
The light beam switch allows automatic "tooling" of the probe. During
the process, the actual position of the probe tip with respect to the
robot arm is measured, as well as the probe length and the
horizontal probe offset. The software then corrects all movements,
such that the robot coordinates are valid for the probe tip.
The repeatability of this process is better than0.1 mm. If a position
has been taught with an aligned probe, the same position will be
reached with another aligned probe within 0.1 mm, even if the other
probe has different dimensions. During probe rotations, the probe tip
will keep its actual position.
Fig. 8.6 Photo of Light Beam
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 12 of 121
Report No: CCISE181115001
8.6 Phantom

Shell Thickness
2 ± 0.2 mm;
Center ear point: 6 ± 0.2 mm
Filling Volume
Approx. 25 liters
Dimensions
Length: 1000mm; Width: 500mm;
Height: adjustable feet
Measurement
Left Head, Right Head, Flat phantom
Areas
Fig. 8.7Photo of SAM Twin Phantom
The bottom plate contains three pair of bolts for locking the device holder. The device holder positions are
adjusted to the standard measurement positions in the three sections. A white cover is provided to tap the
phantom during off-periods to prevent water evaporation and changes in the liquid parameters. On the phantom
top, three reference markers are provided to identify the phantom position with respect to the robot.

The ELI4 phantom is intended for compliance testing of handheld and body-mounted wireless devices in the
frequency range of 30MHz to 6 GHz. ELI4 is fully compatible with the latest draft of the standard IEC 62209-2
and all known tissue simulating liquids.
ELI4 has been optimized regarding its performance and can be integrated into a SPEAG standard phantom
table. A cover prevents evaporation of the liquid. Reference markings on the phantom allow installation of the
complete setup, including all predefined phantom positions and measurement grids, by teaching three points
The phantom can be used with the following tissue simulating liquids:
 Water-sugar based liquids can be left permanently in the phantom. Always cover the liquid if the system is
not in use; otherwise the parameters will change due to water evaporation.
 DGBE based liquids should be used with care. As DGBE is a softener for most plastics, the liquid should
be taken out of the phantom and the phantom should be dried when the system is not in use (desirable at
least once a week).
 Do not use other organic solvents without previously testing the phantom resistiveness.
Fig.8.8 Photo of ELI4 Phantom
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 13 of 121
Report No: CCISE181115001
8.7 Device Holder

The SAR in the phantom is approximately inversely proportional to the square of the distance between the
source and the liquid surface. For a source at 5 mm distance, a positioning uncertainty of ± 0.5 mm would
produce a SAR uncertainty of ± 20 %. Accurate device positioning is therefore crucial for accurate and
repeatable measurements. The positions in which the devices must be measured are defined by the standards.
The DASY device holder is designed to cope with different positions given in the standard. It has two scales for
the device rotation (with respect to the body axis) and the device inclination (with respect to the line between
the ear reference points). The rotation center for both scales is the ear reference point (ERP).
Thus the device needs no repositioning when changing the angles.
The DASY device holder is constructed of low-low POM material having the following dielectric parameters:
relative permittivity ε = 3 and loss tangent δ = 0.02. The amount of dielectric material has been reduced in the
closest vicinity of the device, since measurements have suggested that the influence of the clamp on the test
results could thus be lowered.
Fig. 8.9Photo of Device Holder
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 14 of 121
Report No: CCISE181115001
8.8 Data storage and Evaluation

Data Storage
The DASY software stores the assessed data from the data acquisition electronics as raw data (in
microvolt readings from the probe sensors), together with all the necessary software parameters for the
data evaluation (probe calibration data, liquid parameters and device frequency and modulation data) in
measurement files. The post-processing software evaluates the desired unit and format for output each
time the data is visualized or exported. This allows verifications of the complete software setup even after
the measurement and allows correction of erroneous parameter settings. For example, if a measurement
has been performed with an incorrect crest factor parameter in the device setup, the parameter can be
corrected afterwards and the data can be reevaluated.
The measured data can be visualized or exported in different units or formats, depending on the selected
probe type (e.g., [V/m], [mW/g]). Some of these units are not available in certain situations or give
meaningless results, e.g., a SAR-output in a non-lose media, will always be zero. Raw data can also be
exported to perform the evaluation with other software packages.

Data Evaluation
The DASY post-processing software (SEMCAD) automatically executes the following procedures to
calculate the field units from the microvolt readings at the probe connector. The parameters used in the
evaluation are stored in the configuration modules of the software:
Probe Parameters:
Device Parameters:
Media Parameters:
- Sensitivity
- Conversion
- Diode compression point
- Frequency
- Crest
- Conductivity
- Density
Normi, ai0, ai1, ai2
ConvFi
dcpi
cf
σ
ρ
These parameters must be set correctly in the software. They can be found in the component documents
or they can be imported into the software from the configuration files issued for the DASY components. In
the direct measuring mode of the multi-meter option, the parameters of the actual system setup are used.
In the scan visualization and export modes, the parameters stored in the corresponding document files are
used.
The first step of the evaluation is a linearization of the filtered input signal to account for the compression
characteristics of the detector diode. The compensation depends on the input signal, the diode type and
the DC-transmission factor from the diode to the evaluation electronics. If the exciting field is pulsed, the
crest factor of the signal must be known to correctly compensate for peak power.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 15 of 121
Report No: CCISE181115001
The formula for each channel can be given as:
cf
Vi = U i + U i2 ·
dcpi
With
Vi = compensated signal of channel i, (i = x, y, z)
Ui= input signal of channel i, (i = x, y, z)
cf = crest factor of exciting field (DASY parameter)
dcp = diode compression point (DASY parameter)
From the compensated input signals, the primary field data for each channel can be evaluated:
vi
Normi ConvF
E- Field Probes: Ei =
H-Field Probes: H i =
Vi 
ai 0  ai1 f  ai 2 f 2
With
Vi = compensated signal of channel i, (i = x, y, z)
Normi= senor sensitivity of channel i, (i = x, y, z), µV/ (V/m)
ConvF = sensitivity enhancement in solution
aij= sensor sensitivity factors for H-field probes
f = carrier frequency (GHz)
Ei = electric field strength of channel i in V/m
Hi = magnetic field strength of channel i in A/m
The RSS value of the field components gives the total field strength (Hermitian magnitude):
Etot=
Ex2  E y2  Ez2
The primary field data are used to calculate the derived field units.
SAR = Etot


  1000
With
SAR = local specific absorption rate in mW/g
Etot= total field strength in V/m
σ = conductivity in (mho/m) or (Siemens/m)
ρ= equipment tissue density in g/cm
Note that the density is set to 1, to account for actual head tissue density rather than the density of the tissue
simulating liquid.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 16 of 121
Report No: CCISE181115001
8.9 Test Equipment List
Manufacturer
Equipment Description
Model
S/N
Cal. Information
Last Cal.
Due Date
SPEAG
835MHz System Validation Kit
D835V2
4d154
06.16.2016
06.15.2019
SPEAG
1900MHz System Validation Kit
D1900V2
5d175
06.15.2016
06.14.2019
SPEAG
2450MHz System Validation Kit
D2450V2
910
06.15.2016
06.14.2019
SPEAG
Data Acquisition Electronics
DAE4
1373
03.22.2018
03.21.2019
SPEAG
Dosimetric E-Field Probe
EX3DV4
07.19.2018
07.18.2019
SPEAG
DASY 52 Measurement Software
DASY 52
N.C.R
N.C.R
SPEAG
DASY 52 File Conversion Software
SEMCAD X
N.C.R
N.C.R
SPEAG
Phantom
Twin Phantom
3924
Version:
52.8.8.1222
Version: 14.6.10
(7331)
1765
N.C.R
N.C.R
SPEAG
Phantom
ELI V5.0
1208
N.C.R
N.C.R
SPEAG
Phone Positioner
N/A
N/A
N.C.R
N.C.R
Stäubli
Robot
TX60L
F13/5P6VB1/A/01
N.C.R
N.C.R
R&S
Universal Radio Communication Tester
CMU200
113097
03.07.2018
03.06.2019
HP
Network Analyzer
8753D
3410A06291
03.19.2018
03.18.2019
Agilent
EPM Series Power Meter
E4418B
GB39512692
03.07.2018
03.06.2019
R&S
Spectrum Analyzer
FSP30
101454
03.07.2018
03.06.2019
Agilent
Power Sensor
8481A
MY41090341
03.07.2018
03.06.2019
R&S
Power Sensor
URV5-Z2
SEL0071
03.07.2018
03.06.2019
R&S
Signal Generator
SMX
835457/016
03.07.2018
03.06.2019
R&S
Signal Generator
SMR20
10080050
03.07.2018
03.06.2019
Huber Suhner
RF Cable
SUCOFLEX
12341
See Note 3
Huber Suhner
RF Cable
SUCOFLEX
17268
See Note 3
Huber Suhner
RF Cable
SUCOFLEX
2080
See Note 3
Weinschel
Attenuator
23-3-34
BL5513
See Note 3
Anritsu
Directional Coupler
MP654A
100217491
See Note 3
SPEAG
Dielectric Assessment Kit
3.5 Probe
1119
See Note 4
SPEAG
DAK Measurement Software
DAK
Version: DAK 3.5
N.C.R
Mini-circuits
Power amplifier
ZHL-42W
SC609401309
See Note 5
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The calibration certificate of DASY can be referred to appendix C of this report.
Referring to KDB 865664 D01v01r04, the dipole calibration interval can be extended to 3 years with justification. The
dipoles are also not physically damaged, or repaired during the interval.
The Insertion Loss calibration of Dual Directional Coupler and Attenuator were characterized via the network analyzer
and compensated during system check.
The dielectric probe kit was calibrated via the network analyzer, with the specified procedure (calibrated in pure water)
and calibration kit (standard) short circuit, before the dielectric measurement. The specific procedure and calibration kit
are provided by Speag.
In system check we need to monitor the level on the power meter, and adjust the power amplifier level to have precise
power level to the dipole; the measured SAR will be normalized to 1W input power according to the ratio of1W to the
input power to the dipole. For system check, the calibration of the power amplifier is deemed not critically required for
correct measurement; the power meter is critical and we do have calibration for it
Attenuator insertion loss is calibrated by the network Analyzer, which the calibration is valid, before system check.
N.C.R means No Calibration Requirement.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 17 of 121
Report No: CCISE181115001
Tissue Simulating Liquids
For the measurement of the field distribution inside the SAM phantom with DASY, the phantom must be filled
with around 25 liters of homogeneous body tissue simulating liquid. For head SAR testing, the liquid height from
the ear reference point (ERP) of the phantom to the liquid top surface is larger than 15 cm, which is shown in
Fig. 9.1, for body SAR testing, the liquid height from the center of the flat phantom to liquid top surface is larger
than 15 cm, which is shown in Fig. 9.2.
Fig. 9.1 Photo of Liquid Height for Head SAR
Fig. 9.2 Photo of Liquid Height for Body SAR of
(850MHz) (depth>15cm)
ELI V5.0 (850MHz) (depth>15cm)
Fig. 9.3 Photo of Liquid Height for Head SAR
Fig. 9.4 Photo of Liquid Height for Body SAR of
(1900MHz) (depth>15cm)
ELI V5.0 (1900MHz) (depth>15cm)
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 18 of 121
Report No: CCISE181115001
Fig. 9.6 Photo of Liquid Height for Body SAR of
Fig. 9.5 Photo of Liquid Height for Head SAR
(2450MHz) (depth>15cm)
Twin Phantom (2450MHz) (depth>15cm)
The relative permittivity and conductivity of the tissue material should be within±5% of the values given in the
table below recommended by the FCC OET 65supplement C and RSS 102 Issue 5.
Target Frequency
Head
Body
(MHz)
εr
σ(S/m)
εr
σ(S/m)
150
52.3
0.76
61.9
0.80
300
45.3
0.87
58.2
0.92
450
43.5
0.87
56.7
0.94
835
41.5
0.90
55.2
0.97
900
41.5
0.97
55.0
1.05
915
41.5
0.98
55.0
1.06
1450
40.5
1.20
54.0
1.30
1610
40.3
1.29
53.8
1.40
1800-2000
40.0
1.40
53.3
1.52
2450
39.2
1.80
52.7
1.95
3000
38.5
2.40
52.0
2.73
35.3
5.27
48.2
5800
6.00
( εr = relative permittivity, σ = conductivity and ρ = 1000 kg/m )
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 19 of 121
Report No: CCISE181115001
The dielectric parameters of liquids were verified prior to the SAR evaluation using a Speag Dielectric Probe Kit
and an Agilent Network Analyzer.
The following table shows the measuring results for simulating liquid.
Frequency
(MHz)
Liquid
Type
Liquid
Temp.
(℃)
Conductivity
(σ)
Permittivity
(εr)
Conductivity
Target(σ)
Permittivity
Target(εr)
Delta
(σ)%
Delta
(εr)%
Limit
(%)
Date
(mm/dd/yy)
835
Head
21.5
0.92
41.59
0.9
41.5
2.22
0.22
±5
12.29.2018
1900
Head
21.3
1.43
39.32
1.4
40.0
2.14
-1.7
±5
01.06.2019
2450
Head
21.6
1.83
39.46
1.8
39.2
1.67
0.66
±5
01.02.2019
2450
Head
22.3
1.82
40.02
1.8
39.2
1.11
2.09
±5
02.25.2019
835
Body
21.6
0.97
54.76
0.97
55.2
0.00
-0.80
±5
01.03.2019
1900
Body
21.8
1.55
51.90
1.52
53.3
1.97
-2.63
±5
01.08.2019
2450
Body
21.7
1.97
52.52
1.95
52.7
1.03
-0.34
±5
12.28.2018
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 20 of 121
Report No: CCISE181115001
10 SAR System Verification
Each DASY system is equipped with one or more system validation kits. These units, together with the
predefined measurement procedures within the DASY software, enable the user to conduct the system
performance check and system validation. System validation kit includes a dipole, tripod holder to fix it
underneath the flat phantom and a corresponding distance holder.

Purpose of System Performance check
The system performance check verifies that the system operates within its specifications. System and
operator errors can be detected and corrected. It is recommended that the system performance check be
performed prior to any usage of the system in order to guarantee reproducible results. The system
performance check uses normal SAR measurements in a simplified setup with a well characterized source.
This setup was selected to give a high sensitivity to all parameters that might fail or vary over time. The
system check does not intend to replace the calibration of the components, but indicates situations where
the system uncertainty is exceeded due to drift or failure.

System Setup
In the simplified setup for system evaluation, the EUT is replaced by a calibrated dipole and the power
source is replaced by a continuous wave that comes from a signal generator. The calibrated dipole must be
placed beneath the flat phantom section of the SAM twin phantom with the correct distance holder. The
distance holder should touch the phantom surface with a light pressure at the reference marking and be
oriented parallel to the long side of the phantom. The equipment setup is shown below:
Fig.10.1 System Verification Setup Diagram
Fig.10.2 Photo of Dipole setup
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 21 of 121
Report No: CCISE181115001

System Verification Results
Comparing to the original SAR value provided by SPEAG, the verification data should be within its
specification of 10%. The table as below indicates the system performance check can meet the variation
criterion and the plots can be referred to Appendix C of this report.
Date
(mm/dd/yy)
Frequency
(MHz)
Liquid
Type
Power fed
onto dipole
(mW)
Measured 1g
SAR
(W/kg)
12.29.2018
01.06.2019
01.02.2019
02.25.2019
01.03.2019
01.08.2019
12.28.2018
835
1900
2450
2450
835
1900
2450
Head
Head
Head
Head
Body
Body
Body
80
40
40
40
80
40
40
0.781
1.62
2.14
2.11
0.795
1.64
2.15
Normalized
to 1W 1g
SAR
(W/kg)
9.76
40.5
53.75
52.75
9.94
41.0
53.75
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
1W
Target 1g
SAR
(W/kg)
9.24
40.4
52.4
52.4
9.57
40.1
51.8
Deviation
(%)
5.63
0.25
2.58
0.67
3.87
2.24
3.76
Project No.: CCISE1811150
Page 22 of 121
Report No: CCISE181115001
11 EUT Testing Position
This EUT was tested in ten different positions. They are right cheek/right tilted/left cheek/left tilted for head,
Front/Back/Right Side/Top Side/Bottom Side of the EUT with phantom 1 cm gap, as illustrated below, please
refer to Appendix B for the test setup photos.
11.1 Handset Reference Points



The vertical centreline passes through two points on the front side of the handset – the midpoint of the
width wt of the handset at the level of the acoustic output, and the midpoint of the width w b of the bottom of
the handset.
The horizontal line is perpendicular to the vertical centreline and passes the center of the acoustic output.
The horizontal line is also tangential to the handset at point A.
The two lines intersect at point A. Note that for many handsets, point A coincides with the center of the
acoustic output; however, the acoustic output may be located elsewhere on the horizontal line. Also note
that the vertical centreline is not necessarily parallel to the front face of the handset, especially for
clamshell handsets, handsets with flip covers, and other irregularly shaped handsets.
Fig.11.1 Illustration for Front, Back and Side of SAM Phantom
Fig. 11.2Illustration for Handset Vertical and Horizontal Reference Lines
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 23 of 121
Report No: CCISE181115001
11.2 Positioning for Cheek / Touch


To position the device with the vertical center line of the body of the device and the horizontal line crossing
the center piece in a plane parallel to the sagittal plane of the phantom. While maintaining the device in this
plane, align the vertical center line with the reference plane containing the three ear and mouth reference
point (M: Mouth, RE: Right Ear and LE: Left Ear) and align the center of the ear piece with the line RE-LE.
To move the device towards the phantom with the ear piece aligned with the line LE-RE until the phone
touched the ear. While maintaining the device in the reference plane and maintaining the phone contact
with the ear, move the bottom of the phone until any point on the front side is in contact with the cheek of
the phantom or until contact with the ear is lost (see below figure)
Fig. 11.3 Illustration for Cheek Position
11.3 Positioning for Ear / 15ºTilt


To position the device in the “cheek” position described above.
While maintaining the device the reference plane described above and pivoting against the ear, moves it
outward away from the mouth by an angle of 15 degrees or until contact with the ear is lost (see figure
below).
Fig.11.4 Illustration for Tilted Position
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 24 of 121
Report No: CCISE181115001
11.4 SAR Evaluations near the Mouth/Jaw Regions of the SAM Phantom
Antennas located near the bottom of a phone may require SAR measurements around the mouth and jaw
regions of the SAM head phantom. This typically applies to clam-shell style phones that are generally longer in
the unfolded normal use positions or to certain older style long rectangular phones.
Under these circumstances, the following procedures apply, adopted from the FCC guidance on SAR handsets
document FCC KDB Publication 648474 D04v01r03. The SAR required in these regions of SAM should be
measured using a flat phantom. The phone should be positioned with a separation distance of4 mm between
the ear reference point (ERP) and the outer surface of the flat phantom shell. While maintaining this distance at
the ERP location, the low (bottom) edge of the phone should be lowered from the phantom to establish the
same separation distance between the peak SAR locations identified by the truncated partial SAR distribution
measured with the SAM phantom. The distance from the peak SAR location to the phone is determined by the
straight line passing perpendicularly through the phantom surface. When it is not feasible to maintain 4 mm
separation at the ERP while also establishing the required separation at the peak SAR location, the top edge of
the phone will be allowed to touch the phantom with a separation < 4 mm at the ERP. The phone should not be
tilted to the left or right while placed in this inclined position to the flat phantom.
11.5 Body Worn Accessory Configurations



To position the device parallel to the phantom surface with either keypad up or down.
To adjust the device parallel to the flat phantom.
To adjust the distance between the device surface and the flat phantom to 1.5 cm or holster surface and
the flat phantom to 0 cm.
Fig.11.5 Illustration for Body Worn Position
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 25 of 121
Report No: CCISE181115001
11.6 Wireless Router (Hotspot) Configurations
Some battery-operated handsets have the capability to transmit and receive internet connectivity through
simultaneous transmission of WIFI in conjunction with a separate licensed transmitter. The FCC has provided
guidance in KDB Publication 941225 D06 where SAR test considerations for handsets (L x W ≥
9 cm x 5 cm) are based on a composite test separation distance of 10 mm from the front, back and edges of the
device with antennas 2.5 cm or closer to the edge of the device, determined from general mixed use conditions
for this type of devices. Since the hotspot SAR results may overlap with the body-worn accessory SAR
requirements, the more conservative configurations can be considered, thus excluding some body-worn
accessory SAR tests.
When the user enables the personal wireless router functions for the handset, actual operations include
simultaneous transmission of both the WIFI transmitter and another licensed transmitter. Both transmitters often
do not transmit at the same transmitting frequency and thus cannot be evaluated for SAR under actual use
conditions. Therefore, SAR must be evaluated for each frequency transmission and mode separately and
summed with the WIFI transmitter according to KDB 648474 publication procedures. The “Portable Hotspot”
feature on the handset was NOT activated, to ensure the SAR measurements were evaluated for a single
transmission frequency RF signal.
Fig.11.6 Illustration for Hotspot Position
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 26 of 121
Report No: CCISE181115001
12 Measurement Procedures
The measurement procedures are as bellows:

 For WWAN power measurement, use base station simulator to configure EUT WWAN transition in
conducted connection with RF cable, at maximum power in each supported wireless interface and
frequency band.
 Read the WWAN RF power level from the base station simulator.
 For WLAN/BT power measurement, use engineering software to configure EUT WLAN/BT continuously
transmission, at maximum RF power in each supported wireless interface and frequency band.
 Connect EUT RF port through RF cable to the power meter or spectrum analyzer, and measure WLAN/BT
output power.

 Use base station simulator to configure EUT WWAN transmission in radiated connection, and engineering
software to configure EUT WLAN/BT continuously transmission, at maximum RF power, in the highest
power channel.
 Place the EUT in positions as Appendix B demonstrates.
 Set scan area, grid size and other setting on the DASY software.
 Measure SAR results for the highest power channel on each testing position.
 Find out the largest SAR result on these testing positions of each band.
 Measure SAR results for other channels in worst SAR testing position if the Reported SAR or highest
power channel is larger than 0.8 W/kg.
According to the test standard, the recommended procedure for assessing the peak spatial-average SAR value
consists of the following steps:




Power reference measurement
Area scan
Zoom scan
Power drift measurement
12.1 Spatial Peak SAR Evaluation
The procedure for spatial peak SAR evaluation has been implemented according to the test standard. It can be
conducted for 1g and 10g, as well as for user-specific masses. The DASY software includes all numerical
procedures necessary to evaluate the spatial peak SAR value.
The base for the evaluation is a “cube” measurement. The measured volume must include the 1g and 10 g
cubes with the highest averaged SAR values. For that purpose, the center of the measured volume is aligned to
the interpolated peak SAR value of a previously performed area scan.
The entire evaluation of the spatial peak values is performed within the post-processing engine (SEMCAD). The
system always gives the maximum values for 1g and 10g cubes. The algorithm to find the cube with highest
averaged SAR is divided into the following stages:
 Extraction of the measured data (grid and values) from the Zoom Scan.
 Calculation of the SAR value at every measurement point based on all stored data (A/D values and
measurement parameters).
 Generation of a high-resolution mesh within the measured volume.
 Interpolation of all measured values form the measurement grid to the high-resolution grid
 Extrapolation of the entire 3-D field distribution to the phantom surface over the distance from sensor to
surface
 Calculation of the averaged SAR within masses of 1g and 10g.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 27 of 121
Report No: CCISE181115001
12.2 Power Reference Measurement
The Power Reference Measurement and Power Drift Measurement are for monitoring the power drift of the
device under test in the batch process. The minimum distance of probe sensors to surface determines the
closest measurement point to phantom surface. This distance cannot be smaller than the distance of sensor
calibration points to probe tip as defined in the probe properties.
12.3 Area & Zoom Scan Procedures
First Area Scan is used to locate the approximate location(s) of the local peak SAR value(s). The measurement
grid within an Area Scan is defined by the grid extent, grid step size and grid offset. Next, in order to determine
the EM field distribution in a three-dimensional spatial extension, Zoom Scan is required. The Zoom Scan is
performed around the highest E-field value to determine the averaged SAR-distribution over 10g. Area scan and
zoom scan resolution setting follows KDB 865664 D01v01r04 quoted below.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 28 of 121
Report No: CCISE181115001
12.4 Volume Scan Procedures
The volume scan is used for assess overlapping SAR distributions for antennas transmitting in different
frequency bands. It is equivalent to an oversized zoom scan used in standalone measurements. The
measurement volume will be used to enclose all the simultaneous transmitting antennas. For antennas
transmitting simultaneously in different frequency bands, the volume scan is measured separately in each
frequency band. In order to sum correctly to compute the 1g aggregate SAR, the EUT remain in the same test
position for all measurements and all volume scan use the same spatial resolution and grid spacing. When all
volume scan were completed, the software, SEMCAD post-processor scan combine and subsequently
superpose these measurement data to calculating the multiband SAR.
12.5 SAR Averaged Methods
In DASY, the interpolation and extrapolation are both based on the modified Quadratic Shepard’s method. The
interpolation scheme combines a least-square fitted function method and a weighted average method which are
the two basic types of computational interpolation and approximation.
Extrapolation routines are used to obtain SAR values between the lowest measurement points and the inner
phantom surface. The extrapolation distance is determined by the surface detection distance and the probe
sensor offset. The uncertainty increases with the extrapolation distance. To keep the uncertainty within 1% for
the 1g and 10g cubes, the extrapolation distance should not be larger than 5 mm.
12.6 Power Drift Monitoring
All SAR testing is under the EUT install full charged battery and transmit maximum output power. In DASY
measurement software, the power reference measurement and power drift measurement procedures are used
for monitoring the power drift of EUT during SAR test. Both these procedures measure the field at a specified
reference position before and after the SAR testing. The software will calculate the field difference in dB. If the
power drifts more than 5%, the SAR will be retested.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 29 of 121
Report No: CCISE181115001
13 Conducted RF Output Power
13.1 GSM Conducted Power
Band: GSM 850
Channel
Frequency (MHz)
GSM (GMSK, Voice)
GPRS (GMSK, 1 TX slot)
GPRS (GMSK, 2 TX slots)
GPRS (GMSK, 3 TX slots)
GPRS (GMSK, 4 TX slots)
Burst Average Power (dBm)
128
190
251
824.2
836.6
848.8
31.71
31.45
31.33
31.67
31.47
31.34
31.13
30.94
30.80
29.71
29.53
29.54
28.91
28.84
28.80
Frame-Average Power(dBm)
128
190
251
824.2
836.6
848.8
22.68
22.42
22.3
22.64
22.44
22.31
25.11
24.92
24.78
25.45
25.27
25.28
25.90
25.83
25.79
Remark:
1.
2.
The frame-averaged power is linearly reported the maximum burst averaged power over 8 time slots. The
calculated method are shown as below:
The duty cycle “x” of different time slots as below:
1 TX slot is 1/8, 2 TX slots is 2/8, 3 TX slots is 3/8 and 4 TX slots is 4/8
Based on the calculation formula:
Frame-averaged power = Burst averaged power + 10 1og (x)
So,
Frame-averaged power (1 TX slot) = Burst averaged power (1 TX slot)– 9.03
Frame-averaged power (2 TX slots) = Burst averaged power (2 TX slots)– 6.02
Frame-averaged power (3 TX slots) = Burst averaged power (3 TX slots)– 4.26
Frame-averaged power (4 TX slots) = Burst averaged power (4 TX slots) – 3.01
CS1 coding scheme was used in GPRS conducted power measurements and SAR testing, MCS5 coding
scheme was used in EGPRS conducted power measurements and SAR testing (if necessary).
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
For Head SAR testing, GSM Voice mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GSM 850 Voice mode.
For Body worn SAR testing, GSM Voice mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GSM 850 Voice
mode.
For Hotspot mode SAR testing, GPRS mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GPRS 4 TX slots
mode due to the highest frame-averaged power.
Per KDB447498 D01v06, the maximum output power channel is used for SAR testing and for further SAR test
reduction.
The EUT do not support DTM and VoIP function.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 30 of 121
Report No: CCISE181115001
Band: GSM 1900
Channel
Frequency (MHz)
GSM (GMSK, Voice)
GPRS (GMSK, 1 TX slot)
GPRS (GMSK, 2 TX slots)
GPRS (GMSK, 3 TX slots)
GPRS (GMSK, 4 TX slots)
Burst Average Power (dBm)
512
661
810
1850.2
1880.0
1909.8
29.48
28.65
29.32
28.61
29.38
29.50
27.80
28.66
28.68
25.90
26.95
27.15
26.26
24.74
25.95
Frame-Average Power(dBm)
512
661
810
1850.2
1880.0
1909.8
19.62
20.29
20.45
19.58
20.35
20.47
21.78
22.64
22.66
21.64
22.69
22.89
23.25
21.73
22.94
Remark:
1.
2.
The frame-averaged power is linearly reported the maximum burst averaged power over 8 time slots. The
calculated method are shown as below:
The duty cycle “x” of different time slots as below:
1 TX slot is 1/8, 2 TX slots is 2/8, 3 TX slots is 3/8 and 4 TX slots is 4/8
Based on the calculation formula:
Frame-averaged power = Burst averaged power + 10 1og (x)
So,
Frame-averaged power (1 TX slot) = Burst averaged power (1 TX slot) – 9.03
Frame-averaged power (2 TX slots) = Burst averaged power (2 TX slots) – 6.02
Frame-averaged power (3 TX slots) = Burst averaged power (3 TX slots) – 4.26
Frame-averaged power (4 TX slots) = Burst averaged power (4 TX slots) – 3.01
CS1 coding scheme was used in GPRS conducted power measurements and SAR testing, MCS5 coding
scheme was used in EGPRS conducted power measurements and SAR testing (if necessary).Frameaveraged power (4 TX slots) = Burst averaged power (4 TX slots) – 3.01
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
For Head SAR testing, GSM Voice mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GSM 1900 Voice mode.
For Body worn SAR testing, GSM Voice mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GSM Voice 1900
mode.
For Hotspot mode SAR testing, GPRS mode should be evaluated, therefore the EUT was set in GPRS 4 TX slots
mode due to the highest frame-averaged power.
Per KDB447498 D01v06, the maximum output power channel is used for SAR testing and for further SAR test
reduction.
The EUT do not support DTM and VoIP function.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 31 of 121
Report No: CCISE181115001
13.2 WCDMA Conducted Power
The following tests were conducted according to the test requirements outlines in 3GPP TS 34.121 specification.
A summary of these settings are illustrated below:
HSDPA Setup Configuration:
a. The EUT was connected to Base Station Rohde & Schwarz CMU200 referred to the Setup
Configuration.
b. The RF path losses were compensated into the measurements.
c. A call was established between EUT and Base Station with following setting:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
Set Gain Factors (βc and βd) and parameters were set according to each
Specific sub-test in the following table, C10.1.4, quoted from the TS 34.121
Set RMC 12.2kbps + HSDPA mode.
Set Cell Power = -86 dBm
Set HS-DSCH Configuration Type to FRC (H-set 1, QPSK)
Select HSDPA Uplink Parameters
Set Delta ACK, Delta NACK and Delta CQI = 8
Set Ack-Nack Repetition Factor to 3
Set CQI Feedback Cycle (k) to 4 ms
Set CQI Repetition Factor to 2
Power Ctrl Mode = All Up bits
d. The transmitted maximum output power was recorded.
HSDPA Sub-test setup configuration
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 32 of 121
Report No: CCISE181115001
HSUPA Setup Configuration:
a. The EUT was connected to Base Station Rohde & Schwarz CMU200referred to the Setup
Configuration.
b. The RF path losses were compensated into the measurements.
c. A call was established between EUT and Base Station with following setting * :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
Call Configs = 5.2B, 5.9B, 5.10B, and 5.13.2B with QPSK
Set the Gain Factors (βc and βd) and parameters (AG Index) were set according to each specific sub-test
inthe following table, C11.1.3, quoted from the TS 34.121
Set Cell Power = -86 dBm
Set Channel Type = 12.2k + HSPA
Set UE Target Power
Power Ctrl Mode= Alternating bits
Set and observe the E-TFCI
Confirm that E-TFCI is equal to the target E-TFCI of 75 for sub-test 1, and other subtest’s E-TFCI
d. The transmitted maximum output power was recorded.
HSUPA Sub-test setup configuration
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 33 of 121
Report No: CCISE181115001
WCDMA Conducted Power:
WCDMA Average power (dBm)
Band
WCDMA Band V
Channel
4132
4183
Frequency (MHz)
826.4
836.6
AMR 12.2 kbps
23.26
23.74
23.81
RMC 12.2 kbps
23.25
HSDPA Sub-test 1
22.35
22.83
HSDPA Sub-test 2
21.85
22.45
HSDPA Sub-test 3
20.31
20.96
HSDPA Sub-test 4
20.32
20.86
HSUPA Sub-test 1
22.21
22.74
HSUPA Sub-test 2
22.25
22.75
HSUPA Sub-test 3
20.34
20.94
HSUPA Sub-test 4
22.32
22.79
HSUPA Sub-test 5
21.34
21.88
4233
846.6
23.27
23.33
22.35
21.81
20.31
20.45
22.15
22.17
20.42
22.33
21.36
WCDMA Average power (dBm)
Band
WCDMA Band II
Channel
9262
9400
Frequency (MHz)
1852.4
1880.0
AMR 12.2 kbps
23.11
23.17
23.31
RMC 12.2 kbps
23.19
HSDPA Sub-test 1
22.19
22.19
HSDPA Sub-test 2
21.87
21.76
HSDPA Sub-test 3
20.37
20.29
HSDPA Sub-test 4
20.17
20.33
HSUPA Sub-test 1
22.12
22.05
HSUPA Sub-test 2
22.08
22.07
HSUPA Sub-test 3
20.21
20.13
HSUPA Sub-test 4
22.20
22.12
HSUPA Sub-test 5
21.17
21.18
9538
1907.6
23.06
23.12
22.08
21.62
20.13
20.17
22.02
22.04
20.14
22.01
21.05
Note:
1.
2.
3.
Applying the subtest setup in Table C.11.1.3 of 3GPP TS 34.121-1
Per KDB 941225 D01, RMC 12.2kbps mode is used to evaluate SAR due the highest output power. If AMR 12.2kbps
power is < 0.25dB higher than RMC 12.2kbps, SAR tests with AMR 12.2kbps can be excluded.
AMR, HSDPA RF power will not be larger than RMC 12.2kbps, detailed information is included in Tune-up Procure
exhibit.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 34 of 121
Report No: CCISE181115001
13.3 WLAN 2.4 GHz Band Conducted Power
Channel
CH 01
CH 06
CH 11
Frequency (MHz)
2412
2437
2462
Channel
CH 03
CH 06
CH 09
Average Power (dBm)
802.11 b
13.89
14.10
13.24
Average Power (dBm)
Frequency (MHz)
2422
2437
2452
802.11 g
12.55
13.15
12.49
802.11n (HT20)
12.61
12.72
12.49
802.11n (HT40)
12.20
11.92
12.46
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per KDB 447498 D01v06, the 1-g SAR test exclusion thresholds for 100 MHz to 6 GHz at test separation distances
≤50 mm are determined by:
[(max. power of channel, including tune-up tolerance, mW)/ (min. test separation distance, mm)] ·[√f(GHz)] ≤ 3.0 for1-g
SAR, where

f(GHz) is the RF channel transmit frequency in GHz

Power and distance are rounded to the nearest mW and mm before calculation

The result is rounded to one decimal place for comparison
exclusion
Frequency
Max. Tune-up
Max. Power
Test distance
Channel
Result
thresholds for
(GHz)
Power (dBm)
(mW)
(mm)
1-g SAR
b/CH 06
2.437
14.5
28.2
8.8
3.0
g/CH 06
2.437
13.5
22.4
7.0
3.0
Base on the result of note1, RF exposure evaluation of 802.11 b mode is required.
Per KDB 248227 D01v02r02, choose the highest output power channel to test SAR and determine further SAR
exclusion.
Per KDB 248227 D01v02r02, In the 2.4 GHz band, separate SAR procedures are applied to DSSS and OFDM
configurations to simplify DSSS test requirements. SAR is not required for the following 2.4 GHz OFDM conditions:
1) When KDB Publication 447498 SAR test exclusion applies to the OFDM configuration.
2) When the highest reported SAR for DSSS is adjusted by the ratio of OFDM to DSSS specified maximum output
power and the adjusted SAR is ≤ 1.2 W/kg.
The output power of all data rate were pre-scan, just the worst case (the lowest data rate) of all mode were shown in
report.
Per KDB 248227 D01V02r02 section 2.2, when the EUT in continuously transmitting mode, the actual duty cycle is
98.2%, so the duty cycle factor is 1.02.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 35 of 121
Report No: CCISE181115001
13.4 Bluetooth Conducted Power
Channel
CH 01
CH 39
CH 78
Average Power (dBm)(Bluetooth)
Frequency (MHz)
GFSK
π/4-DQPSK
3.93
2402
3.53
2441
3.16
2.80
2480
2.27
1.85
8DPSK
3.50
2.80
1.85
Note:
1.
2.
3.
4.
Per KDB 447498 D01v06, the 1-g SAR test exclusion thresholds for 100 MHz to 6 GHz at test separation distances
≤50 mm are determined by:
[(max. power of channel, including tune-up tolerance, mW)/ (min. test separation distance, mm)] ·[√f(GHz)] ≤ 3.0 for1-g
SAR, where

f(GHz) is the RF channel transmit frequency in GHz

Power and distance are rounded to the nearest mW and mm before calculation

The result is rounded to one decimal place for comparison
exclusion
Frequency
Max. tune-up Max. Power Test distance
thresholds
Channel
Result
(GHz)
Power (dBm)
(mW)
(mm)
for 1-g
SAR
CH 01
2.402
2.51
0.78
3.0
The max. tune-up power was provided by manufacturer, base on the result of note 1, RF exposure evaluation is not
required.
The output power of all data rate were pre-scan, just the worst case of all mode were shown in report.
When the minimum test separation distance is < 5 mm, a distance of 5 mm according is applied to determine SAR test
exclusion.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 36 of 121
Report No: CCISE181115001
14 Exposure Positions Consideration
14.1 EUT Antenna Locations
Fig.14.1 EUT Antenna Locations
14.2 Test Positions Consideration
Antennas
2G/3G
WLAN & Bluetooth
Distance of Antennas to EUT edge/surface
Test distance: 10mm
Top
Bottom
Back
Front
Side
Side
<25mm
<25mm
127mm
<25mm
<25mm
<25mm
<25mm
128mm
Antennas
Back
2G/3G
WLAN & Bluetooth
Yes
Yes
Test Positions
Test distance: 10mm
Top
Front
Side
Yes
No
Yes
Yes
Bottom
Side
Yes
No
Right
Side
<25mm
54mm
Left
Side
<25mm
<25mm
Right
Side
Yes
No
Left
Side
Yes
Yes
Note:
1.
2.
3.
Head/Body-worn/Hotspot mode SAR assessments are required.
Referring to KDB 941225 D06v02r01, when the overall device length and width are ≥ 9cm * 5cm, the test distance is
10mm. SAR must be measured for all sides and surfaces with a transmitting antenna located within 25mm from that
surface or edge.
Per KDB 447498 D01v06, for handsets the test separation distance is determined by the smallest distance between the
outer surface of the device and the user, which is 0 mm for head SAR, 10 mm for hotspot SAR, and 10 mm for bodyworn SAR.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 37 of 121
Report No: CCISE181115001
15 SAR Test Results Summary
15.1 Standalone Head SAR Data

GSM Head SAR
Plot
No.
Band/Mode
Test Position
CH.
Freq.
(MHz)
GSM850/Voice
GSM850/Voice
GSM850/Voice
GSM850/Voice
GSM1900/Voice
GSM1900/Voice
GSM1900/Voice
GSM1900/Voice
Right Cheek
Right Tilted
Left Cheek
Left Tilted
Right Cheek
Right Tilted
Left Cheek
Left Tilted
128
128
128
128
810
810
810
810
824.2
824.2
824.2
824.2
1909.8
1909.8
1909.8
1909.8
Ave.
Power
(dBm)
31.71
31.71
31.71
31.71
29.48
29.48
29.48
29.48
Power
Drift
(dB)
-0.07
0.11
-0.13
0.05
0.09
-0.14
-0.03
-0.05
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

Tune-Up
Limit
(dBm)
32.0
32.0
32.0
32.0
29.5
29.5
29.5
29.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.277
0.124
0.245
0.113
0.223
0.106
0.126
0.075
Scaling
Factor
1.069
1.069
1.069
1.069
1.005
1.005
1.005
1.005
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.296
0.133
0.262
0.121
0.224
0.107
0.127
0.075
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
WCDMA Head SAR
Plot
No.
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
Band V/RMC
Band V/RMC
Band V/RMC
Band V/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Right Cheek
Right Tilted
Left Cheek
Left Tilted
Right Cheek
Right Tilted
Left Cheek
Left Tilted
4183
4183
4183
4183
9400
9400
9400
9400
836.6
836.6
836.6
836.6
1880.0
1880.0
1880.0
1880.0
Ave.
Power
(dBm)
23.81
23.81
23.81
23.81
23.31
23.31
23.31
23.31
Power
Drift
(dB)
-0.07
-0.12
-0.05
0.08
-0.11
0.13
0.16
-0.10
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

Tune-Up
Limit
(dBm)
24.0
24.0
24.0
24.0
23.5
23.5
23.5
23.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.297
0.135
0.268
0.121
0.272
0.119
0.152
0.081
Scaling
Factor
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.310
0.141
0.280
0.126
0.284
0.124
0.159
0.085
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
WLAN 2.4 GHz Head SAR
Plot
No.
Band/Mode
Test Position
CH.
Freq.
(MHz)
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
Right Cheek
Right Cheek
Right Cheek
Right Cheek
Right Tilted
Right Cheek
Right Cheek
Left Cheek
Left Tilted
06
01
11
11
06
01
11
06
06
2437
2412
2462
2462
2437
2412
2462
2437
2437
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population
Ave. Power
Power Drift
(dBm) (dB)
14.10
0.01
13.89 -0.01
13.24
0.02
13.24
0.10
14.10 -0.07
13.89
0.16
13.24
0.10
14.10 -0.18
14.10
0.00
Tune-Up
Limit
(dBm)
14.5
14.0
13.5
13.5
14.5
14.0
13.5
14.5
14.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.933
0.810
1.050
1.030
0.728
0.655
0.781
0.628
0.538
Scaling D.C
Factor Factor
1.096
1.026
1.062
1.062
1.096
1.026
1.062
1.096
1.096
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
Reported
SAR1g
(W/kg)
1.043
0.848
1.137
1.116
0.814
0.685
0.846
0.702
0.601
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
Note:
1.
2.
3.
4.
Per KDB 447498 D01v06, for each exposure position, if the highest output power channel Reported SAR ≤0.8W/kg,
other channels SAR testing is not necessary.
Per KDB 865664 D01v01r04, for each frequency band, repeated SAR measurement is required when the measured
SAR is ≥0.8W/kg.
PerKDB248227 D01v02r02, for 802.11b DSSS , when the reported SAR of the highest measured maximum output
power channel for the exposure configuration is ≤ 0.8 W/kg, no further SAR testing is required in that exposure
configuration.
Per KDB248227 D01v02r02, OFDM SAR is not required when the highest reported SAR for DSSS is adjusted by the
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 38 of 121
Report No: CCISE181115001
ratio of OFDM to DSSS specified maximum output power and the adjusted SAR is ≤ 1.2 W/kg.Cuz the maximum output
power specified for OFDM and DSSS are 22.39mW(13.5dBm) and 28.18mW(14.5dBm), the scaled SAR would be
1.137×(22.39/28.18)=0.903W/Kg﹤1.2 W/kg, therefore, SAR is not required for OFDM.
According to KDB 865664 D02v01r02, SAR plot is required for the highest measured SAR in each exposure
configuration, wireless mode and frequency band combination.
5.
15.2 Standalone Body SAR

GSM Body SAR
Plot
No.
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
GSM850/Voice
GSM850/Voice
GSM1900/Voice
GSM1900/Voice
Front
Back
Front
Back
128
128
810
810
824.2
824.2
1909.8
1909.8
Ave.
Power
(dBm)
31.71
31.71
29.48
29.48
Power
Drift
(dB)
0.14
0.02
-0.09
-0.09
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

Tune-Up
Limit
(dBm)
32.0
32.0
29.5
29.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.241
0.296
0.449
0.710
Scaling
Factor
1.069
1.069
1.005
1.005
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.258
0.316
0.451
0.714
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
WCDMA Body SAR
Plot
No.
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
Band V/RMC
Band V/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Front
Back
Front
Back
Back
Back
Back
4183
4183
9400
9400
9400
9262
9538
836.6
836.6
1880.0
1880.0
1880.0
1852.4
1907.6
Ave.
Power
(dBm)
23.81
23.81
23.31
23.31
23.31
23.19
23.12
Power
Drift
(dB)
-0.19
-0.03
-0.05
0.14
0.10
-0.04
0.02
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

Tune-Up
Limit
(dBm)
24.0
24.0
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.312
0.380
0.540
0.969
0.967
0.629
0.763
Scaling
Factor
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.074
1.091
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.326
0.397
0.564
1.013
1.011
0.676
0.832
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
WLAN 2.4 GHz Body SAR
Plot
No.
10
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
Front
Back
06
06
2437
2437
Ave.
Power
(dBm)
14.10
14.10
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population
Power
Drift
(dB)
-0.14
0.08
Tune-Up
Limit
(dBm)
14.5
14.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.172
0.252
Scaling D.C
Factor Factor
1.096
1.096
1.02
1.02
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.192
0.282
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Body-worn SAR testing was performed at 10mm separation, and this distance is determined by the handset
manufacturer that there will be body-worn accessories that users may acquire at the time of equipment certification, to
enable users to purchase aftermarket body-worn accessories with the required minimum separation.
Per KDB 941225 D06v02r01, when the same wireless modes and device transmission configurations are required for
testing body-worn accessories and hotspot mode, it is not necessary to test body-worn accessory SAR for the same
device orientation if the test separation distance for hotspot mode is more conservative than that used for body-worn
accessories.
Body-worn exposure conditions are intended to voice call operations, therefore GSM voice call is selected to be tested.
Per KDB 648474 D04v01r03, when the Reported SAR for a body-worn accessory measured without a headset
connected to the handset is ≤ 1.2 W/kg, SAR testing with a headset connected to the handset is not required.
The WLAN SAR perform the front and back position, due considered the simultaneous SAR for body-worn.
Per KDB 447498 D01v06, for each exposure position, if the highest output channel Reported SAR ≤0.8W/kg, other
channels SAR testing is not necessary.
Per KDB 865664 D01v01r04, for each frequency band, repeated SAR measurement is required when the measured
SAR is ≥0.8W/kg.
According to KDB 865664 D02v01r02, SAR plot is required for the highest measured SAR in each exposure
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 39 of 121
Report No: CCISE181115001
configuration, wireless mode and frequency band combination.
Highlight part of test data means repeated test.
9.
15.3 Body SAR in Hotspot Mode

GSM Body SAR in Hotspot mode
Plot
No.
11
12
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
Front
Back
Back
Back
Back
Left
Right
Bottom
Front
Back
Back
Back
Back
Left
Right
Bottom
Bottom
Bottom
Bottom
128
128
190
251
251
128
128
128
810
810
810
512
661
810
810
810
810
512
661
824.2
824.2
836.6
848.8
848.8
824.2
824.2
824.2
1909.8
1909.8
1909.8
1850.2
1880.0
1909.8
1909.8
1909.8
1909.8
1850.2
1880.0
Ave.
Power
(dBm)
28.91
28.91
28.84
28.80
28.80
28.91
28.91
28.91
26.26
26.26
26.26
24.74
25.95
26.26
26.26
26.26
26.26
24.74
25.95
Power
Drift
(dB)
0.02
-0.11
-0.06
-0.07
-0.02
-0.15
0.11
0.13
-0.00
0.00
0.10
-0.00
-0.01
-0.18
-0.15
-0.12
-0.10
-0.24
-0.19
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

13
10
Scaling
Factor
1.021
1.021
1.038
1.047
1.047
1.021
1.021
1.021
1.057
1.057
1.057
1.5
1.135
1.057
1.057
1.057
1.057
1.5
1.135
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.794
0.927
1.183
1.256
1.256
0.358
0.116
0.201
0.733
1.078
1.068
0.671
1.014
0.689
0.335
1.052
1.049
0.689
1.00
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
Band V/RMC
Band V/RMC
Band V/RMC
Band V/RMC
Band V/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Band II/RMC
Front
Back
Left
Right
Bottom
Front
Back
Back
Back
Back
Left
Right
Bottom
Bottom
Bottom
Bottom
4183
4183
4183
4183
4183
9400
9400
9400
9262
9538
9400
9400
9400
9400
9262
9538
836.6
836.6
836.6
836.6
836.6
1880.0
1880.0
1880.0
1852.4
1907.6
1880.0
1880.0
1880.0
1880.0
1852.4
1907.6
Ave.
Power
(dBm)
23.81
23.81
23.81
23.81
23.81
23.31
23.31
23.31
23.19
23.12
23.31
23.31
23.31
23.31
23.19
23.12
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population
Plot
No.
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.778
0.908
1.140
1.200
1.200
0.351
0.114
0.197
0.693
1.020
1.010
0.447
0.893
0.652
0.317
0.995
0.992
0.459
0.881
WCDMA Body SAR in Hotspot mode
Plot
No.

Tune-Up
Limit
(dBm)
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
Power
Drift
(dB)
-0.19
-0.03
0.15
-0.11
0.18
-0.05
0.14
0.10
-0.04
0.02
-0.16
-0.20
-0.13
-0.13
-0.12
-0.10
Tune-Up
Limit
(dBm)
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.312
0.380
0.206
0.098
0.123
0.540
0.969
0.967
0.629
0.763
0.615
0.382
1.000
0.998
0.675
0.782
Scaling
Factor
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.045
1.074
1.091
1.045
1.045
1.045
1.045
1.074
1.091
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.326
0.397
0.215
0.102
0.129
0.564
1.013
1.011
0.676
0.832
0.643
0.399
1.045
1.043
0.725
0.853
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
WLAN 2.4GHz Body SAR in Hotspot mode
Band/Mode
Test
Position
CH.
Freq.
(MHz)
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
Front
Back
06
06
2437
2437
Ave.
Power
(dBm)
14.10
14.10
Power
Drift
(dB)
-0.14
0.08
TuneUp Limit
(dBm)
14.5
14.5
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.172
0.252
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Scaling
Factor
D.C
Factor
1.096
1.096
1.02
1.02
Reporte
d SAR1g
(W/kg)
0.192
0.282
Project No.: CCISE1811150
Page 40 of 121
Report No: CCISE181115001
2.4GHz/802.11b
2.4GHz/802.11b
Left
Top
06
06
2437
2437
14.10
14.10
0.12
0.09
14.5
14.5
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population

1.096
1.096
1.02
1.02
0.120
0.063
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
GSM Body SAR mode With Headset
Plot
No.
14
0.107
0.056
Band/Mode
Test Position
CH.
Freq.
(MHz)
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
GPRS850/4 slots
Back
Back
Back
Back
128
190
251
251
824.2
836.6
848.8
848.8
Ave.
Power
(dBm)
28.91
28.84
28.80
28.80
Power
Drift
(dB)
-0.12
-0.10
-0.13
-0.07
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population
Tune-Up
Limit
(dBm)
29.0
29.0
29.0
29.0
Meas.
SAR1g
(W/kg)
0.742
0.805
0.817
0.814
Scaling
Factor
1.021
1.038
1.047
1.047
Reported
SAR1g
(W/kg)
0.758
0.836
0.855
0.852
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Per KDB 447498 D01v06, for each exposure position, if the highest output channel Reported SAR ≤0.8W/kg, other
channels SAR testing is not necessary.
Additional WLAN SAR testing was performed for simultaneous transmission analysis.
For Hotspot SAR testing, per KDB 941225 D06v02r01, for EUT dimension ≥ 9cm*5cm, the test distance is 10mm. SAR
must be measured for all surfaces and sides with a transmitting antenna located within 2.5cm from that surface or edge.
Per KDB 941225 D01v03r01, RMC 12.2kbps setting is used to evaluate SAR. If HSDPA output power is <0.25dB
higher than RMC 12.2kbps, or Reported SAR with RMC 12.2kbps setting is ≤ 1.2W/kg, HSDPA SAR evaluation can be
excluded.
Per KDB 865664 D01v01r04, for each frequency band, repeated SAR measurement is required when the measured
SAR is ≥0.8W/kg.
According to KDB 865664 D02v01r02, SAR plot is required for the highest measured SAR in each exposure
configuration, wireless mode and frequency band combination.
Highlight part of test data means repeated test.
15.4 Repeated SAR measurement
Band/ Mode
Test Position
CH.
Freq.
(MHz)
Original
2.4GHz/802.11b
Band II/RMC
GPRS850/4 slots
GPRS1900/4 slots
GPRS1900/4 slots
Band II/RMC
GPRS850/4 slots
With Headset
Right Cheek
Back
Back
Back
Bottom
Bottom
11
9400
251
810
810
9400
2462
1880.0
848.8
1909.8
1909.8
1880.0
1.05
0.969
1.20
1.02
0.995
1.00
Measured SAR (W/kg)
st
nd
1 Repeated
2 Repeated
Value
Ratio
Value
Ratio
1.03
1.02
0.967
1.20
1.01
1.01
0.992
0.998
Back
251
848.8
0.817
0.814
ANSI / IEEE C95.1 – SAFETY LIMIT
Spatial Peak
Uncontrolled Exposure/General Population
1.6 W/kg (mW/g)
Averaged over 1g
Note:
1. Per KDB 865664 D01v01r04, for each frequency band, repeated SAR measurement is required only when the
measured SAR is ≥0.8W/kg
2. Per KDB 865664 D01v01r04, if the ratio of original and repeated is ≤ 1.2and the measured SAR <1.45W/kg, only one
repeated measurement is required.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 41 of 121
Report No: CCISE181115001
15.5 Multi-Band Simultaneous Transmission Considerations
 Simultaneous Transmission Capabilities
According to FCC KDB Publication 447498 D01v06, transmitters are considered to be transmitting
simultaneously when there is overlapping transmission, with the exception of transmissions during network
hand-offs with maximum hand-off duration less than 30 seconds. Possible transmission paths for the EUT are
shown in below Figure and are color-coded to indicate communication modes which share the same path.
Modes which share the same transmission path cannot transmit simultaneously with one another.
Path 1
Path 2
GSM/WCDMA
Bluetooth/WLAN
Fig.15.1 Simultaneous Transmission Paths
 Simultaneous Transmission Procedures
This device contains transmitters that may operate simultaneously. Therefore simultaneous transmission
analysis is required. Per FCC KDB 447498 D01v06, simultaneous transmission SAR test exclusion may be
applied when the sum of the 1-g SAR for all the simultaneous transmitting antennas in a specific a physical test
configuration is ≤1.6 W/kg. When standalone SAR is not required to be measured, per FCC KDB 447498
D01v06 4.3.2), the following equation must be used to estimate the standalone 1g SAR for simultaneous
transmission assessment involving that transmitter.
Estimated SAR =
Mode
Bluetooth
Max. tune-up
Power (dBm)
4.0
f (GHz) Max. power of channel, mW

7.5
Min.Separation Distance, mm
Exposure Position
Test Distance (mm)
Estimated SAR (W/kg)
Head
0.104
Body
10
0.052
Note:
1.
When the minimum test separation distance is < 5 mm, a distance of 5 mm according is applied to determine estimated
SAR.

Multi-Band simultaneous Transmission Consideration
Position
Simultaneous
Transmission
Consideration
Head
Body
Hotspot
Applicable Combination
WWAN (Voice) + WLAN 2.4 GHz
WWAN (Voice) + Bluetooth
WWAN (Voice) + WLAN 2.4 GHz
WWAN (Voice) + Bluetooth
WWAN (Data) + WLAN 2.4 GHz
Note:
1.
2.
3.
4.
WLAN 2.4GHz Band and Bluetooth share the same antenna, and cannot transmit simultaneously.
GSM/WCDMA shares the same antenna, and cannot transmit simultaneously.
The Report SAR summation is calculated based on the same configuration and test position.
Per KDB 447498 D01v06, simultaneous transmission SAR is compliant if,
i.
Scalar SAR summation < 1.6W/kg.
1.5
ii.
SPLSR = (SAR1+ SAR2) / (min. separation distance, mm), and the peak separation distance is determined
from the square root of [(x1-x2) + (y1-y2) + (z1-z2) ], where (x1, y1, z1) and (x2, y2, z2) are the coordinates of the
extrapolated peak SAR locations in the zoom scan If SPLSR ≤ 0.04, simultaneously transmission SAR
measurement is not necessary
iii.
Simultaneously transmission SAR measurement, and the Reported multi-band SAR < 1.6W/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 42 of 121
Report No: CCISE181115001
15.6 SAR Simultaneous Transmission Analysis

Head Simultaneous Transmission
WWAN
Mode
GSM850
WWAN
Mode
GSM
1900
WWAN
Mode
WCDMA
Band V
WWAN
Mode
WCDMA
Band II
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
1.433
Right Cheek
0.296
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.104
0.979
Right Tilted
0.133
0.104
0.237
0.366
0.225
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
Right Cheek
0.296
1.137
Right Tilted
0.133
0.846
Left Cheek
WWAN
Mode
GSM850
0.262
0.702
0.964
Left Cheek
0.262
0.104
Left Tilted
0.121
0.601
0.722
Left Tilted
0.121
0.104
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
Right Cheek
0.224
1.137
1.361
Right Cheek
0.224
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.104
Right Tilted
0.953
Right Tilted
0.107
0.846
Left Cheek
0.127
0.702
0.829
Left Tilted
0.075
0.601
0.676
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
Right Cheek
0.310
1.137
Right Tilted
0.400
ƩSAR
(W/kg)
0.328
0.107
0.104
0.211
Left Cheek
0.127
0.104
0.231
Left Tilted
0.075
0.104
0.179
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
1.447
Right Cheek
0.310
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.104
0.987
Right Tilted
0.245
0.141
0.846
Left Cheek
0.280
0.702
0.982
Left Tilted
0.126
0.601
0.727
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
Right Cheek
0.284
1.137
Right Tilted
WWAN
Mode
ƩSAR
(W/kg)
GSM
1900
WWAN
Mode
ƩSAR
(W/kg)
0.414
0.141
0.104
Left Cheek
0.280
0.104
0.384
Left Tilted
0.126
0.104
0.230
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
1.421
Right Cheek
0.284
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.104
0.970
Right Tilted
0.228
0.124
0.846
Left Cheek
0.159
0.702
0.861
Left Tilted
0.085
0.601
0.686
WCDMA
Band V
WWAN
Mode
WCDMA
Band II
ƩSAR
(W/kg)
0.388
0.124
0.104
Left Cheek
0.159
0.104
0.263
Left Tilted
0.085
0.104
0.189
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 43 of 121
Report No: CCISE181115001

Body worn Simultaneous Transmission
WWAN
Mode
GSM850
WWAN
Mode
GSM
1900
WWAN
Mode
WCDMA
Band V
WWAN
Mode
WCDMA
Band II
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
Front
0.258
0.192
0.450
WWAN
Mode
GSM850
Back
0.316
0.282
0.598
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
WWAN
Mode
Front
0.451
0.192
0.643
Back
0.714
0.282
0.996
GSM
1900
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
WWAN
Mode
Front
0.326
0.192
0.518
Back
0.397
0.282
0.679
WCDMA
Band V
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
ƩSAR
(W/kg)
WWAN
Mode
Front
0.564
0.192
0.756
Back
1.013
0.282
1.295
WCDMA
Band II
0.258
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.052
Back
0.316
0.052
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
Front
0.451
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.052
Back
0.714
0.052
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
Front
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
Front
0.326
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.052
Back
0.397
0.052
Position
WWAN
SAR1g
(W/kg)
Front
0.564
Bluetooth
Estimated
SAR1g
(W/kg)
0.052
Back
1.013
0.052
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
ƩSAR
(W/kg)
0.310
0.368
ƩSAR
(W/kg)
0.503
0.766
ƩSAR
(W/kg)
0.378
0.449
ƩSAR
(W/kg)
0.616
1.065
Project No.: CCISE1811150
Page 44 of 121
Report No: CCISE181115001

Hotspot mode Simultaneous Transmission
WWAN
Mode
GSM850
WWAN
Mode
WCDMA
Band V

WLAN
SAR1g
(W/kg)
0.192
ƩSAR
(W/kg)
Front
WWAN
SAR1g
(W/kg)
0.794
WLAN
SAR1g
(W/kg)
0.192
ƩSAR
(W/kg)
Front
WWAN
SAR1g
(W/kg)
0.733
0.986
Back
1.256
0.282
1.538
Back
1.078
0.282
Left
0.358
0.120
1.360
0.478
Left
0.689
0.120
Right
0.116
0.809
Right
0.335
0.116
Top
0.063
0.335
0.063
Top
0.063
Bottom
0.201
0.063
0.201
Bottom
1.052
1.052
WLAN
SAR1g
(W/kg)
0.192
ƩSAR
(W/kg)
WLAN
SAR1g
(W/kg)
0.192
ƩSAR
(W/kg)
Front
WWAN
SAR1g
(W/kg)
0.326
Back
0.397
0.282
Left
0.215
0.120
Right
0.102
0.102
Top
0.063
Bottom
0.129
Position
Position
WWAN
Mode
GSM
1900
Position
0.925
0.518
Front
WWAN
SAR1g
(W/kg)
0.564
0.679
Back
1.013
0.282
1.295
0.335
Left
0.643
0.120
0.763
Right
0.399
0.399
0.063
Top
0.063
0.063
0.129
Bottom
1.045
1.045
WWAN
Mode
WCDMA
Band II
Position
0.756
Simultaneous Transmission Conclusion
The above numerical summed SAR results for all the case simultaneous transmission conditions were
below the SAR limit. Therefore, the above analysis is sufficient to determine that simultaneous transmission
cases will not exceed the SAR limit and therefore no measured volumetric simultaneous SAR summation is
required per FCC KDB Publication 447498 D01v06.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 45 of 121
Report No: CCISE181115001
15.7 DUT holder perturbation uncertainty evaluation
1.
According to TCB workshop, Oct 2016:
When the highest reported SAR of an antenna is > 1.2 W/kg, holder perturbation verification is required for
each antenna, using the highest SAR configuration among all applicable frequency bands.
2. When the highest reported SAR of an antenna is > 1.2 W/kg, holder perturbation verification is required for
each antenna, using the highest SAR configuration among all applicable frequency bands.
3. According to IEEE 1528-2013 section E.4.1, When it is unknown if a device holder perturbs the fields of a
test device, the SAR uncertainty shall be assessed with a flat phantom (see Clause 5) by comparing the
SAR with and without the device holder according to the following tests:
a) With device holder: 1 g or 10 g peak spatial-average SAR is measured with the handset fixed in the holder
in a manner similar to the way it was held when tested for the head SAR position. The handset horizontal
and vertical centerlines (see Clause 6) are aligned parallel to the bottom of the flat phantom and the device
is in direct contact with the phantom. The test shall be performed with the antenna position and device
operational configuration corresponding to that where the highest head SAR was previously measured for
each frequency band.
b) Without device holder: 1 g or 10 g peak spatial-average SAR is measured with the handset placed on a lowloss foam block or support in the position identical to that tested with the device holder. The relative permittivity
and loss tangent of the foam material shall be less than 1.2 and 10–5, respectively.
Test result:
Plot
Band/
Mode
GPRS 850
4Slots
GPRS 850
4Slots
Test Position
CH.
Freq.
(MHz)
Test
configuration
Measured SAR
(W/kg)
Averaged over 1g
Body Back
251
848.8
With device holder
2.83
Body Back
251
848.8
Without device
holder
2.87
Note:
1. The plots of test result please check Appendix F(page 70).
The following equation is used to computed the SAR tolerance,
Therefore, the SAR tolerance=100×[(2.83-2.87)/2.87]= -1.39%.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 46 of 121
Report No: CCISE181115001
15.8 Measurement Uncertainty
The component of uncertainly may generally be categorized according to the methods used to evaluate them.
The evaluation of uncertainly by the statistical analysis of a series of observations is termed a Type A evaluation
of uncertainty. The evaluation of uncertainty by means other than the statistical analysis of a series of
observation is termed a Type B evaluation of uncertainty. Each component of uncertainty, however evaluated, is
represented by an estimated standard deviation, termed standard uncertainty, which is determined by the
positive square root of the estimated variance.
A Type A evaluation of standard uncertainty may be based on any valid statistical method for treating data. This
includes calculating the standard deviation of the mean of a series of independent observations; using the
method of least squares to fit a curve to the data in order to estimate the parameter of the curve and their
standard deviations; or carrying out an analysis of variance in order to identify and quantify random effects in
certain kinds of measurement.
A Type B evaluation of standard uncertainty is typically based on scientific judgment using all of the relevant
information available. These may include previous measurement data, experience, and knowledge of the
behavior and properties of relevant materials and instruments, manufacture’s specification, data provided in
calibration reports and uncertainties assigned to reference data taken from handbooks. Broadly speaking, the
uncertainty is either obtained from an outdoor source or obtained from an assumed distribution, such as the
normal distribution, rectangular or triangular distributions indicated in below Table.
Uncertainty Distributions
Normal
Multi-plying Factor
1/k(b)
Rectangular
Triangular
U-Shape
1/ 3
1/ 6
1/ 2
Standard Uncertainty for Assumed Distribution
The combined standard uncertainty of the measurement result represents the estimated standard deviation of
the result. It is obtained by combining the individual standard uncertainties of both Type A and Type B
evaluation using the usual “root-sum-squares” (RSS) methods of combining standard deviations by taking the
positive square root of the estimated variances.
Expanded uncertainty is a measure of uncertainty that defines an interval about the measurement result within
which the measured value is confidently believed to lie. It is obtained by multiplying the combined standard
uncertainty by a coverage factor. Typically, the coverage factor ranges from 2 to 3. Using a coverage factor
allows the true value of a measured quantity to be specified with a defined probability within the specified
uncertainty range. For purpose of this document, a coverage factor two is used, which corresponds to
confidence interval of about 95 %. The DASY uncertainty Budget is shown in the following tables.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 47 of 121
Report No: CCISE181115001
Section
Uncert.
Value
Prob.
Dist.
Div.
(Ci)
(1 g)
(Ci)
(10 g)
Std. Unc.
(1 g)
Std. Unc.
(10 g)
Vi
Probe Calibration
E.2.1
±7.4%
±7.4%
±7.4%
∞
Axial Isotropy
E.2.2
±1.2%
0.7
0.7
±0.49%
±0.49%
∞
Hemispherical Isotropy
E.2.2
±3.2%
0.7
0.7
±1.29%
±1.29%
∞
Boundary Effects
E.2.3
±1.0%
±0.58%
±0.58%
∞
Linearity
E.2.4
±0.9%
±0.52%
±0.52%
∞
System Detection Limits
E.2.5
±0.25%
±0.14%
±0.14%
∞
Readout Electronics
E.2.6
±0.3%
±0.3%
±0.3%
∞
Response Time
E.2.7
±0.8%
±0.46%
±0.46%
∞
Integration Time
E.2.8
±2.6%
±1.5%
±1.5%
∞
RF Ambient Noise
E.6.1
±3.0%
±1.73%
±1.73%
∞
RF Ambient Reflections
E.6.1
±3.0%
±1.73%
±1.73%
∞
E.6.2
±0.4%
±0.23%
±0.23%
∞
E.6.3
±2.9%
±1.67%
±1.67%
∞
E.5
±1.0%
±0.58%
±0.58%
∞
Device Positioning
E.4.2
±4.6%
±4.6%
±4.6%
M-1
Device Holder
E.4.1
±5.2%
-1.39%
-1.39%
∞
Power Drift
6.6.2
±5.0%
±2.89%
±2.89%
∞
E.3.1
±4.0%
±2.31%
±2.31%
∞
0.78
0.71
±2.74%
±2.49%
0.23
0.26
±0.78%
±0.88%
0.78
0.71
±0.72%
±0.66%
∞
0.23
0.26
±0.12%
±0.14%
∞
±11.61%
±11.55%
Uncertainty Component
Measurement System
Probe positioner mechanical
tolerances
Probe positioning tolerance
with respect to the phantom
shell surface
Interpolation, extrapolation,
and integration algorithm
For max. SAR Evaluation.
Test Sample Related
Phantom and Setup
Phantom Uncertainty
Liquid conductivity
E.3.3
±3.51%
(measured value)
Liquid dielectric constant
E.3.3
±3.4%
(measured value)
Liquid Conductivity E.3.4
±1.6%
Temperature Uncertainty
Liquid Dielectric Constant E.3.4
±0.9%
Temperature Uncertainty
Combined Standard Uncertainty (RSS)
±23.23%
±23.10%
Expanded Uncertainty (95% Confidence Level, k = 2)
Uncertainty Budget for frequency range 300 MHz to 3 GHz according to IEEE1528-2013
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 48 of 121
Report No: CCISE181115001
15.9 Measurement Conclusion
The SAR evaluation indicates that the EUT complies with the RF radiation exposure limits of the FCC and
Industry Canada, with respect to all parameters subject to this test. These measurements were taken to
simulate the RF effects of RF exposure under worst-case conditions. Precise laboratory measures were taken
to assure repeatability of the tests. The results and statements relate only to the item(s) tested. Please note that
the absorption and distribution of electromagnetic energy in the body are very complex phenomena that depend
on the mass, shape, and size of the body, the orientation of the body with respect to the field vectors, and the
electrical properties of both the body and the environment. Other variables that may play a substantial role in
possible biological effects are those that characterize the environment (e.g. ambient temperature, air velocity,
relative humidity, and body insulation) and those that characterize the individual (e.g. age, gender, activity level,
debilitation, or disease). Because various factors may interact with one another to vary the specific biological
outcome of an exposure to electromagnetic fields, any protection guide should consider maximal amplification of
biological effects as a result of field-body interactions, environmental conditions, and physiological variables.
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 49 of 121
Report No: CCISE181115001
16 Reference
[1]. FCC 47 CFR Part 2 “Frequency Allocations and Radio Treaty Matters; General Rules and Regulations”
[2]. ANSI/IEEE Std. C95.1-2005, “IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz”, September 1992
[3]. IEEE Std. 1528-2013, “Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific
Absorption Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications Devices: Measurement
Techniques”, September2013
[4]. SPEAG DASY52 System Handbook
[5]. FCC KDB 248227 D01 v02r02, “SAR GUIDANCE FOR IEEE 802.11 (Wi-Fi) TRANSMITTERS”, October
2015
[6]. FCC KDB 447498 D01 v06, “RF EXPOSURE PROCEDURES AND EQUIPMENT AUTHORIZATION
POLICIES FOR MOBILE AND PORTABLE DEVICES”, October 2015
[7]. FCC KDB 648474 D04 v01r03, “SAR EVALUATION CONSIDERATIONS FOR WIRELESS HANDSETS”,
October 2015
[8]. FCC KDB 941225 D01 v03r01, “3G SAR MEAUREMENT PROCEDURES”, October 2015
[9]. FCC KDB 941225 D03 v01, “Recommended SAR Test Reduction Procedures for GSM / GPRS /EDGE”,
December 2008
[10]. FCC KDB 941225 D06 v02r01, "SAR EVALUATION PROCEDURES FOR PORTABLE DEVICES WITH
WIRELESS ROUTER CAPABILITIES", October 2015
[11]. FCC KDB 865664 D01 v01r04, “SAR MEASUREMENT REQUIREMENTS FOR 100 MHz TO 6 GHz”,
August2015
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 50 of 121
Report No: CCISE181115001
Appendix A: Plots of SAR System Check
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 51 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 12.29.2018 07:55:46
DUT: Dipole 835 MHz; Type: D835V2; Serial: SN:4d154
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 835 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 835 MHz; σ = 0.918 S/m; εr = 41.588; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.66, 9.66, 9.66); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 835 MHz Head Tissue/d=15mm,
Pin=80 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (41x131x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.977 W/kg
System Performance Check at Frequency 835 MHz Head Tissue/d=15mm,
Pin=80 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 32.37 V/m; Power Drift = 0.06 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.09 W/kg
SAR(1 g) = 0.781 W/kg; SAR(10 g) = 0.492 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.946 W/kg
0 dB = 0.946 W/kg = -0.24 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 52 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.06.2019 08:16:08
DUT: Dipole 1900 MHz; Type: D1900V2; Serial: 5d175
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 1900 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 1900 MHz; σ = 1.428 S/m; εr = 39.315; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(8.03, 8.03, 8.03); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 1900MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (41x51x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 2.59 W/kg
System Performance Check at Frequency 1900MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 41.98V/m; Power Drift = -0.06 dB
Peak SAR (extrapolated) = 3.31 W/kg
SAR(1 g) = 1.62 W/kg; SAR(10 g) = 0.823 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 2.42 W/kg
0 dB = 2.42 W/kg = 3.84 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 53 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.02.2019 08:04:52
DUT: Dipole 2450 MHz; Type: D2450V2; Serial: SN:910
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 2450 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 1.831 S/m; εr = 39.459; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.51, 7.51, 7.51); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 2450MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (51x61x1): Interpolated grid:
dx=1.200 mm, dy=1.200 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 3.59 W/kg
System Performance Check at Frequency 2450MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (7x7x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 40.18 V/m; Power Drift = 0.04 dB
Peak SAR (extrapolated) = 4.48 W/kg
SAR(1 g) = 2.14 W/kg; SAR(10 g) = 0.980 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 3.42 W/kg
0 dB = 3.42 W/kg = 5.34 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 54 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 02.25.2019 14:10:37
DUT: Dipole 2450 MHz; Type: D2450V2; Serial: SN:910
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 2450 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 1.821 S/m; εr = 40.016; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.51, 7.51, 7.51); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 2450MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (51x61x1): Interpolated grid:
dx=1.200 mm, dy=1.200 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 3.38 W/kg
System Performance Check at Frequency 2450MHz Head Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (7x7x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 39.86 V/m; Power Drift = -0.12 dB
Peak SAR (extrapolated) = 4.32 W/kg
SAR(1 g) = 2.11 W/kg; SAR(10 g) = 0.956 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 3.22 W/kg
0 dB = 3.22 W/kg = 5.08 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 55 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 07:57:06
DUT: Dipole 835 MHz ; Type: D835V2; Serial: SN:4d154
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 835 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used (interpolated): f = 835 MHz; σ = 0.968 S/m; εr = 54.761; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 835 MHz Body Tissue/d=15mm,
Pin=80 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (41x131x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.01 W/kg
System Performance Check at Frequency 835 MHz Body Tissue/d=15mm,
Pin=80 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 32.31 V/m; Power Drift = -0.03 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.18 W/kg
SAR(1 g) = 0.795 W/kg; SAR(10 g) = 0.506 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.985 W/kg
0 dB = 0.985 W/kg = -0.09 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 56 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.08.2019 08:05:12
DUT: Dipole 1900 MHz; Type: D1900V2; Serial: 5d175
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 1900 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 1900 MHz; σ = 1.547 S/m; εr = 51.904; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.72, 7.72, 7.72); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 1900MHz Body Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (41x51x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 2.61 W/kg
System Performance Check at Frequency 1900MHz Body Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 41.60 V/m; Power Drift = -0.03 dB
Peak SAR (extrapolated) = 2.86 W/kg
SAR(1 g) = 1.64 W/kg; SAR(10 g) = 0.836 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 2.41 W/kg
0 dB = 2.41 W/kg = 3.82 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 57 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 12.28.2018 08:04:29
DUT: Dipole 2450 MHz; Type: D2450V2; Serial: SN:910
Communication System: UID 0, CW (0); Frequency: 2450 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 1.965 S/m; εr = 52.518; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.49, 7.49, 7.49); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
System Performance Check at Frequency 2450MHz Body Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Zoom Scan (7x7x7) (7x7x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 38.58 V/m; Power Drift = -0.08 dB
Peak SAR (extrapolated) = 4.37 W/kg
SAR(1 g) = 2.15 W/kg; SAR(10 g) = 0.989 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 3.32 W/kg
System Performance Check at Frequency 2450MHz Body Tissue/d=10mm,
Pin=40 mW, dist=2.0mm (EX-Probe)/Area Scan (51x61x1): Interpolated grid:
dx=1.200 mm, dy=1.200 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 3.51 W/kg
0 dB = 3.51 W/kg = 5.48 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 58 of 121
Report No: CCISE181115001
Appendix B: Plots of SAR Test Data
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 59 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 12.29.2018 13:33:28
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GSM (0); Frequency: 824.2 MHz; Duty Cycle: 1:8.30042
Medium parameters used: f = 825 MHz; σ = 0.905 S/m; εr = 41.702; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Right Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.66, 9.66, 9.66); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GSM 850 Right Cheek/Low Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.337 W/kg
GSM 850 Right Cheek/Low Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement
grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 7.007 V/m; Power Drift = -0.07 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.365 W/kg
SAR(1 g) = 0.277 W/kg; SAR(10 g) = 0.204 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.333 W/kg
0 dB = 0.333 W/kg = -4.78 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 60 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.06.2019 17:26:45
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GSM (0); Frequency: 1909.8 MHz; Duty Cycle: 1:8.30042
Medium parameters used: f = 1910 MHz; σ = 1.434 S/m; εr = 39.294; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Right Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(8.03, 8.03, 8.03); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GSM 1900 Right Cheek/High Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement
grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 3.308 V/m; Power Drift = 0.09 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.374 W/kg
SAR(1 g) = 0.223 W/kg; SAR(10 g) = 0.128 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.312 W/kg
GSM 1900 Right Cheek/High Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.326 W/kg
0 dB = 0.326 W/kg = -4.87 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 61 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 12.29.2018 14:57:46
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, UMTS-FDD(WCDMA) (0); Frequency: 836.6 MHz; Duty
Cycle: 1:1
Medium parameters used (interpolated): f = 836.6 MHz; σ = 0.920 S/m; εr = 41.542; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Right Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.66, 9.66, 9.66); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WCDMA 850 Right Cheek/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated
grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.357 W/kg
WCDMA 850 Right Cheek/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 8.736 V/m; Power Drift = -0.07 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.391 W/kg
SAR(1 g) = 0.297 W/kg; SAR(10 g) = 0.220 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.357 W/kg
0 dB = 0.357 W/kg = -4.47 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 62 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.06.2019 18:48:59
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, UMTS-FDD(WCDMA) (0); Frequency: 1880 MHz; Duty
Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 1880 MHz; σ = 1.416 S/m; εr = 39.507; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Right Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(8.03, 8.03, 8.03); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WCDMA 1900 Right Cheek/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 3.786 V/m; Power Drift = -0.11 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.454 W/kg
SAR(1 g) = 0.272 W/kg; SAR(10 g) = 0.156 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.383 W/kg
WCDMA 1900 Right Cheek/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated
grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.381 W/kg
0 dB = 0.381 W/kg = -4.19 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 63 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.02.2019 19:41:22
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps) (0);
Frequency: 2437 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used (interpolated): f = 2437 MHz; σ = 1.814 S/m; εr = 39.228; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Right Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.51, 7.51, 7.51); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: SAM 5.0; Type: QD000P40CD; Serial: TP:1765
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WIFI Right Cheek/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.200 mm, dy=1.200 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.65 W/kg
WIFI Right Cheek/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement
grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 14.78 V/m; Power Drift = 0.02 dB
Peak SAR (extrapolated) = 2.37 W/kg
SAR(1 g) = 1.05 W/kg; SAR(10 g) = 0.482 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.76 W/kg
0 dB = 1.76 W/kg = 2.46 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 64 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 11:55:31
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GSM (0); Frequency: 824.2 MHz; Duty Cycle: 1:8.30042
Medium parameters used: f = 825 MHz; σ = 0.956 S/m; εr = 54.902; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GSM 850 Body Back/Low Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement
grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 19.36 V/m; Power Drift = 0.02 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.392 W/kg
SAR(1 g) = 0.296 W/kg; SAR(10 g) = 0.225 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.359 W/kg
GSM 850 Body Back/Low Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.357 W/kg
0 dB = 0.357 W/kg = -4.47 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 65 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.08.2019 08:46:16
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GSM (0); Frequency: 1909.8 MHz; Duty Cycle: 1:8.30042
Medium parameters used: f = 1910 MHz; σ = 1.551 S/m; εr = 51.946; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.72, 7.72, 7.72); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GSM 1900 Body Back/High Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.13 W/kg
GSM 1900 Body Back/High Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement
grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 16.14 V/m; Power Drift = -0.09 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.27 W/kg
SAR(1 g) = 0.710 W/kg; SAR(10 g) = 0.373 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.997 W/kg
0 dB = 0.997 W/kg = -0.01 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 66 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 09:45:00
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, UMTS-FDD(WCDMA) (0); Frequency: 836.6 MHz; Duty
Cycle: 1:1
Medium parameters used (interpolated): f = 836.6 MHz; σ = 0.971 S/m; εr = 54.756; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WCDMA 850 Body Back/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 21.98 V/m; Power Drift = -0.03 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.506 W/kg
SAR(1 g) = 0.380 W/kg; SAR(10 g) = 0.286 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.462 W/kg
WCDMA 850 Body Back/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.464 W/kg
0 dB = 0.464 W/kg = -3.33 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 67 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.08.2019 10:52:10
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, UMTS-FDD(WCDMA) (0); Frequency: 1880 MHz; Duty
Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 1880 MHz; σ = 1.535 S/m; εr = 52.146; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.72, 7.72, 7.72); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WCDMA 1900 Body Back/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated
grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.54 W/kg
WCDMA 1900 Body Back/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 20.14 V/m; Power Drift = 0.14 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.72 W/kg
SAR(1 g) = 0.969 W/kg; SAR(10 g) = 0.517 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.38 W/kg
0 dB = 1.38 W/kg = 1.40 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 68 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 12.28.2018 09:18:53
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps) (0);
Frequency: 2437 MHz; Duty Cycle: 1:1
Medium parameters used (interpolated): f = 2437 MHz; σ = 1.959 S/m; εr = 52.687; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.49, 7.49, 7.49); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WIFI Body Back/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0: Measurement grid:
dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 9.317 V/m; Power Drift = 0.08 dB
Peak SAR (extrapolated) = 0.471 W/kg
SAR(1 g) = 0.252 W/kg; SAR(10 g) = 0.132 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 0.387 W/kg
WIFI Body Back/Middle Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated grid:
dx=1.200 mm, dy=1.200 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 0.409 W/kg
0 dB = 0.409 W/kg = -3.88 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 69 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 14:03:55
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GPRS(4 Slots) (0); Frequency: 848.8 MHz; Duty Cycle:
1:1.99986
Medium parameters used (interpolated): f = 848.8 MHz; σ = 0.981 S/m; εr = 54.572; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GPRS 850 4Slots Body Back Repeat/High Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 38.63 V/m; Power Drift = -0.02 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.59 W/kg
SAR(1 g) = 1.2 W/kg; SAR(10 g) = 0.904 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.46 W/kg
GPRS 850 4Slots Body Back Repeat/High Channel/Area Scan (41x61x1):
Interpolated grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.47 W/kg
0 dB = 1.47 W/kg = 1.67 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 70 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.08.2019 09:52:30
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GPRS(4 Slots) (0); Frequency: 1909.8 MHz; Duty Cycle:
1:1.99986
Medium parameters used: f = 1910 MHz; σ = 1.551 S/m; εr = 51.946; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.72, 7.72, 7.72); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GPRS 1900 4Slots Body Back/High Channel/Area Scan (41x61x1): Interpolated
grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.63 W/kg
GPRS 1900 4Slots Body Back/High Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 21.41 V/m; Power Drift = 0.00 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.81 W/kg
SAR(1 g) = 1.02 W/kg; SAR(10 g) = 0.534 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.45 W/kg
0 dB = 1.45 W/kg = 1.61 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 71 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.08.2019 11:22:13
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, UMTS-FDD(WCDMA) (0); Frequency: 1880 MHz; Duty
Cycle: 1:1
Medium parameters used: f = 1880 MHz; σ = 1.535 S/m; εr = 52.146; ρ = 1000 kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(7.72, 7.72, 7.72); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
WCDMA 1900 Body Bottom/Middle Channel/Zoom Scan (5x5x7)/Cube 0:
Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 26.64 V/m; Power Drift = -0.73 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.84 W/kg
SAR(1 g) = 1 W/kg; SAR(10 g) = 0.513 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.46 W/kg
WCDMA 1900 Body Bottom/Middle Channel/Area Scan (31x51x1): Interpolated
grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.35 W/kg
0 dB = 1.35 W/kg = 1.30 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 72 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 14:56:22
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GPRS(4 Slots) (0); Frequency: 848.8 MHz; Duty Cycle:
1:1.99986
Medium parameters used (interpolated): f = 848.8 MHz; σ = 0.981 S/m; εr = 54.572; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GPRS 850 4Slots Body Back With Headset/High Channel/Zoom Scan
(5x5x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 30.81 V/m; Power Drift = 0.07 dB
Peak SAR (extrapolated) = 1.19 W/kg
SAR(1 g) = 0.817 W/kg; SAR(10 g) = 0.526 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 1.06 W/kg
GPRS 850 4Slots Body Back With Headset/High Channel/Area Scan (41x61x1):
Interpolated grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 1.20 W/kg
0 dB = 1.20 W/kg = 0.79 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 73 of 121
Report No: CCISE181115001
Appendix C: Plots of DUT Holder Perturbation Evaluation Test Data
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 74 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 17:26:39
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GPRS(4 Slots) (0); Frequency: 848.8 MHz; Duty Cycle:
1:1.99986
Medium parameters used (interpolated): f = 848.8 MHz; σ = 0.981 S/m; εr = 54.572; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GPRS 850 4Slots Body Back With Holder/High Channel/Zoom Scan
(5x5x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 41.10 V/m; Power Drift = 0.25 dB
Peak SAR (extrapolated) = 6.23 W/kg
SAR(1 g) = 2.83 W/kg; SAR(10 g) = 1.46 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 4.64 W/kg
GPRS 850 4Slots Body Back With Holder/High Channel/Area Scan (41x71x1):
Interpolated grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 5.77 W/kg
0 dB = 5.77 W/kg = 7.61 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 75 of 121
Report No: CCISE181115001
Test Laboratory: CCIS
Date/Time: 01.03.2019 17:44:50
DUT: Mobile Phone; Type: EK0 Star 5.0 G50; Serial: 1#
Communication System: UID 0, GPRS(4 Slots) (0); Frequency: 848.8 MHz; Duty Cycle:
1:1.99986
Medium parameters used (interpolated): f = 848.8 MHz; σ = 0.981 S/m; εr = 54.572; ρ = 1000
kg/m3
Phantom section: Flat Section
DASY5 Configuration:





Probe: EX3DV4 - SN3924; ConvF(9.86, 9.86, 9.86); Calibrated: 07.19.2018;
Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
Electronics: DAE4 Sn1373; Calibrated: 03.22.2018
Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:1208
Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (8); SEMCAD X Version 14.6.10 (7331)
GPRS 850 4Slots Body Back Without Holder/High Channel/Zoom Scan
(5x5x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=8mm, dy=8mm, dz=5mm
Reference Value = 29.40 V/m; Power Drift = -0.13 dB
Peak SAR (extrapolated) = 6.25 W/kg
SAR(1 g) = 2.87 W/kg; SAR(10 g) = 1.46 W/kg
Maximum value of SAR (measured) = 4.60 W/kg
GPRS 850 4Slots Body Back Without Holder/High Channel/Area Scan
(41x71x1): Interpolated grid: dx=1.500 mm, dy=1.500 mm
Maximum value of SAR (interpolated) = 6.83 W/kg
0 dB = 6.83 W/kg = 8.34 dBW/kg
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 76 of 121
Report No: CCISE181115001
Appendix D: System Calibration Certificate
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 77 of 121
Report No: CCISE181115001
Calibration information for E-field probes
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 78 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 79 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 80 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 81 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 82 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 83 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 84 of 121
Report No: CCISE181115001
23
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 85 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 86 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 87 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 88 of 121
Report No: CCISE181115001
Calibration information for Dipole
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 89 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 90 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 91 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 92 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 93 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 94 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 95 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 96 of 121
Report No: CCISE181115001
Dipole Impedance and Return Loss calibration Report
Object:
D835V2 - SN: 4d154
Calibration Date:
June 10, 2018
Calibration reference:
IEEE Std 1528:2013, IEC 62209-1:2016, FCC KDB 865664 D01
Calibrated By:
(Janet Wei, SAR project engineer)
Reviewed By:
(Bruce Zhang, Technical manager)
Environment of Test Site
Temperature:
21 ~ 23C
Humidity:
50~60% RH
Atmospheric Pressure:
1011 mbar
Test Data
Measurement Plot for Head TSL In 2017
Measurement Plot for Body TSL In 2017
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 97 of 121
Report No: CCISE181115001
Measurement Plot for Head TSL In 2018
Measurement Plot for Body TSL In 2018
Comparison with Original report
Items
Calibrated By
CCIS In 2017
Calibrated By CCIS
In 2018
Deviation
Limit
Impendence for Head TSL
51.46Ω–4.26jΩ
51.57Ω–3.48jΩ
0.11Ω+0.78jΩ
±5Ω
Return Loss for Head TSL
-27.05dB
-28.5dB
-9.2%
±20%(No less than 20 dB)
Impendence for Body TSL
46.24Ω-4.46jΩ
45.62Ω-5.28jΩ
-0.62Ω-0.82jΩ
±5Ω
Return Loss for Body TSL
-26.8dB
-28.5dB
6.3%
±20%(No less than 20 dB)
Result
Compliance
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 98 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 99 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 100 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 101 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 102 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 103 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 104 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 105 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 106 of 121
Report No: CCISE181115001
Dipole Impedance and Return Loss calibration Report
Object:
D1900V2 - SN: 5d175
Calibration Date:
June 10, 2018
Calibration reference:
IEEE Std 1528:2013, IEC 62209-1:2016, FCC KDB 865664 D01
Calibrated By:
(Janet Wei, SAR project engineer)
Reviewed By:
(Bruce Zhang, Technical manager)
Environment of Test Site
Temperature:
18 ~ 25C
Humidity:
50~60% RH
Atmospheric Pressure:
1011 mbar
Test Data
Measurement Plot for Head TSL In 2017
Measurement Plot for Body TSL In 2017
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 107 of 121
Report No: CCISE181115001
Measurement Plot for Head TSL In 2018
Measurement Plot for Body TSL In 2018
Comparison with Original report
Items
Calibrated By CCIS
In 2017
Calibrated By CCIS
In 2018
Deviation
Limit
Impendence for Head TSL
51.36Ω+7.68jΩ
53.21Ω+5.11jΩ
1.85Ω-2.57jΩ
±5Ω
Return Loss for Head TSL
-22.3dB
-22.9dB
2.7%
±20%(No less than 20 dB)
Impendence for Body TSL
47.47Ω+4.24jΩ
48.56Ω+3.45jΩ
1.09Ω-0.79jΩ
±5Ω
Return Loss for Body TSL
-26.4dB
-28.4dB
7.6%
±20%(No less than 20 dB)
Result
Compliance
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 108 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 109 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 110 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 111 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 112 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 113 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 114 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 115 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 116 of 121
Report No: CCISE181115001
Dipole Impedance and Return Loss calibration Report
Object:
D2450V2 - SN: 910
Calibration Date:
June 10, 2018
Calibration reference:
IEEE Std 1528:2013, IEC 62209-1:2016, FCC KDB 865664 D01
Calibrated By:
(Janet Wei, SAR project engineer)
Reviewed By:
(Bruce Zhang, Technical manager)
Environment of Test Site
Temperature:
18 ~ 25C
Humidity:
50~60% RH
Atmospheric Pressure:
1011 mbar
Test Data
Measurement Plot for Head TSL In 2017
Measurement Plot for Body TSL In 2017
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 117 of 121
Report No: CCISE181115001
Measurement Plot for Head TSL In 2018
Measurement Plot for Body TSL In 2018
Comparison with Original report
Items
Calibrated By CCIS
In 2017
Calibrated By CCIS
In 2018
Deviation
Limit
Impendence for Head TSL
56.0Ω+0.17jΩ
56.82Ω+1.39jΩ
0.82Ω-1.22jΩ
±5Ω
Return Loss for Head TSL
-24.9dB
-23.7dB
-4.8%
±20%(No less than 20 dB)
Impendence for Body TSL
49.63Ω+2.46jΩ
49.28Ω+4.89jΩ
-0.35Ω+2.43jΩ
±5Ω
Return Loss for Body TSL
-25.6dB
-26.1dB
1.95%
±20%(No less than 20 dB)
Result
Compliance
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 118 of 121
Report No: CCISE181115001
Calibration information for DAE
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 119 of 121
Report No: CCISE181115001
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 120 of 121
Report No: CCISE181115001
------End of Report-----Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd.
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366, E-mail:info@ccis-cb.com
Project No.: CCISE1811150
Page 121 of 121
Download: EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Mirror Download [FCC.gov]EKONG50 Mobile Phone RF Exposure Info HD 271 S1 Interglobe Connection
Document ID4184555
Application IDh3rqRf9zxfIBIHXWjjlh2w==
Document DescriptionSAR report part 1
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeRF Exposure Info
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize327.1kB (4088692 bits)
Date Submitted2019-02-28 00:00:00
Date Available2019-02-28 00:00:00
Creation Date2019-02-25 18:18:26
Producing SoftwareMicrosoft® Word 2010
Document Lastmod2019-02-25 18:18:46
Document TitleHD 271 S1
Document CreatorMicrosoft® Word 2010
Document Author: LAB02

Source Exif Data [exif.tools]:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : Yes
Encryption           : Standard V2.3 (128-bit)
User Access           : Print, Extract, Print high-res
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 4.0-c316 44.253921, Sun Oct 01 2006 17:14:39
Create Date           : 2019:02:25 18:18:26+08:00
Creator Tool          : Microsoft® Word 2010
Modify Date           : 2019:02:25 18:18:46+08:00
Metadata Date          : 2019:02:25 18:18:46+08:00
Format             : application/pdf
Creator             : LAB02
Title              : HD 271 S1
Producer            : Microsoft® Word 2010
Document ID           : uuid:611349fc-df33-4e38-a683-e69966d8c439
Instance ID           : uuid:5edc2235-0ae3-4c2a-b524-b9c0fc302368
Page Count           : 121
Language            : zh-CN
Author             : LAB02